دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

 • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

اطلس بالینی بیماری های چشمی سگ و گربه Clinical Atlas of Canine and Feline Ophthalmic Disease

اطلس بالینی بیماری های چشمی سگ و گربه Clinical Atlas of Canine and Feline Ophthalmic Disease

همه دسته بندی های سایت

فهرست مطالب:

CONTENTS
Preface ix
Acknowledgments xi
Section 1. Anatomy and Physiology 1
Chapter 1. Normal Ocular Anatomy 2
Chapter 2. Orbit 4
Chapter 3. Eyelids 6
Chapter 4. Lacrimal System 8
Chapter 5. The Corneoscleral Tunic 10
Chapter 6. Lens 12
Chapter 7. Uvea 14
Chapter 8. Vitreo Retinal 16
Chapter 9. Neurophthalmology 18
Section 2. Normal Variations 21
Chapter 10. Normal Pigmentary Variations 22
Chapter 11. The Normal Canine Fundus 24
Chapter 12. The Normal Feline Fundus 26
Chapter 13. The Normal Subalbinotic Fundus 28
Chapter 14. Normal Myelin Variations 30
Section 3. Pharmacology 33
Chapter 15. Diagnostic Pharmacology 34
Chapter 16. Modes of Administration and Drug
Delivery 36
Chapter 17. Anesthesia and Sedation in
Ophthalmology 38
Chapter 18. Anti-Inflammatories and the
Eye-Nsaids 40
Chapter 19. Anti-Inflammatories and
the Eye-Steroids 42
Chapter 20. Immunotherapy, Biologics, and
Chemotherapy in Ophthalmology 44
Chapter 21. Treating Keratoconjunctivitis Sicca 46
Chapter 22. Glaucoma Therapy 48
Chapter 23. Appropriate Antibiotic Choice 50
Chapter 24. Antivirals for Feline Herpes Virus 52
Chapter 25. Antifungals in Veterinary
Ophthalmology 54
Section 4. The Ocular Examination 57
Chapter 26. The Ocular Examination 58
Section 5. Diseases of the Eyelids 61
Chapter 27. Eyelid Agenesis 62
Chapter 28. Eyelid Laceration 64
Chapter 29. Distichiasis 66
Chapter 30. Ectopic Cillia 68
Chapter 31. Trichiasis 70
Chapter 32. Tear Film Wicking Syndrome 72
Chapter 33. Entropion 74
Chapter 34. Ectropion 76
Chapter 35. Combined Entropion-Ectropion 78
Chapter 36. Macropalpebral Fissure 80
Chapter 37. Chalazion 82
Chapter 38. Juvenile Pyoderma 84
Chapter 39. Immune-Mediated
Blepharoconjunctivitis 86
Chapter 40. Autoimmune Blepharitis 88
Chapter 41. Eosinophillic Folliculitis/
Furunculosis 90
Chapter 42. Adverse Drug Reactions (ADRs) 92
Chapter 43. Dermatomyositis 94
Chapter 44. Demodex-Associated Blepharitis 96
Chapter 45. Dermatophytosis 98
Chapter 46. Apocrine Hidrocystoma 100
Chapter 47. Sebaceous Adenoma/Epithelioma 102
Chapter 48. Histiocytoma 104
Chapter 49. Melanocytoma 106
Chapter 50. Melanoma 108
Chapter 51. Cutaneous Epitheliotropic
Lymphoma (CEL) 110
Chapter 52. Squamous Cell Carcinoma (SCC) 112
Chapter 53. Mast Cell Tumor (MCT) 114
Chapter 54. Fibrosarcoma 116

Section 6. Diseases of the Conjunctiva,
Nasolacrimal System and
Third Eyelid 119
Chapter 55. Allergic Conjuctivitis 120
Chapter 56. Dacryocystitis 122
Chapter 57. Symblepharon 124
Chapter 58. Herpesviral-Associated
Conjunctivitis 126
Chapter 59. Third Eyelid Gland Prolapse
(“Cherry Eye”) 128
Chapter 60. Keratoconjunctivitis
Sicca (“Dry Eye”) 130
Chapter 61. Scrolled Third Eyelid Cartilage 132
Chapter 62. Medial Canthal Pocket Syndrome 134
Chapter 63. Onchocerca 136
Chapter 64. Thelazia 138
Chapter 65. Papilloma 140
Chapter 66. Melanoma 142
Chapter 67. Hemangioma/Hemangiosarcoma 144
Chapter 68. Adenoma/Adenocarcinoma 146
Chapter 69. Conjunctival Lymphoma 148
Chapter 70. Squamous Cell Carcinoma 150
Section 7. Corneoscleral Disease 153
Chapter 71. Dermoid 154
Chapter 72. Corneal Dystrophy 156
Chapter 73. Anterior Segment
Dysgenesis (ASD) 158
Chapter 74. Corneal Degeneration 160
Chapter 75. Corneal Endothelial
Decompensation 162
Chapter 76. Scleritis 164
Chapter 77. Nodular Granulomatous
Episcleritis 166
Chapter 78. Chronic Superficial Keratitis
(CSK) 168
Chapter 79. Eosinophillic Keratoconjunctivitis 170
Chapter 80. Herpesviral-Associated Keratitis 172
Chapter 81. Canine Multifocal Immune-Mediated
Punctate Keratitis 174
Chapter 82. Endotheliitis 176
Chapter 83. Bullous Keratopathy 178
Chapter 84. Feline Corneal Sequestrum 180
Chapter 85. Pigmentary Keratitis 182
Chapter 86. Corneal Hemorrhage 184
Chapter 87. Corneal Abscessation 186
Chapter 88. Corneoscleral Laceration 188
Chapter 89. Spontaneous Chronic Corneal Epithelial
Defects (SCCEDs) 190
Chapter 90. Stromal Ulcerative Keratitis 192
Chapter 91. Descemetocele 194
Chapter 92. Keratomalacia (“Melting Ulcer”) 196
Chapter 93. Corneal Foreign Body 198
Chapter 94. Corneal Perforation 200
Chapter 95. Epithelial Inclusion Cysts 202
Chapter 96. Fungal Keratitis 204
Chapter 97. Limbal Melanocytoma 206
Chapter 98. Corneoscleral Hemangioma/
Hemangiosarcoma 208
Chapter 99. Corneoscleral Lymphoma 210
Chapter 100. Squamous Cell Carcinoma 212
Section 8. Diseases of the Uvea 215
Chapter 101. Persistent Pupillary Membranes
(PPMs) 216
Chapter 102. Iris Colobomas 218
Chapter 103. Senile Iris Atrophy 220
Chapter 104. Uveal Cysts 222
Chapter 105. Merle Ocular Dysgenesis
(MOD) 224
Chapter 106. Feline Anterior Uveitis 226
Chapter 107. Canine Anterior Uvieitis 228
Chapter 108. Asymmetric Uveitis 230
Chapter 109. Golden Retriever Associated Uveitis
and Glaucoma 232
Chapter 110. Uveodermatologic Syndrome (UDS)
Associated Uveitis 234
Chapter 111. Vaccine-Associated Uveitis 236
Chapter 112. Hyphema 238
Chapter 113. Aqueous Lipidosis 240
Chapter 114. Iris Bombé 242
Chapter 115. Feline Iris Melanosis (FIM) 244
Chapter 116. Uveal Melanoma 246
Chapter 117. Uveal Adenoma/Adenocarcinoma 248
Chapter 118. Uveal Lymphoma 250
Chapter 119. Spindeloid Tumors of Blue-Eyed
Dogs/Schwannoma 252
Chapter 120. Histiocytic Ocular Disease 254
Section 9. Diseases of the Lens 257
Chapter 121. Microphakia/Spherophkia 258
Chapter 122. Persistant Hyaloid
Vasculature (PHV) 260
Chapter 123. Nuclear Sclerosis 262
Chapter 124. Immature Cataract 264
Chapter 125. Mature Cataract 266
Chapter 126. Hypermature Cataract 268
Chapter 127. Phacolytic Uveitis 270
Chapter 128. Phacoclastic Uveitis 272
Chapter 129. Anterior Lens Luxation 274
Chapter 130. Posterior Lens Luxation 276
Chapter 131. Feline Post Traumatic Sarcoma 278

Section 10. Vitreoretinal Disease 281
Chapter 132. The Retinal Dysplasias (RDs) 282
Chapter 133. Oculoskeletal Dysplasia (OSD) 284
Chapter 134. Collie Eye Anomaly (CEA) 286
Chapter 135. The Retinal Atrophies (RAs) 288
Chapter 136. Vitreal Degeneration/Herniation 292
Chapter 137. Retinal Toxicity 294
Chapter 138. SARDs/IMR 296
Chapter 139. Hypertensive Retinopathy 298
Chapter 140. Feline Chorioretinitis 300
Chapter 141. Canine Chorioretinitis 302
Chapter 142. Retinal Pigment Epithelial Dystophy
(RPED) 304
Chapter 143. Uveodermatologic Syndrome (UDS)
Associated Chorioretinitis 306
Chapter 144. Primary (Bullous) Retinal
Detachment 308
Chapter 145. Rhegmatogenous Retinal Detachment
(RRD) 310
Chapter 146. Retinal/Choroidal Lymphoma 312
Chapter 147. Myeloma 314
Section 11. Diseases of the Globe
and Orbit 317
Chapter 148. Microphthalmia 318
Chapter 149. Phthisis Bulbus 320
Chapter 150. Orbital Cellulitis 322
Chapter 151. Extraocular Myositis (EOM) 324
Chapter 152. Zygomatic Sialoadenitis 326
Chapter 153. Orbital Fat Pad Prolapse 328
Chapter 154. Orbital Foreign Bodies 330
Chapter 155. Endophthalmitis/Panophthalmitis 332
Chapter 156. Proptosis of the Globe 334
Chapter 157. Feline Restrictive Orbital Myofibroblastic
Sarcoma (Froms) 336
Chapter 158. Peripheral Nerve Sheath Tumor
(PNST) 338
Chapter 159. Retrobulbar Neoplasia 340
Chapter 160. Orbital Myxoma/
Myxosarcoma 342
Chapter 161. Multilobular Tumor of Bone
(MTB) 344
Section 12. The Glaucomas 347
Chapter 162. Congenital Glaucoma 348
Chapter 163. Primary Glaucoma 350
Chapter 164. Secondary (Post-Inflammatory)
Glaucoma 352
Chapter 165. Feline Aqueous Humor Misdirection
Syndrome (AHMS) 354
Chapter 166. Pigmentary Glaucoma 356
Chapter 167. Golden Retriever Associated Uveitis
and Glaucoma 358
Chapter 168. Cystic Glaucoma 360
Chapter 169. Buphthalmos 362
Section 13. Neuro-Ophthalmic
Disease 365
Chapter 170. Optic Nerve Hypoplasia 366
Chapter 171. Lysosomal Storage Disease (LSD) 368
Chapter 172. Sympathetic Denervation (Horner’s
Syndrome) 370
Chapter 173. Ophthalmoplegia 372
Chapter 174. Neuroparalytic Keratitis/
Hemifacial Paralysis 374
Chapter 175. Neurogenic KCS and
Xeromycteria 376
Chapter 176. Optic Neuritis/Meningitis 378
Index 381


مشخصات فایل

عنوان (Title):

Clinical Atlas of Canine and Feline Ophthalmic Disease

نام فایل (File name): 676-www.GeneProtocols.ir-Clinical Atlas of Canine and Feline Ophthalmic Disease-Wiley-Blackwell (2022).pdf
عنوان فارسی (Title in Persian): اطلس بالینی بیماری های چشمی سگ و گربه
ایجاد کننده: Sara Calvarese, Douglas W. Esson
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2022
شابک ISBN: 1119665841,9781119665847
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 114 مگابایت
تعداد صفحات (Book length in pages): 400

پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

  تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
 • سلام. لینک پرداخت مشاهده نمیشه. چند تا کتاب دیگه هم امتحان کردم نشد. لطفاً رسیدگی کنید

  پاسخ:
  با سلام و احترام
  ممنون از اطلاع رسانی شما. مشکل اکنون برطرف شده است.
  پیروز باشید 
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">