دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

  • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

بازسازی کل بدن - روشها و پروتکل ها Whole-Body Regeneration_ Methods and Protocols

بازسازی کل بدن - روشها و پروتکل ها Whole-Body Regeneration_ Methods and Protocols

همه دسته بندی های سایت

 فهرست مطالب:

Preface . . . . . . . . . . . . . v
Contributors. . . . . . . . . xiii
PART I HISTORICAL OVERVIEWS
1 The Hazards of Regeneration: From Morgan’s Legacy to Evo-Devo. . . . . . . . . . . . . 3
2 Studying Regeneration in Ascidians: An Historical Overview . . . . . . . . . 27
PART II ZOOLOGICAL APPROACHES
3 Studying Protista WBR and Repair Using Physarum polycephalum . . . . . . . . . . . 51
4 Studying Porifera WBR Using the Calcerous Sponges Leucosolenia . . . . . . . . . . . . 69
5 Studying Ctenophora WBR Using Mnemiopsis leidyi . . . . . . . . 95
6 Studying Placozoa WBR in the Simplest Metazoan Animal, Trichoplax adhaerens . . . . . . . . . . . . 121
7 Collecting and Culturing Kamptozoans for Regenerative Studies . . . . . 135
8 Collecting and Culturing Bryozoans for Regenerative Studies . . . . . . . . 151
9 Studying Annelida Regeneration in a Novel Model Organism: The Freshwater Aeolosoma viride. . . . . . . . . . 179
10 Studying Annelida Body Regeneration Under Environmental Stress in Diopatra neapolitana. . . . . . . . . . . . 195
11 Studying Annelida Regeneration Using Platynereis dumerilii. . . . . . . . . 207
12 Collecting and Culturing Lineus sanguineus to Study Nemertea WBR. . . . . . . . . 227
13 Studying Xenacoelomorpha WBR Using Isodiametra pulchra . . . . . . . . 245
14 Studying Echinodermata Arm Explant Regeneration Using Echinaster sepositus . . . . . . . . 263
15 Studying Hemichordata WBR Using Ptychodera flava . . . . . . . 293
16 Studying Tunicata WBR Using Botrylloides anceps . . . . . . . . . . 311
PART III CELLULAR APPROACHES
17 In Situ Hybridization to Identify Stem Cells in the Freshwater Sponge Ephydatia fluviatilis. . . . . . 335
18 Isolation and Maintenance of In Vitro Cell Cultures from the Ctenophore Mnemiopsis leidyi. . . . 347
19 Analysis of Spatial Gene Expression at the Cellular Level in Stony Corals. . . . . . . . . . . . 359
20 Studying Stem Cell Biology in Intact and Whole-Body Regenerating Hydra by Flow Cytometry . . . . . . . . . . 373
21 Noninvasive Intravascular Microtransfusion in Colonial Tunicates. . . . . . . . . . . . 399
PART IV GENETIC APPROACHES
22 Gene Manipulation in Hydractinia. . . . . . . . 419
23 Manipulation of Gene Activity in the Regenerative Model Sea Anemone, Nematostella vectensis . . . . . . 437
24 Monitoring Telomere Maintenance During Regeneration of Annelids . . . . . . . . 467
25 Analysis of DNA Double-Stranded Breaks Using the Comet Assay in Planarians . . . . . . 479
26 Random Integration Transgenesis in a Free-Living Regenerative Flatworm Macrostomum lignano . . . . . . . . . . 493
27 RNAi Screening to Assess Tissue Regeneration in Planarians . . . . . . . . . 509
28 Monitoring Chromatin Regulation in Planarians Using Chromatin Immunoprecipitation Followed by Sequencing (ChIP-seq) . . 529
29 Assessing Chromatin Accessibility During WBR in Acoels. . . . 549
PART V OMICS APPROACHES
30 Single-Cell Transcriptomic Analysis in the Regenerating Cnidarian Nematostella vectensis . . . . . . . . . . 565
31 Characterization of Soluble Cell-Free Coelomic Fluid Proteome from the Starfish Marthasterias glacialis . . . . . . . . . . . 583
32 Using RNA-Seq for Transcriptome Profiling of Botrylloides sp. Regeneration . . . . . . . . . . . 599
PART VI INTEGRATIVE APPROACHES
33 Studying Mechanical Oscillations During Whole-Body Regeneration in Hydra . . . . . . . . . . 619
34 Combining RNAi-Mediated β-Catenin Inhibition and Reaggregation to Study Hydra Whole-Body Regeneration . . . . . . . . 635
35 Creating a User-Friendly and Open-Access Gene Expression Database for Comparing Embryonic Development and Regeneration in Nematostella vectensis . . . . . . . . . 649
36 Formalizing Phenotypes of Regeneration . . . . . . . . . . 663
Index . . . . . . . . . . . . . . 681

     

فهرست به فارسی (ترجمه ماشینی):

پیشگفتار . . . . . . . . . . . . . v
مشارکت کنندگان. . . . . . . . . xiii
بخش اول مرورهای تاریخی
1 خطرات بازسازی: از میراث مورگان تا اوو-دوو. . . . . . . . . . . . . 3
2 مطالعه بازسازی در Ascidians: مروری تاریخی. . . . . . . . . 27
بخش دوم رویکردهای جانورشناسی
3 مطالعه پروتیستا WBR و ترمیم با استفاده از Physarum polycephalum. . . . . . . . . . . 51
4 مطالعه Porifera WBR با استفاده از اسفنج های آهکی Leucosolenia. . . . . . . . . . . . 69
5 مطالعه Ctenophora WBR با استفاده از Mnemiopsis leidyi. . . . . . . . 95
6 مطالعه Placozoa WBR در ساده ترین حیوان متازوئن، Trichoplax adhaerens. . . . . . . . . . . . 121
7 جمع آوری و پرورش کامپتوزوان ها برای مطالعات احیا کننده. . . . . 135
8 جمع آوری و پرورش بریوزوئن ها برای مطالعات احیا کننده. . . . . . . . 151
9 مطالعه بازسازی آنلیدا در یک ارگانیسم مدل جدید: Aeolosoma viride آب شیرین. . . . . . . . . . 179
10 مطالعه بازسازی بدن Annelida تحت استرس محیطی در Diopatra neapolitana. . . . . . . . . . . . 195
11 مطالعه بازسازی آنلیدا با استفاده از Platynereis dumerilii. . . . . . . . . 207
12 جمع آوری و کشت Lineus sanguineus برای مطالعه Nemertea WBR. . . . . . . . . 227
13 مطالعه Xenacoelomorpha WBR با استفاده از Isodiametra pulchra. . . . . . . . 245
14 مطالعه بازسازی ریزنمونه بازو اکینودرماتا با استفاده از سپوزیتوس اکیناستر. . . . . . . . 263
15 مطالعه Hemichordata WBR با استفاده از Ptychodera flava. . . . . . . 293
16 مطالعه Tunicata WBR با استفاده از Botrylloides anceps. . . . . . . . . . 311
بخش سوم رویکردهای سلولی
17 هیبریداسیون درجا برای شناسایی سلول های بنیادی در اسفنج آب شیرین Ephydatia fluviatilis. . . . . . 335
18 جداسازی و نگهداری کشت های سلولی آزمایشگاهی از Ctenophore Mnemiopsis leidyi. . . . 347
19 تجزیه و تحلیل بیان ژن فضایی در سطح سلولی در مرجان های سنگی. . . . . . . . . . . . 359
20 مطالعه زیست شناسی سلول های بنیادی در هیدرا احیا کننده دست نخورده و کل بدن توسط فلوسایتومتری. . . . . . . . . . 373
21 میکروترانسفیوژن داخل عروقی غیرتهاجمی در تونیکات کلونیال. . . . . . . . . . . . 399
بخش چهارم رویکردهای ژنتیکی
22 دستکاری ژن در Hydractinia. . . . . . . . 419
23 دستکاری فعالیت ژن در شقایق دریایی مدل احیا کننده، Nematostella vectensis. . . . . . 437
24 نظارت بر نگهداری تلومر در طی بازسازی آنلیدها. . . . . . . . 467
25 تجزیه و تحلیل شکست های دو رشته ای DNA با استفاده از سنجش دنباله دار در پلاناریان ها. . . . . . 479
26 ترانس ژن ادغام تصادفی در یک کرم مسطح احیا کننده آزاد زندگی کننده Macrostomum lignano. . . . . . . . . . 493
27 غربالگری RNAi برای ارزیابی بازسازی بافت در Planarians. . . . . . . . . 509
28 نظارت بر تنظیم کروماتین در پلاناریاها با استفاده از رسوب ایمنی کروماتین به دنبال توالی یابی (ChIP-seq). . 529
29 ارزیابی دسترسی کروماتین در طول WBR در Acoels. . . . 549
بخش پنجم رویکردهای OMICS
30 تجزیه و تحلیل رونویسی تک سلولی در نماتوستلا vectensis Cnidarian در حال بازسازی. . . . . . . . . . 565
31 شناسایی پروتئوم مایع سلومیک بدون سلول محلول از ستاره دریایی Marthasterias glacialis. . . . . . . . . . . 583
32 استفاده از RNA-Seq برای پروفایل رونویسی Botrylloides sp. بازسازی . . . . . . . . . . . 599
بخش ششم رویکردهای یکپارچه
33 مطالعه نوسانات مکانیکی در طول بازسازی کل بدن در هیدرا. . . . . . . . . . 619
34 ترکیب مهار β-کاتنین با واسطه RNAi و تجمع مجدد برای مطالعه بازسازی کل بدن هیدرا. . . . . . . . 635
35 ایجاد یک پایگاه داده بیان ژنی کاربرپسند و با دسترسی آزاد برای مقایسه رشد و بازسازی جنین در Nematostella vectensis. . . . . . . . . 649
36 رسمی کردن فنوتیپ های بازسازی . . . . . . . . . . 663
فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . 681مشخصات فایل

عنوان (Title): Whole-Body Regeneration_ Methods and Protocols
نام فایل (File name): 1213-www.GeneProtocols.ir-Whole-Body Regeneration_ Methods and Protocols (Methods in Molecular Bi.pdf
عنوان فارسی (Title in Persian):
بازسازی کل بدن - روشها و پروتکل ها
ایجاد کننده: Simon Blanchoud, Brigitte Galliot
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2022
شابک ISBN: ISBN 978-1-0716-2171-4
ISBN 978-1-0716-2172-1 (eBook)
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 21.8 مگابایت
تعداد صفحات (Book length in pages): 672

پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود

درباره درگاه پرداخت نکست پی بیشتر بدانید

 

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

لطفاً با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، ما را یاری کنید
    تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">