دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

  • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

ارزیابی ایمنی زیستی پتانسیل پروبیوتیک Biosafety Assessment of Probiotic Potential

ارزیابی ایمنی زیستی پتانسیل پروبیوتیک Biosafety Assessment of Probiotic Potential

همه دسته بندی های سایت

 فهرست مطالب:

Foreword................. . . . v
Preface to the Series.............. . . . vii
Preface................ . . . . . ix
Contributors................. xv
PART I IN VITRO BIOSAFETY ASSESSMENT OF PROBIOTICS
1 Determination of Biogenic Amine Production....... . . . . . 3
2 Determination of Gelatinases, Glycosidases, and Enolase Production.. . . 17
3 Determination of β-Glucuronidase Production...... . . . . . 29
4 Determination of Nitroreductase Production....... . . . . . . 33
5 Determination of Azoreductase Production........ 39
6 Determination of Hemolytic Activity........ . . . . . . 43
7 Determination of DNAse Activity........... 47
8 Determination of Bile Salts Deconjugation......... 53
9 Determination of D-Lactic Acid Production........61
10 Determination of Antibiotic Resistance........ . . . . 71
11 Determination of Antibiotic Resistance Gene Transfer..... . . . . . . 85
12 Determination of Toxin Production......... . . . . . . 95
13 Detection of Toxin Genes by PCR Based Methods....... . 107
14 Evaluation of Pathogenicity Potential by Phenotypic and Genotypic Methodologies.............. . 123
15 Determination of Toxicity Through Cytotoxicity Assays.... . . . . . 137
16 In Vitro Evaluation of the Nitric Oxide Pathway....... . . . 149
17 Assessment of Capsule Formation........... 157
18 Assessment of Platelet Aggregation.........165
19 Assessment of Fibrinogen and Fibronectin Binding Activity.... . . 171
20 Assessment of Probiotics Adhesion to Mammalian Cells.... . . . . . 179
21 Assessment of Mutagenicity.......... . . . . . . 185
22 Assessment of Induction and Destruction of Thrombi..... . . . . . . 201
23 Assessment of Degradation of Mucin......... . . . . . 211
PART II IN VIVO BIOSAFETY ASSESSMENT OF PROBIOTICS: MONITORING IN VIVO TOXICITY OF PROBIOTICS
24 Evaluation of General Health Status of the Animals During the In-Life Phase............ 225
25 Assessment of Bacterial Translocation Through Blood Cultures.. . . . . . . 237
26 Determination of Splenic Weight Index and Weight-to-Length Ratio.. . 243
27 Determination of Total Liver Glutathione and Plasma Malondialdehyde Concentrations.......... . 253
28 Determination of Serum Lactate and Fecal Calprotectin for Assessing the Intestinal Inflammation.......... . . . . . . 267
PART III IN VIVO BIOSAFETY ASSESSMENT OF PROBIOTICS: MEASURING INFECTIVITY IN ANIMAL MODELS
29 In Vivo Evaluation of Adhesion Properties of Probiotics..... . . . . 279
30 Determination of Streptomyces Probiotics Oral Administration in Broiler Chicken............ . . . . . . 287
31 Determination of Infectivity of Probiotics Using Animal Model.. . . . . . . 299
32 Determination of Infectivity Using Immunosuppressed Hosts....309
PART IV IN VIVO BIOSAFETY ASSESSMENT OF PROBIOTICS: MEASURING REPRODUCTIVE AND DEVELOPMENTAL TOXICITY IN ANIMAL MODELS
33 Assessment of Reproductive Toxicity........ . . . . . . 329
34 Assessment of Developmental Toxicity in Zebrafish Model..... . . 339
PART V IN VIVO BIOSAFETY ASSESSMENT OF PROBIOTICS: MEASURING IMMUNOLOGICAL PARAMETERS IN ANIMAL MODELS FOR SAFETY
35 Assessment of Inflammation in Animal Models (Macroscopic or Histological Inflammation in the Ileum or in the Colon)..... . 349
36 Assessment of Inflammation in Animal Models (Quantification of TNFA, IFNG, IL4, and IL10 mRNAs by Real-Time PCR).... 357
37 Assessment of Inflammation in Animal Models (Quantification of TNF-α, IFN-γ, IL-4, and IL-10 Proteins by ELISA).... . . . . . 367
38 Detection of Myeloperoxidase Activity by Enzyme Linked Immunosorbent Assay............. . . 379
39 Assessment of Bacterial Translocation Through Mesenteric Lymph Nodes [MLN] and Spleen Cultures.........389
Index................ . . . . . . 401

     

فهرست به فارسی (ترجمه ماشینی):

پیشگفتار.................. . . v
پیشگفتار سریال.............. . . . vii
پیشگفتار................. . . . . ix
مشارکت کنندگان................. xv
بخش اول در ارزیابی ایمنی زیستی پروبیوتیک ها در شرایط آزمایشگاهی
1 تعیین تولید آمین بیوژنیک....... . . . . . 3
2 تعیین تولید ژلاتینازها، گلیکوزیدازها و انولازها.. . . 17
3 تعیین تولید بتا گلوکورونیداز...... . . . . . 29
4 تعیین میزان تولید نیترو ردوکتاز....... . . . . . . 33
5 تعیین میزان تولید آزورودوکتاز ........ 39
6 تعیین فعالیت همولیتیک......... . . . . . . 43
7 تعیین فعالیت DNAse........... 47
8 تعیین دکونژوگاسیون نمک های صفراوی......... 53
9 تعیین میزان تولید اسید لاکتیک دی ........61
10 تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی......... . . . . 71
11 تعیین انتقال ژن مقاومت آنتی بیوتیکی..... . . . . . . 85
12 تعیین تولید سم......... . . . . . . 95
13 تشخیص ژن های سم با روش های مبتنی بر PCR....... . 107
14 ارزیابی پتانسیل بیماریزایی با روش های فنوتیپی و ژنوتیپی.............. . 123
15 تعیین سمیت از طریق سنجش سمیت سلولی.... . . . . . 137
16 ارزیابی آزمایشگاهی مسیر اکسید نیتریک....... . . . 149
17 ارزیابی تشکیل کپسول........... 157
18 ارزیابی تجمع پلاکتی.........165
19 ارزیابی فعالیت اتصال فیبرینوژن و فیبرونکتین.... . . 171
20 ارزیابی چسبندگی پروبیوتیک ها به سلول های پستانداران.... . . . . . 179
21 ارزیابی جهش زایی.......... . . . . . . 185
22 ارزیابی القا و تخریب ترومبوز..... . . . . . . 201
23 ارزیابی تخریب موسین......... . . . . . 211
بخش دوم: ارزیابی ایمنی زیستی پروبیوتیک ها در داخل بدن: نظارت بر سمیت پروبیوتیک ها در داخل بدن
24 ارزیابی وضعیت سلامت عمومی حیوانات در مرحله درون زیستی............. 225
25 ارزیابی انتقال باکتری از طریق کشت خون.. . . . . . . 237
26 تعیین شاخص وزن طحال و نسبت وزن به طول.. . 243
27 تعیین غلظت کل گلوتاتیون کبد و مالون دی آلدئید پلاسما.......... . 253
28 تعیین لاکتات سرم و کالپروتکتین مدفوع برای ارزیابی التهاب روده.......... . . . . . . 267
بخش سوم: ارزیابی ایمنی زیستی پروبیوتیک ها در داخل بدن: اندازه گیری عفونت در مدل های حیوانی
29 ارزیابی In Vivo خواص چسبندگی پروبیوتیک ها..... . . . . 279
30 تعیین تجویز خوراکی استرپتومایسس پروبیوتیک در جوجه گوشتی............. . . . . . . 287
31 تعیین عفونی بودن پروبیوتیک ها با استفاده از مدل حیوانی.. . . . . . . 299
32 تعیین عفونت با استفاده از میزبان های سرکوب شده سیستم ایمنی .... 309
بخش چهارم در ارزیابی ایمنی زیستی پروبیوتیک ها در داخل بدن: اندازه گیری سمیت تولید مثلی و رشدی در مدل های حیوانی
33 ارزیابی سمیت باروری......... . . . . . . 329
34 ارزیابی سمیت رشدی در مدل گورخرماهی..... . . 339
بخش پنجم در ارزیابی ایمنی زیستی پروبیوتیک ها در داخل بدن: اندازه گیری پارامترهای ایمونولوژیک در مدل های حیوانی برای ایمنی
35 ارزیابی التهاب در مدل های حیوانی (التهاب ماکروسکوپی یا بافت شناسی در ایلئوم یا کولون)..... . 349
36 ارزیابی التهاب در مدل های حیوانی (تعیین کمی mRNA های TNFA، IFNG، IL4 و IL10 با Real-Time PCR).... 357
37 ارزیابی التهاب در مدل های حیوانی (تعیین کمی پروتئین های TNF-α، IFN-γ، IL-4 و IL-10 با الایزا).... . . . . . 367
38 تشخیص فعالیت میلوپراکسیداز با روش ایمونوسوربنت مرتبط با آنزیم............. . . 379
39 ارزیابی انتقال باکتری از طریق غدد لنفاوی مزانتریک [MLN] و کشت طحال.........389
فهرست مطالب................ . . . . . . 401

مشخصات فایل

عنوان (Title): Biosafety Assessment of Probiotic Potential
نام فایل (File name): 1172-www.GeneProtocols.ir-Biosafety Assessment of Probiotic Potential.pdf
عنوان فارسی (Title in Persian):

ارزیابی ایمنی زیستی پتانسیل پروبیوتیک

ایجاد کننده: Mitesh Kumar Dwivedi, Natarajan Amaresan, A. Sankaranarayanan, Rasheedunnisa Begum
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2022
شابک ISBN: 9781071625088
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 7.65 مگابایت
تعداد صفحات (Book length in pages): 396

پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود

درباره درگاه پرداخت نکست پی بیشتر بدانید

 

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

لطفاً با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، ما را یاری کنید
    تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">