ژنـ پروتکل، مرجع جدیدترین یافته های علمی، روشها، پروتک