دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

 • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

اطلس آناتومی اعصاب محیطی - اعصاب اندامها Atlas of Anatomy of the peripheral nerves_ The Nerves of the Limbs-Springer

اطلس آناتومی اعصاب محیطی - اعصاب اندامها Atlas of Anatomy of the peripheral nerves_ The Nerves of the Limbs-Springer

همه دسته بندی های سایت

فهرست مطالب:

Part I Morphological and Functional Anatomy of the Peripheral Nerve
The Normal Nerve .. . . . . . . . . . . 2
Morpho-Functional Anatomy .. . . 2
General Organization of the Peripheral Nerve ... . . 2
The Structure and Physiology of the Nerves ... . . . 4
Axon ... . . . . 4
Cytoskeleton .. . . . . . . . . . . 4
Axonal Flow .. . . . . . . . . . . 4
Schwann Cell and Myelination.... . 6
Mechanical Properties of the Nerves ... . . . . . . . . . 7
Vascularization of the Peripheral Nerves ... . . . . . . 8
Neuromuscular Junction and Transmission ... . . . . 10
Main Mechanisms of Synaptic Formation ... . . . . . 12
The Injured Nerve .. . . . . . . . . . . 14
Physiology of the Damaged Nerve .... 14
Pathophysiological Mechanisms.... 14
Nerve Degeneration .. . . . . . . . . . 16
Mechanisms of Neural Repair .. . 18
Axonal Sprouting .. . . . . . . . . . 18
Neurotrophic Factors .. . . . . . . 20
Potential Functional Consequences ... . . . . . . . . . . 20
Functional Regeneration .. . . . . 20
Neuroplasticity ..20
Conclusion ... . . . . 21
Bibliography ... . . . 22
The Plexus... . . . . . 24
Data Learned from Embryology .. 24
Embryological Development of the Peripheral Nerves .. . . . . . . . . 24
Growth of Precursor Cells.. . . . 24
Development of Segmental Spinal Nerves ... . . . . . 24
Basal Lamina and Alar Lamina ... . . . . . . . . . . 24
Peripheral Nerve Pathways.... . 24
Formation of the Myelin Sheath... . . . . . . . . . . 24
Development of the Innervation of Limbs ... . . . . . . . 26
Introduction... . . 26
Notion of Motor Innervation.. . 26
Notion of Cutaneous Innervation ...26
Innervation of the Limbs in Adults .... 28
Origin and Constitution of the Limb Nerves ... . . . 28
The Notion of Plexus .. . . . . . . . . 32
Bibliography ... . . . 34
xxi
Part II Nerves of the Upper Limb
The Brachial Plexus .. . . . . . . . . . 40
The Brachial Plexus .. . . . . . . . . . 40
Morphological Data .. . . . . . . . . . 40
The Brachial Plexus Relations .. . 42
At the Supraclavicular Level.. . 42
At the Infraclavicular Level .. . 44
Morphological Data: Sono Anatomy ... 48
Interventional Procedure.. . . . . . . 54
Neurostimulation of the Brachial Plexus ... . . . . . . 54
Interscalenic Track .. . . . . . . . . 54
Installation ..54
Equipment and Location.. . 54
Procedure ... 56
Supraclavicular Pathway.. . . . . 58
Installation ..58
Equipment and Location.. . 58
Procedure ... 58
Bibliography ... . . . 60
The Axillary Nerve.. . . . . . . . . . . 62
Peripheral Branches .. . . . . . . . . . 62
Morphological Data .. . . . . . . . . . 66
Origin ... . . . . . . 66
Path ... . . . . . . . . 66
Neurovascular Relations .. . . . . 66
Collateral Branches.. . . . . . . . . 66
Terminal Branches .. . . . . . . . . 66
Motor Function ..74
Sensitive Function.. . . . . . . . . . 74
Anastomoses ... . 74
Pathology ... . . . . . 76
Aetiology... . . . . 76
Clinical Significance .. . . . . . . . 76
Clinical Forms... 76
Explorations ... . 76
Treatment ... . . . 76
Morphological Data: Sono Anatomy ... 78
Installation... . . . 78
Equipment and Ultrasound Tracking ... . . . . . . . . . 78
Ultrasound Procedure .. . . . . . . 78
Interventional Procedure.. . . . . . . 82
Infiltration/Block Test .. . . . . . . 82
Indication ... 82
Out-of-Plane Technique .. . . . . 82
In-Plane Technology .. . . . . . . . 82
xxii
Peripheral Nerve Stimulation .. 82
Surgical Procedure .. . . . . . . . . . . 84
Surgical Indications.. . . . . . . . . 84
Surgical Approaches .. . . . . . . . 84
Skin Incision.. . . . . . . . . . . 84
Nervous Exposure.. . . . . . . 84
Technical Pitfalls .. . . . . . . 84
The Musculocutaneous Nerve.. . 88
Morphological Data .. . . . . . . . . . 88
Origin ... . . . . . . 88
Path ... . . . . . . . . 88
Neurovascular Relations .. . . . . 88
Collateral Branches.. . . . . . . . . 94
Terminal Branches .. . . . . . . . . 94
Motor Function ..94
Sensitive Function.. . . . . . . . . . 94
Anastomoses ... . 94
Pathology ... . . . . . 103
Aetiology... . . . . 103
Clinical Signs ... 103
Explorations ... . 103
Treatment ... . . . 103
Morphological Data: Sono Anatomy ... 106
Installation... . . . 106
Equipment and Location.. . . . . 106
Ultrasound Procedure .. . . . . . . 106
Interventional Procedure.. . . . . . . 112
Infiltration/Test Block .. . . . . . . 112
Indication ... 112
In-Plane Technology.. . . . . 112
Peripheral Nerve Stimulation (PNS)... . . . . . . . . . . 112
Surgical Procedure .. . . . . . . . . . . 114
Surgical Indications.. . . . . . . . . 114
Surgical Approaches .. . . . . . . . 114
Skin Incision.. . . . . . . . . . . 114
Nervous Exposure.. . . . . . . 114
Technical Pitfalls.. . . . . . . . . . . 114
The Radial Nerve ..118
Morphological Data .. . . . . . . . . . 118
Origin ... . . . . . . 118
Path ... . . . . . . . . 118
Neurovascular Relations .. . . . . 118
Collateral Branches.. . . . . . . . . 124
Terminal Branches .. . . . . . . . . 124
Motor Function ..124
xxiii
Sensitive Function.. . . . . . . . . . 128
Anastomoses ... . 128
Pathology ... . . . . . 134
Posterior Interosseous Nerve Syndrome... . . . . . . . 134
Aetiology... . . . . 134
Clinical Signs ... 134
Clinical Forms... 134
Explorations ... . 134
Treatment ... . . . 134
Interventional Procedure.. . . . . . . 144
PNS ... . . . . . . . . 144
Surgical Procedure .. . . . . . . . . . . 146
Surgical Indications.. . . . . . . . . 146
Surgical Approaches .. . . . . . . . 146
On the Arm ..146
At the Elbow.. . . . . . . . . . . 148
Technical Pitfalls.. . . . . . . . . . . 148
The Median Nerve .. . . . . . . . . . . 152
Morphological Data .. . . . . . . . . . 152
Origin ... . . . . . . 152
Path ... . . . . . . . . 152
Neurovascular Relations .. . . . . 152
Collateral Branches.. . . . . . . . . 162
Terminal Branches .. . . . . . . . . 162
Motor Function ..162
Sensitive Function.. . . . . . . . . . 162
Anastomoses ... . 162
Pathology ... . . . . . 172
Anterior Interosseous Nerve Syndrome ... . . . . . . . 172
Aetiology... . . . . 172
Clinical Significance .. . . . . . . . 172
Explorations ... . 172
Treatment ... . . . 172
Carpal Tunnel Syndrome .. . . . 172
Clinical Signs ... 174
Anatomical Atypias .. . . . . 174
Clinical Atypias .. . . . . . . . 174
Differential Diagnosis.. . . . . . . 174
Treatment ... . . . 174
Morphological Data: Sono Anatomy ... 176
Installation... . . . 176
Equipment and Location.. . . . . 176
Ultrasound Procedure .. . . . . . . 176
xxiv
Interventional Procedure.. . . . . . . 180
PNS ... . . . . . . . . 180
Ultrasound Pathology .. . . . . . . . . 182
Surgical Procedure .. . . . . . . . . . . 184
Surgical Approaches .. . . . . . . . 184
Skin Incision.. . . . . . . . . . . 184
On the Arm ..184
At the Elbow.. . . . . . . . . . . 184
At the Forearm .. . . . . . . . . 186
By Hand ... . 188
Technical Pitfalls.. . . . . . . . . . . 188
Surgical Pathology .. . . . . . . . . . . 190
Electronic Supplementary Material ...152
The Ulnar Nerve... 194
Morphological Data .. . . . . . . . . . 194
Origin ... . . . . . . 194
Path ... . . . . . . . . 194
Neurovascular Relations .. . . . . 204
Collateral Branches.. . . . . . . . . 204
Terminal Branches .. . . . . . . . . 204
Motor Function ..204
Sensitive Function.. . . . . . . . . . 204
Anastomoses ... . 204
Pathology ... . . . . . 214
Cubital Tunnel Syndrome .. . . . 214
Aetiology... . . . . 214
Clinical Significance .. . . . . . . . 214
Clinical Forms... 214
Explorations ... . 214
Treatment ... . . . 216
Ulnar Tunnel Syndrome (Guyon’s Canal) ... . . . . . 216
Aetiology... . . . . 216
Clinical Signs ... 216
Clinical Forms... 216
Explorations ... . 216
Treatment ... . . . 216
Morphological Data: Sono Anatomy ... 218
Installation... . . . 218
Equipment and Location.. . . . . 218
Ultrasound Procedure .. . . . . . . 218
Interventional Procedure.. . . . . . . 230
Anaesthetic Block of the Ulnar Nerve in the Elbow (Figure U34a).230
Anaesthetic Block of the Ulnar Nerve in the Ulnar Canal (Figure U34b) . . . . . . . 230
Ulnar Nerve PNS .. . . . . . . . . . 232
Surgical Procedure .. . . . . . . . . . . 234
xxv
Surgical Approaches .. . . . . . . . 234
On the Arm ..234
At the Elbow.. . . . . . . . . . . 234
At the Forearm .. . . . . . . . . 236
Technical Pitfalls.. . . . . . . . . . . 236
By Hand ... . 238
Main Technical Trap .. . . . . . . . 238
The Suprascapular Nerve .. . . . . 242
Morphological Data .. . . . . . . . . . 242
Origin ... . . . . . . 242
Path ... . . . . . . . . 242
Neurovascular Relations .. . . . . 242
Collateral Branches.. . . . . . . . . 242
Terminal Branches .. . . . . . . . . 242
Motor Function ..242
Pathologies ... . . . . 245
Aetiology... . . . . 245
Clinical Significance .. . . . . . . . 245
Explorations ... . 245
Treatment ... . . . . . 245
Morphological Data: Sono Anatomy ... 248
Installation... . . . 248
Equipment and Location.. . . . . 248
Ultrasound Procedure .. . . . . . . 248
Interventional Procedure.. . . . . . . 250
Infiltration/Test Block .. . . . . . . 250
RFP ... . . . . . . . . 250
PNS ... . . . . . . . . 250
Surgical Procedure .. . . . . . . . . . . 252
Surgical Approaches .. . . . . . . . 252
Skin Incision.. . . . . . . . . . . 252
Nervous Exposure.. . . . . . . 252
The Long Thoracic Nerve .. . . . . 254
Morphological Data .. . . . . . . . . . 254
Origin ... . . . . . . 254
Path ... . . . . . . . . 254
Neurovascular Relations .. . . . . 254
Terminal Branches .. . . . . . . . . 254
Motor Function ..254
Pathologies ... . . . . 257
Aetiology... . . . . 257
Clinical Significance .. . . . . . . . 257
Treatment ... . . . 257
Bibliography ... . . . 259
xxvi
Part III Nerves of the Lower Limb
The Lumbosacral Plexus .. . . . . . 266
Morphological Data .. . . . . . . . . . 266
The Lumbar Plexus .. . . . . . . . . 266
The Sacral Plexus .. . . . . . . . . . 268
The Obturator Nerve.. . . . . . . . . 280
Peripheral Branches .. . . . . . . . . . 276
Morphological Data .. . . . . . . . . . 280
Origin ... . . . . . . 280
Path ... . . . . . . . . 280
Neurovascular Relations .. . . . . . . 280
Collateral Branches.. . . . . . . . . 288
Terminal Branches .. . . . . . . . . 288
Motor Function ..288
Sensitive Function.. . . . . . . . . . 288
Anastomoses ... . 288
Pathology ... . . . . . 294
Obturator Neuralgia .. . . . . . . . 294
Aetiology... . . . . 294
Clinical Significance .. . . . . . . . 294
Explorations ... . 294
Treatment ... . . . 294
Morphological Data: Sono Anatomy ... 296
Installation... . . . 296
Equipment and Location.. . . . . 296
Ultrasound Procedure .. . . . . . . 296
Interventional Procedure.. . . . . . . 300
Infiltration/Test Block .. . . . . . . 300
Indication ... 300
Technique ... 300
PNS... . . . . . 300
RFP... . . . . . 300
Surgical Procedure .. . . . . . . . . . . 302
Surgical Indications.. . . . . . . . . 302
Skin Incision.. . . . . . . . . . . 302
Nervous Exposure.. . . . . . . 302
Technical Pitfalls.. . . . . . . . . . . 302
The Femoral Nerve .. . . . . . . . . . 308
Morphological Data .. . . . . . . . . . 308
Origin ... . . . . . . 308
Path ... . . . . . . . . 308
Neurovascular Relations .. . . . . 308
Collateral Branches.. . . . . . . . . 308
Terminal Branches .. . . . . . . . . 314
xxvii
Motor Function ..314
Sensitive Function.. . . . . . . . . . 314
Anastomoses ... . 314
Pathology ... . . . . . 320
Femoral Nerve Syndrome or Femoral Neuralgia ... 320
Aetiology... . . . . 320
Clinical Significance .. . . . . . . . 320
Explorations ... . 320
Treatment ... . . . 320
Morphological Data: Sono Anatomy ... 322
Installation... . . . 322
Equipment and Location.. . . . . 322
Ultrasound Procedure .. . . . . . . 322
Interventional Procedure.. . . . . . . 326
Infiltration/Test Block .. . . . . . . 326
Indications ..326
Technique ... 326
PNS... . . . . . 326
RFP... . . . . . 326
Morphological Data: Sonoanatomy ...328
Installation... . . . 328
Equipment and Location.. . 328
Ultrasound Procedure .. . . . 328
Interventional Procedure.. . . . . . . 332
Infiltration/Test Block .. . . . . . . 332
Indication ... 332
Technique ... 332
PNS ... . . . . . . . . 332
Indications ..332
Technique ... 332
RFP ... . . . . . . . . 332
Indication ... 332
Technique ... 332
Surgical Procedure .. . . . . . . . . . . 336
Surgical Indications.. . . . . . . . . 336
At the Femoral Trigone .. . 336
Technical Pitfalls.. . . . . . . . . . . 336
The Sciatic Nerve ..340
Morphological Data .. . . . . . . . . . 340
Origin ... . . . . . . 340
Path ... . . . . . . . . 340
Neurovascular Relations .. . . . . 346
Collateral Branches.. . . . . . . . . 346
Terminal Branches .. . . . . . . . . 346
Motor Function ..346
xxviii
Sensitive Function.. . . . . . . . . . 346
Anastomoses ... . 346
Pathology ... . . . . . 356
Aetiology... . . . . 356
Clinical Significance .. . . . . . . . 356
Clinical Forms... 356
Explorations ... . 356
Treatment ... . . . 356
Morphological Data: Sono Anatomy ... 358
Installation... . . . 358
Equipment and Location.. . . . . 358
Ultrasound Procedure .. . . . . . . 358
Piriformis Syndrome.. . . . . . . . 358
Interventional Procedure.. . . . . . . 364
Infiltration/Test Block .. . . . . . . 364
Indication ... 364
Technique ... 364
PNS ... . . . . . . . . 364
Technique ... 364
Surgical Procedure .. . . . . . . . . . . 366
Surgical Indications.. . . . . . . . . 366
Surgical Approaches .. . . . . . . . 366
On the Buttock .. . . . . . . . . 366
At the Thigh .. . . . . . . . . . . 368
Technical Pitfalls.. . . . . . . . . . . 368
The Tibial Nerve... 372
Morphological Data .. . . . . . . . . . 372
Origin ... . . . . . . 372
Path ... . . . . . . . . 372
Neurovascular Relations .. . . . . 372
Collateral Branches.. . . . . . . . . 380
Terminal Branches .. . . . . . . . . 380
Motor Function ..380
Sensitive Function.. . . . . . . . . . 380
Anastomoses ... . 380
Pathology ... . . . . . 386
Soleus Syndrome .. . . . . . . . . . 386
Aetiology... . . . . 386
Clinical Significance .. . . . . . . . 386
Explorations ... . 386
Treatment ... . . . 386
Tarsal Tunnel Syndrome .. . . . . 388
Aetiology... . . . . 388
Clinical Significance .. . . . . . . . 388
Clinical Forms... 388
Explorations ... . 388
Treatment ... . . . 388
xxix
Morphological Data: Sono Anatomy ... 390
Installation... . . . 390
Equipment and Location.. . . . . 390
Ultrasound Procedure .. . . . . . . 390
Interventional Procedure.. . . . . . . 394
Infiltration/Test Block .. . . . . . . 394
Infiltration at the Proximal Part of the Tibial Nerve.. . . . . . . . . 394
Technique ... . . . 394
Indication ... 396
Technique ... . . . 396
RFP... . . . . . 396
PNS... . . . . . 396
Sural Nerve..398
Installation... . . . 398
Equipment and Location.. . . . . 398
Ultrasound Procedure .. . . . . . . 398
Infiltration/Test Block .. . . . . . . 400
Indications ..400
Technique ... 400
RFP... . . . . . 400
Surgical Procedure .. . . . . . . . . . . 402
Surgical Indications.. . . . . . . . . 402
In the Leg ... 402
Skin Incision.. . . . . . . . . . . 402
Nervous Exposure.. . . . . . . 402
Technical Pitfalls.. . . . . . . . . . . 402
Surgical Indications.. . . . . . . . . 404
At the Ankle .. . . . . . . . . . . 404
Skin Incision.. . . . . . . . . . . 404
Nervous Exposure.. . . . . . . 404
Technical Pitfalls.. . . . . . . . . . . 404
The Fibular Nerve .. . . . . . . . . . . 408
Morphological Data .. . . . . . . . . . 408
Origin ... . . . . . . 408
Path ... . . . . . . . . 408
Neurovascular Relations .. . . . . 408
Collateral Branches.. . . . . . . . . 408
Terminal Branches .. . . . . . . . . 414
Motor Function ..414
Sensitive Function.. . . . . . . . . . 414
Anastomoses ... . 414
Pathology ... . . . . . 420
Fibular Nerve Injury .. . . . . . . . 420
Aetiology... . . . . 420
Clinical Significance .. . . . . . . . 420
Clinical Forms... 420
xxx
Explorations ... . 420
Treatment ... . . . 420
Morphological Data: Sono Anatomy ... 422
Installation... . . . 422
Equipment and Location.. . . . . 422
Ultrasound Procedure .. . . . . . . 422
Identification of the Common Fibular Nerve in the Cervix .. . . 422
Deep Fibular Nerve.. . . . . . . . . 424
Installation ..424
Equipment and Location.. . 424
Ultrasound Procedure .. . . . 424
Superficial Fibular Nerve .. . . . 424
Installation ..424
Equipment and Location.. . 424
Ultrasound Procedure .. . . . 424
Interventional Procedure.. . . . . . . 432
Infiltration/Test Block at the Fibula Neck... . . . . . . 432
Technique ... 432
Surgical PNS Implantation at the Fibula Neck ... . . 432
Technique ... 432
Infiltration/Test Block at the Tarsal Tunnel... . . . . . 432
Indication ... 432
Technique ... 432
RFP... . . . . . 432
Surgical Procedure .. . . . . . . . . . . 434
Surgical Indications.. . . . . . . . . 434
In the Leg ... 434
Technical Pitfalls.. . . . . . . . . . . 434
PNS by Surgery at the Fibula Neck ... . . . . . . . . . . 434
The Lateral Cutaneous Nerve.. . 438
Morphological Data .. . . . . . . . . . 438
Origin ... . . . . . . 438
Path ... . . . . . . . . 438
Neurovascular Relations .. . . . . 438
Terminal Branches .. . . . . . . . . 438
Sensitive Function.. . . . . . . . . . 442
Pathology ... . . . . . 444
Meralgia Paraesthetica .. . . . . . 444
Aetiology... . . . . 444
Clinical Significance .. . . . . . . . 444
Morphological Data: Sono Anatomy ... 446
Installation... . . . 446
Equipment and Location.. . . . . 446
Ultrasound Procedure .. . . . . . . 446
Interventional Procedure.. . . . . . . 450
xxxi
Infiltration/Test Block .. . . . . . . 450
Indication ... 450
Technique ... 450
PNS ... . . . . . . . . 450
Indication ... 450
Technique ... 450
RFP ... . . . . . . . . 450
Technique ... 450
Surgical Procedure: Lateral Femoral Cutaneous Nerve Decompression . . . . . . . . . . 452
Surgical Description .. . . . . . . . 452
Skin Incision.. . . . . . . . . . . 452
Nervous Exposure.. . . . . . . 452
The Other Nerves..456
The Iliohypogastric Nerve .. . . . . 456
Morphological Data .. . . . . . . . 456
Origin ... . . . . . . 456
Path ... . . . . . . . . 456
Neurovascular Relations .. . . . . 456
Collateral Branches.. . . . . . . . . 456
Terminal Branches .. . . . . . . . . 456
Sensitive Function.. . . . . . . . . . 456
Anastomoses ... . 456
The Ilioinguinal Nerve .. . . . . . . . 458
Morphological Data .. . . . . . . . 458
Origin ... . . . 458
Path ... . . . . . 458
Neurovascular Relations.. . 458
Terminal Branches .. . . . . . 458
Sensitive Function .. . . . . . 458
Pathology ... . . . . . 460
Entrapment Neuropathies of the Ilioinguinal Nerve and of the Hypogastric Nerve... . 460
Aetiology... . . . . 460
Clinical Significance .. . . . . . . . 460
Clinical Forms... 460
Treatment ... . . . 460
Bibliography ... . . . 462
Index ... . . . . . . . . . 464

مشخصات فایل

عنوان (Title): Atlas of Anatomy of the peripheral nerves_ The Nerves of the Limbs-Springer
نام فایل (File name): 620-www.GeneProtocols.ir-Atlas of Anatomy of the peripheral nerves_ The Nerves of the Limbs-Springer (2021).pdf
عنوان فارسی (Title in Persian): اطلس آناتومی اعصاب محیطی - اعصاب اندامها
ایجاد کننده:   Philippe Rigoard
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2021
شابک ISBN: 3030491781, 9783030491789
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 67/5
تعداد صفحات (Book length in pages): 502

پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

  تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
 • درود بر شما

  کتابهاتون زیاد نیست ولی جدیدن.

  با آرزوی موفقیت 

  پاسخ:
  درود بر شما مخاطب عزیز.
  رضایت شما باعث افتخار و دلگرمی ماست.
  کتابها و اطلس‌های جدید در حال بارگذاری در سایت هستند که به زودی منتشر خواهند شد. علاوه بر این تکست بوک ها و منابع مفید و کاربردی در حوزه های پزشکی ، دامپزشکی و.‌.. در حال اضافه شدن به سایت هست. 
  پیروز و سربلند باشید 
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">