ژنـ پروتکل، مرجع جدیدترین یافته های علمی، روشها، پروتکل ها، کتاب ها و اطلس ها

  • geneprotocols@gmail.com

مرجع دانلود کتابها و منابع علوم زیستی | قدرت گرفته از بیان

اطلس بالینی پرینت سه بعدی بازسازی استخوان Clinical Atlas of 3D Printing Bone Reconstruction

اطلس بالینی پرینت سه بعدی بازسازی استخوان Clinical Atlas of 3D Printing Bone Reconstruction

فهرست مطالب:

Part I Pelvis
1 Patient Case 1: Unique Iliac Plate, Combined with
Total Hip Arthroplasty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1 Patient Case 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.5 Fixation with Iliac Bone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.6 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.7 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2 Patient Case 2: Unique Acetabulum for Easy Assembly
of Total Hip Cup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1 Patient Case 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3 Patient Case 3: Mesh-Style Body Without Ischium. . . . . . . . . . . 31
3.1 Patient Case 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4 Patient Case 4: Omitting Pubis and Ischium . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.1 Patient Case 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5 Patient Case 5: Iliac Wing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.1 Patient Case 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6 Patient Case 6: Iliac Spacer with Cavitary Resection . . . . . . . . . 69
6.1 Patient Case 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
6.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
6.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
6.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
7 Patient Case 7: Acetabular Subchondral Block . . . . . . . . . . . . . . 81
7.1 Patient Case 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
7.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
8 Patient Case 8: Iliac Acetabular Block and Plate. . . . . . . . . . . . . 95
8.1 Patient Case 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
8.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
8.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
8.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
8.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
8.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
9 Patient Case 9: Allograft Bone Shaping Guide . . . . . . . . . . . . . . 109
9.1 Patient Case 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
9.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
9.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
9.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
9.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
9.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
10 Patient Case 10: Pubis Preventing Genital Deformity
and Hernia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
10.1 Patient Case 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
10.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
10.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
10.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
10.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
10.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
11 Patient Case 11: Pubis with Acetabular Preservation . . . . . . . . . 133
11.1 Patient Case 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
11.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
11.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
11.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
11.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
11.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
12 Patient Case 12: Acetabular Reinforcement Cage . . . . . . . . . . . . 149
12.1 Patient Case 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
12.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
12.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
12.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
12.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
12.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
13 Patient Case 13: Revision: Failed Allograft
Bone Reconstruction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
13.1 Patient Case 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
13.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
13.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
13.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
13.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
13.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
14 Patient Case 14: Revision: Failed Total Hip Arthroplasty . . . . . 169
14.1 Patient Case 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
14.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
14.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
14.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
14.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
14.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
15 Patient Case 15: Revision: Complicated Saddle Prosthesis . . . . 183
15.1 Patient Case 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
15.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
15.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
15.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
15.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
15.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Part II Femur
16 Patient Case 16: Allograft Bone Shaping Guide in
the Cortical Resection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
16.1 Patient 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
16.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
16.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
16.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
16.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
16.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
17 Patient Case 17: Plate with Reinforcement Ridge . . . . . . . . . . . . 209
17.1 Patient 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
17.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
17.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
17.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
17.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
17.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
18 Patient Case 18: Posterior Intercondylar Y Plate . . . . . . . . . . . . 219
18.1 Patient Case 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
18.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
18.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
18.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
18.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
18.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
19 Patient Case 19: Segmental Distal Femur Combined
with IM Nail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
19.1 Patient Case 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
19.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
19.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
19.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
19.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
19.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
20 Patient Case 20: Cortical Mesh Covering IM
Nail and Cement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
20.1 Patient Case 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
20.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
20.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
20.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
20.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
20.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
21 Patient Case 21: Deformity Correction:
Open Wedge Spacer and Supporting Plate. . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
21.1 Patient Case 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
21.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
21.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
21.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
21.5 Implant design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
21.6 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
21.7 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
22 Patient Case 22: Segmental Femur and
Implant-Bone Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
22.1 Patient Case 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
22.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
22.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
22.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
22.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
22.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
22.7 Planning of Third Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
22.8 Design and Fabrication for Revision Surgery . . . . . . . . . . . . 282
22.9 Operation (Revision Surgery) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
22.10 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Part III Tibia
23 Patient Case 23: Targeting Guide for Small Lesion. . . . . . . . . . . 289
23.1 Patient Case 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
23.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
23.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
23.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
23.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
23.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
24 Patient Case 24: Segmental Tibia Diaphysis . . . . . . . . . . . . . . . . 299
24.1 Patient Case 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
24.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
24.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
24.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
24.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
24.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
25 Patient Case 25: Proximal Tibia for Knee Joint Preserving . . . . 311
25.1 Patient Case 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
25.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
25.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
25.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
25.4.1 Bone Cutting Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
25.4.2 Implant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
25.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
25.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
26 Patient Case 26: Tibia Assembled with Knee Artificial
Joint Surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
26.1 Patient Case 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
26.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
26.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
26.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
26.4.1 Bone Cutting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
26.4.2 Implant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
26.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
26.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Part IV Calcaneus
27 Patient Case 27: Calcaneus Considering Possible Factors . . . . . 347
27.1 Patient Case 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
27.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
27.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
27.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
27.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
27.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Part V Scapula
28 Patient Case 28: Scapula Combined with
Reverse Shoulder Arthroplasty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
28.1 Patient Case 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
28.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
28.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
28.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
28.4.1 Resection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
28.4.2 Guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
28.4.3 3D-Printed Implant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
28.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
28.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
29 Patient Case 29: Scapula Combined with
Glenoid of Conventional Shoulder System . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
29.1 Patient Case 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
29.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
29.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
29.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
29.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
29.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Part VI Humerus
30 Patient Case 30: Distal Humerus for Assembly with
Tumor Prosthesis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
30.1 Patient Case 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
30.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
30.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
30.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
30.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
30.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
31 Patient Case 31: Partial Elbow Joint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
31.1 Patient Case 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
31.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
31.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
31.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
31.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
31.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Part VII Radius and Ulna
32 Patient Case 32: Radius & Ulna and
Implant-Bone Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
32.1 Patient Case 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
32.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
32.3 Planning of Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
32.4 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
32.5 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
32.6 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
32.7 Planning of 3rd Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
32.8 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
32.9 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Part VIII High Grade Bone Sarcoma
33 Patient Case 33: Disseminated Metastases after
3D Printing Pelvic Reconstruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
33.1 Patient Case 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
33.2 Preoperative Images. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
33.3 Design and Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
33.4 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
33.5 Postoperative Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Part IX Perioperative Times
34 Preparations and Postoperative Cares of 3D Printing Bone
Reconstruction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
34.1 Process of 3D Printing Implant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
34.1.1 IRB Consent Sign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
34.1.2 Dicom Files Send to Engineering Team . . . . . . . . . . 439
34.1.3 Engineering Team of Company . . . . . . . . . . . . . . . . 439
34.1.4 Delivery to the Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
34.2 Postoperative Cares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

مشخصات فایل

عنوان (Title): Clinical Atlas of 3D Printing Bone Reconstruction
نام فایل (File name): 600-www.GeneProtocols.ir-Clinical Atlas of 3D Printing Bone Reconstruction-Springer (2021).pdf
عنوان فارسی (Title in Persian): اطلس بالینی پرینت سه بعدی بازسازی استخوان
ایجاد کننده:   Hyun-Guy Kang
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2021
شابک ISBN: 9811620423, 9789811620423, 9789811620430
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 67.7
تعداد صفحات (Book length in pages): 433
نظر خود را ارسال کنید
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی