دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

  • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

اطلس تشخیص افتراقی- Atlas of Differential Diagnosis_ CT

اطلس تشخیص افتراقی- Atlas of Differential Diagnosis_ CT

همه دسته بندی های سایت

فهرست مطالب:

Contents

Part I Brain
1 The CT Value Range of Common Tissues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Differential Diagnosis of Brain Tumors and Tumor-Like Lesions . . . . . . . . . . . . . 5
2.1 Differential Diagnosis of Cerebral Infarction, Inflammation, and Tumor . . . . . . 5
2.2 Differential Diagnosis of Intracerebral and Extracerebral Tumors . . . . . . . . . . . 5
2.3 Differential Diagnosis of Various Types of Brain Edema . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.4 Differential Diagnosis of Hydrocephalus and Cerebral Atrophy. . . . . . . . . . . . . 11
2.5 Differential Diagnosis of Astrocytomas at Various Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.6 Differential Diagnosis of Common Tumors and Tumor-Like Lesions
in Brain Parenchyma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.7 Differential Diagnosis of Common Cystic Lesions in Sellar Region . . . . . . . . . 19
2.8 Differential Diagnosis of Common Solid Lesions in Sellar Region . . . . . . . . . . 22
2.9 Differential Diagnosis of Tumors in Cerebellopontine Angle Region. . . . . . . . . 26
2.10 Differential Diagnosis of Common Tumors in Posterior Fossa. . . . . . . . . . . . . . 27
2.11 Differential Diagnosis of Pineal Region Tumors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.12 Differential Diagnosis of Brainstem Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3 Differential Diagnosis of Cerebrovascular Diseases and Infectious Diseases . . . . 39
3.1 Differential Diagnosis of Brain Abscess Stages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2 Differential Diagnosis of Vascular Leukoencephalopathy
and Multiple Sclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3 Differential Diagnosis of Brain Infectious Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4 Differential Diagnosis of Ventricular Disease and Cisternal Diseases . . . . . . . . . . 47
4.1 Differential Diagnosis of Common Tumors in the Fourth Ventricle . . . . . . . . . . 47
4.2 Differential Diagnosis of Common Tumors in Lateral Ventricle. . . . . . . . . . . . . 47
4.3 Differential Diagnosis of Tumors in the Third Ventricle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5 Differential Diagnosis of Meningeal and Cranial Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.1 Differential Diagnosis of Meningeal Diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.2 Differential Diagnosis of Common Cranial Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Part II Head and Neck
6 Differential Diagnosis of Skull Base Diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
6.1 Differential Diagnosis of Anterior Cranial Fossa Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
6.2 Differential Diagnosis of Anterior Cranial Fossa Involved Diseases. . . . . . . . . . 65
6.3 Differential Diagnosis of Clival Tumor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.4 Differential Diagnosis of Disease in Jugular Foramen Area . . . . . . . . . . . . . . . . 71

7 Differential Diagnosis of Orbital and Ocular Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
7.1 Differential Diagnosis of Preorbital Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
7.2 Differential Diagnosis of Eyeball Diseases in Children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
7.3 Differential Diagnosis of Eyeball Diseases in Adults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
7.4 Differential Diagnosis of Extraocular Muscle Thickening Disease. . . . . . . . . . . 81
7.5 Differential Diagnosis of Orbital Tumors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
7.6 Differential Diagnosis of Optic Nerve and Optic Nerve Sheath Diseases. . . . . . 85
7.7 Differential Diagnosis of Tumors Within the Area of Lacrimal Gland . . . . . . . . 87
8 Differential Diagnosis of Ear Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
8.1 Differential Diagnosis of Ceruminal Impaction
and Cholesteatoma in External Auditory Canal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
8.2 Differential Diagnosis of Chronic Otitis Media and Mastoiditis. . . . . . . . . . . . . 93
8.3 Differential Diagnosis of Soft Tissue Masses in the Tympanic Cavity . . . . . . . . 93
8.4 Differential Diagnosis of Cystic Diseases of the Tip of Petrous Bone . . . . . . . . 94
8.5 Differential Diagnosis of Solid Lesions in Petrous Apex . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
9 Differential Diagnosis of Diseases of the Paranasal Sinus and Nasal Cavity. . . . . 99
9.1 Differential Diagnosis of Common Diseases of the Nasal Cavity. . . . . . . . . . . . 99
9.2 Differential Diagnosis of Common Diseases of the Paranasal Sinus . . . . . . . . . 102
9.3 Differential Diagnosis of Nasal Sinus Cysts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
9.4 Differential Diagnosis of Diseases Originating from Nasal Bone. . . . . . . . . . . . 105
10 Differential Diagnosis of Laryngopharyngeal Diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
10.1 Differential Diagnosis of Common Neck Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
10.2 Differential Diagnosis of Neck Cystic Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
10.3 Differential Diagnosis of Nasopharyngeal Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
10.4 Differential Diagnosis of Nodular Lesions of the Larynx . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
10.5 Differential Diagnosis of Benign and Malignant Tumors
of the Parotid Gland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
10.6 Differential Diagnosis of Common Tumors of Salivary Glands . . . . . . . . . . . . 123
10.7 Differential Diagnosis of Common Diseases of the Thyroid. . . . . . . . . . . . . . . 126
10.8 Differential Diagnosis of Diffuse Diseases of Thyroid Gland. . . . . . . . . . . . . . 128
10.9 Differential Diagnosis of Common Diseases of the Parathyroid. . . . . . . . . . . . 129
Part III Spine
11 Differential Diagnosis of Spinal Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
11.1 Differential Diagnosis of Lumbar Disc Herniation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
11.2 Differential Diagnosis of the Common Spinal Localized Lesions . . . . . . . . . . 134
11.3 Differential Diagnosis of Spinal Common Diffused Lesions . . . . . . . . . . . . . . 138
11.4 Differential Diagnosis of Common Diseases
in the Sacrococcygeal Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
11.5 Differential Diagnosis of Common Diseases in the Vertebral Appendices . . . . 142
Part IV Musculoskeletal System
12 Differential Diagnosis of Bone and Marrow Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
12.1 Differential Diagnosis of Benign and Malignant Bone Tumors . . . . . . . . . . . . 149
12.2 Differential Diagnosis of Common Diseases of the Hand and Foot Bones. . . . 149
12.3 Differential Diagnosis of Common Benign Diseases
in the Metaphysis of Long Tubular Bones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
12.4 Differential Diagnosis of Common Benign Diseases
of Long Tubular Bone Diaphysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
12.5 Differential Diagnosis of Common Infectious Diseases
of Long Tubular Bone Diaphysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
12.6 Differential Diagnosis of Common Malignant Tumors
in Long Tubular Bones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
12.7 Differential Diagnosis of Common Diseases in Pelvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
13 Differential Diagnosis of Joint and Soft Tissue Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
13.1 Differential Diagnosis of Small Joint Diseases in Hands and Feet . . . . . . . . . . 167
13.2 Differential Diagnosis of Knee Joint Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
13.3 Differential Diagnosis of Hip Joint Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
13.4 Differential Diagnosis of Sacroiliac Joint Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
13.5 Differential Diagnosis of Common Soft Tissue Tumors . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Part V Chest
14 Differential Diagnosis of Respiratory Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
14.1 Differential Diagnosis of Basic Lung Signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
14.2 Differential Diagnosis of Benign and Malignant Pulmonary Nodules . . . . . . . 182
14.3 Differential Diagnosis of Miliary Nodules in the Lung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
14.4 Differential Diagnosis of Solitary Pulmonary Nodules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
14.5 Differential Diagnosis of Multiple Pulmonary Nodules . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
14.6 Differential Diagnosis of Patchy Shadows in the Lung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
14.7 Differential Diagnosis of Pulmonary Cavity Lesions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
14.8 Differential Diagnosis of Pulmonary Cystic Lesions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
14.9 Differential Diagnosis of Benign and Malignant Pleural Tumors . . . . . . . . . . . 195
14.10 Imaging Characteristics of Common Mediastinal Lesions . . . . . . . . . . . . . . . . 196
14.11 Differential Diagnosis of Common Solid Mediastinal Diseases . . . . . . . . . . . . 197
14.12 Differential Diagnosis of Common Cystic Diseases of the Mediastinum . . . . . 199
14.13 Differential Diagnosis of Mediastinal Lymph Node Disease . . . . . . . . . . . . . . 202
15 Differential Diagnosis of Cardiac Macrovascular Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
15.1 Differential Diagnosis of Common Diseases of Myocardium
and Pericardium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
15.2 Differential Diagnosis of Common Cardiac Tumors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
15.3 Differential Diagnosis of Aortic Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Part VI Abdomen and Pelvic
16 Differential Diagnosis of the Digestive System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
16.1 Differential Diagnosis of Liver Solid Disease (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
16.2 Differential Diagnosis of Liver Solid Disease (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
16.3 Differential Diagnosis of Liver Cystic Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
16.4 Differential Diagnosis of Nodular Disease in the Liver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
16.5 Differential Diagnosis of Pediatric Liver Tumors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
16.6 Differential Diagnosis of Diffuse Hepatic Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
16.7 Differential Diagnosis of Gallbladder Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
16.8 Differential Diagnosis of Bile Duct Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
16.9 Differential Diagnosis of Spleen Diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
16.10 Differential Diagnosis of Pancreatic Solid Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
16.11 Differential Diagnosis of Cystic Disease of the Pancreas . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
16.12 Differential Diagnosis of Gastric Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
16.13 Differential Diagnosis of Intestinal Diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
16.14 Differential Diagnosis of Peritoneal Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
16.15 Differential Diagnosis of Common Single Retroperitoneal Tumors . . . . . . . . . 273
16.16 Differential Diagnosis of Common Multiple Retroperitoneal Diseases . . . . . . 277
17 Differential Diagnosis of Urinary System Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
17.1 Differential Diagnosis of Renal Cystic Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
17.2 Differential Diagnosis of Renal Infectious Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
17.3 Differential Diagnosis of Renal Carcinomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
17.4 Differential Diagnosis of Renal Pelvis Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
17.5 Differential Diagnosis of Adrenal Diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
17.6 Differential Diagnosis of Ureteral Diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
17.7 Differential Diagnosis of Bladder Diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
18 Differential Diagnosis of Reproductive System Diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
18.1 Differential Diagnosis of Prostate Diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
18.2 Differential Diagnosis of Uterine Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
18.3 Differential Diagnosis of Ovarian Diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

 

مشخصات فایل

عنوان (Title):

Atlas of Differential Diagnosis_ CT

نام فایل (File name): 666-www.GeneProtocols.ir-Atlas of Differential Diagnosis_ CT-Springer (2022).pdf
عنوان فارسی (Title in Persian): اطلس تشخیص افتراقی-CT
ایجاد کننده: Guoguang Fan
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2022
شابک ISBN: 9789811697586,9789811697593
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 60.5 مگابایت
تعداد صفحات (Book length in pages): 308

پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

لطفاً با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، ما را یاری کنید
    تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">