دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

  • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

اطلس تشخیص افتراقی- Atlas of Differential Diagnosis_ MRI

اطلس تشخیص افتراقی- Atlas of Differential Diagnosis_ MRI

همه دسته بندی های سایت

فهرست مطالب:

Contents

Part I Brain
1 MRI Signal Characteristics of Brain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1 Signal Characteristics of Normal Tissue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Signal Characteristics of Pathological Tissues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3 Tissue with High and Low Signal on MRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Differential Diagnosis of Brain Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1 Abnormal Signals of Brain Parenchyma with Common Diseases. . . . . . . . . . . . 5
2.2 Differential Diagnosis of Cerebral Infarction, Inflammation, and Tumor . . . . . . 5
2.3 Differential Diagnosis of Intracerebral and Extracerebral Tumors . . . . . . . . . . . 5
2.4 Differential Diagnosis of Various Types of Brain Edema . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.5 Differential Diagnosis of Hydrocephalus and Cerebral Atrophy. . . . . . . . . . . . . 10
2.6 Differential Diagnosis of Astrocytomas at Various Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.7 Differential Diagnosis of Common Tumors of Brain Parenchyma . . . . . . . . . . . 15
2.8 Differential Diagnosis of Common Cystic Lesions in Sellar Region . . . . . . . . . 20
2.9 Differential Diagnosis of Common Solid Lesions in Sellar Region . . . . . . . . . . 24
2.10 Differential Diagnosis of Tumors in Cerebellopontine Angle Region. . . . . . . . . 30
2.11 Differential Diagnosis of Common Tumors in Posterior Fossa. . . . . . . . . . . . . . 35
2.12 Differential Diagnosis of Pineal Region Tumors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.13 Differential Diagnosis of Brainstem Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.14 Differential Diagnosis of Congenital Myelin Sheath Disease . . . . . . . . . . . . . . . 52
3 Differential Diagnosis of Cerebrovascular and Infectious Diseases . . . . . . . . . . . . 57
3.1 Differential Diagnosis of Various Stages of Intracranial Hemorrhage . . . . . . . . 57
3.2 Differential Diagnosis of Vascular Leukoencephalopathy
and Multiple Sclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.3 Differential Diagnosis of Brain Abscess Stages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.4 Differential Diagnosis of Brain Infectious Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4 Differential Diagnosis of Ventricular and Cisternal Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.1 Differential Diagnosis of Common Tumors in the Fourth Ventricle . . . . . . . . . . 67
4.2 Differential Diagnosis of Common Tumors in Lateral Ventricle. . . . . . . . . . . . . 71
4.3 Differential Diagnosis of Tumors in the Third Ventricle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5 Differential Diagnosis of Meningeal and Cranial Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.1 Differential Diagnosis of Meningeal Diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.2 Differential Diagnosis of Common Skull Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Part II Head and Neck
6 Differential Diagnosis of Basilar Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
6.1 Differential Diagnosis of Anterior Cranial Fossa Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
6.2 Differential Diagnosis of Anterior Cranial Fossa Involved Diseases. . . . . . . . . . 90

6.3 Differential Diagnosis of Disease in the Slope Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
6.4 Differential Diagnosis of Disease in the Jugular Foramen Area . . . . . . . . . . . . . 99
7 Differential Diagnosis of Orbital and Ocular Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
7.1 Differential Diagnosis of Preorbital Septal Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
7.2 Differential Diagnosis of Common Ocular Diseases in Infants. . . . . . . . . . . . . . 109
7.3 Differential Diagnosis of Common Eyeball Diseases in Adults . . . . . . . . . . . . . 112
7.4 Differential Diagnosis of Extraocular Muscle Thickening Disease. . . . . . . . . . . 117
7.5 Differential Diagnosis of Orbital Tumors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
7.6 Differential Diagnosis of Optic Nerve and Optic Nerve Sheath Lesions . . . . . . 124
7.7 Differential Diagnosis of Lacrimal Gland Tumors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
8 Differential Diagnosis of Ear Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
8.1 Differential Diagnosis of Soft Tissue Mass in the Tympanum . . . . . . . . . . . . . . 131
8.2 Differential Diagnosis of Cystic Diseases of the Tip of Petrous Bone . . . . . . . . 135
8.3 Differential Diagnosis of Solid Lesions in Petrous Apex . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
9 Differential Diagnosis of Paranasal Sinus and Nasal Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . 143
9.1 Differential Diagnosis of Common Nasal Diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
9.2 Differential Diagnosis of Common Sinus Diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
9.3 Differential Diagnosis of Sinus Cyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
10 Differential Diagnosis of Throat Disease. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
10.1 Differential Diagnosis of Common Neck Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
10.2 Differential Diagnosis of Neck Cystic Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
10.3 Differential Diagnosis of Nasopharyngeal Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
10.4 Differential Diagnosis of Laryngeal Nodular Lesions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
10.5 Differential Diagnosis of Common Tumors in Salivary Glands . . . . . . . . . . . . 179
10.6 Differential Diagnosis of Common Thyroid Diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
10.7 Differential Diagnosis of Common Parathyroid Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Part III Spine and Spinal Cord
11 Differential Diagnosis of Diseases in Spine and Spinal Cord . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
11.1 Differential Diagnosis of Lumbar Disc Herniation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
11.2 Differential Diagnosis of the Common Spinal Localized Lesions . . . . . . . . . . 197
11.3 Differential Diagnosis of Spinal Common Diffused Lesions . . . . . . . . . . . . . . 201
11.4 Differential Diagnosis of Common Diseases in the Sacrococcygeal Region. . . 205
11.5 Differential Diagnosis of Common Diseases in the Vertebral Appendices . . . . 207
11.6 Differential Diagnosis of Common Diseases in the Spinal Cord. . . . . . . . . . . . 212
11.7 Differential Diagnosis of Common Diseases in the Extra Spinal Subdural . . . 216
11.8 Differential Diagnosis of Congenital Diseases in the Spinal Canal (I) . . . . . . . 219
11.9 Differential Diagnosis of Congenital Diseases in the Spinal Canal (II) . . . . . . 223
Part IV Musculoskeletal System
12 Differential Diagnosis of Bone and Marrow Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
12.1 Differential Diagnosis of Benign and Malignant Bone Tumors . . . . . . . . . . . . 227
12.2 Differential Diagnosis of Common Diseases of the Hand and Foot Bones. . . . 227
12.3 Differential Diagnosis of Common Benign Diseases
in the Metaphysis of Long Tubular Bones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
12.4 Differential Diagnosis of Common Benign Diseases
of Long Tubular Bones Diaphysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
12.5 Differential Diagnosis of Common Infectious Diseases
of Long Tubular Bone Diaphysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
12.6 Differential Diagnosis of Common Malignant Tumors
in Long Tubular Bones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
12.7 Differential Diagnosis of Common Diseases in Pelvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
13 Differential Diagnosis of Joint and Soft Tissue Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
13.1 Differential Diagnosis of Knee Joint Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
13.2 Differential Diagnosis of Hip Joint Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
13.3 Differential Diagnosis of Soft Tissue Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Part V Chest
14 Differential Diagnosis of Respiratory System Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
14.1 Differential Diagnosis of the Solitary Pulmonary Nodule. . . . . . . . . . . . . . . . . 271
14.2 Differential Diagnosis of the Benign and Malignant Tumors
in the Chest Wall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
14.3 Differential Diagnosis of the Solid Lesions in the Mediastinum. . . . . . . . . . . . 276
14.4 Differential Diagnosis of the Cystic Lesions in the Mediastinum. . . . . . . . . . . 278
14.5 Differential Diagnosis of the Lesions in the Mediastinum Lymph Nodes. . . . . 279
15 Differential Diagnosis of Heart and Aorta Diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
15.1 Differential Diagnosis of the Myocardial Infarction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
15.2 Differential Diagnosis of Common Diseases in the Myocardium
and Pericardium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
15.3 Differential Diagnosis of Common Myocardium Tumors. . . . . . . . . . . . . . . . . 289
15.4 Differential Diagnosis of the Aortic Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
15.5 Differential Diagnosis of the Breast Benign and Malignant Tumors. . . . . . . . . 295
Part VI Abdomen and Pelvis
16 Differential Diagnosis of Digestive Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
16.1 Differential Diagnosis of Solid Liver Disease (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
16.2 Differential Diagnosis of Solid Liver Disease (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
16.3 Differential Diagnosis of Liver Cystic Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
16.4 Differential Diagnosis of Liver Nodular Disease. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
16.5 Differential Diagnosis of Pediatric Liver Tumors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
16.6 Differential Diagnosis of Hepatic Diffuse Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
16.7 Differential Diagnosis of Gallbladder Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
16.8 Differential Diagnosis of Bile Duct Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
16.9 Differential Diagnosis of Splenic Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
16.10 Differential Diagnosis of Pancreatic Solid Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
16.11 Differential Diagnosis of Pancreatic Cystic Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
16.12 Differential Diagnosis of Gastric Diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
16.13 Differential Diagnosis of Peritoneal Disease. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
16.14 Differential Diagnosis of Common Diseases
in the Retroperitoneal Space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
17 Differential Diagnosis of Urinary Tract Diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
17.1 Differential Diagnosis of Renal Cystic Lesions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
17.2 Differential Diagnosis of Renal Tumors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
17.3 Differential Diagnosis of Renal Pelvis Lesions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
17.4 Differential Diagnosis of Adrenal Disease. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
17.5 Differential Diagnosis of Bladder Disease. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
18 Differential Diagnosis of Reproductive System Diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
18.1 Differential Diagnosis of Prostate Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
18.2 Differential Diagnosis of Common Diseases of the Uterus. . . . . . . . . . . . . . . . 376
18.3 Differential Diagnosis of Common Ovarian Diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

 

مشخصات فایل

عنوان (Title):

Atlas of Differential Diagnosis_ MRI

نام فایل (File name): 667-www.GeneProtocols.ir-Atlas of Differential Diagnosis_ MRI-Springer (2022).pdf
عنوان فارسی (Title in Persian): اطلس تشخیص افتراقی-MRI
ایجاد کننده: Guoguang Fan
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2022
شابک ISBN: 9811697620,9789811697623
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 98.9 مگابایت
تعداد صفحات (Book length in pages): 379

پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

لطفاً با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، ما را یاری کنید
    تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">