دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

  • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

جراحی زاویه مخچه و پل مغزی Surgery of the Cerebellopontine Angle

جراحی زاویه مخچه و پل مغزی Surgery of the Cerebellopontine Angle

همه دسته بندی های سایت

 فهرست مطالب:

Part I Foundations for Treatment
1 Historical Perspectives . . . . . . . . . . . . 3
2 Microsurgical Anatomy of the Cerebellopontine Angle and Its Suboccipital Retromastoid Approaches . . . . . . . . . 13
3 Radiology . . . . . . . . . . . 33
4 Neurology. . . . . . . . . . . 51
Part II Surgical Approaches
5 Approaches to the Cerebellopontine Angle. . . . . . . . 61
6 Combined Surgical Approaches. . . . . . . . . . . 71
7 Functional Surgery of the Cerebellopontine Angle . . . . . . . 87
8 Endoscopy in the Cerebellopontine Angle . . . . . . . . 109
Part III Vestibular Schwannomas
9 Biology and Genetics of Vestibular Schwannomas in Tumors of the Cerebellopontine Angle. . . . . . . . . . . . 121
10 Treatment Options for Acoustic Neuroma, Including Stereotactic Radiosurgery . . . . . . . . 133
11 Translabyrinthine Approach . . . . . . . 145
12 Hearing Rehabilitation Following Acoustic Neuroma Surgery . . . 157
13 Acoustic Neuroma Surgery: Retrosigmoid Techniques. . . . 169
14 Acoustic Neuroma Surgery: Middle Fossa Approach . . . . . 189
15 Complications and Cranial Nerve Rehabilitation . . . . . . . . 197
16 Facial Reanimation . . . . . . . . . 207
17 Hearing and Surgical Considerations in Neurofibromatosis Type 2 . . . . . 223
18 Prevention and Management of CSF Leakage Postoperatively . . . 231
Part IV Nonschwannomatous Lesions of the CPA
19 Temporal Bone Neoplasms. . . . . . . . . 245
20 Congenital Rest Lesions and Rare Tumors. . . . . . . . 269
21 Vascular Lesions of the Cerebellopontine Angle . . . . . . . . . 283
Part V Cases and Approaches (Animations and Videos)
22 Case 1: Retrosigmoid Approach for Vestibular Schwannoma . . . . 303
23 Case 2: Combined Transpetrosal Approach with Hearing Preservation for Resection of a Meningioma . . . . . . 307
24 Case 3: Far-Lateral Approach for a Foramen Magnum Meningioma. . . . 311
25 Case 4: Resection of an Acoustic Schwannoma Complicated by Tumor Encasement of the Anterior Inferior Cerebellar Artery Using a Translabyrinthine Approach . . . . . . 317
26 Case 5: Transcondylar Approach for Giant Aneurysm with Posterior Inferior Cerebellar Artery Bypass . . . . . . . . . . 321
27 Case 6: Far-Lateral Approach for a Posterior Inferior Cerebellar Artery Aneurysm Clipping. . . . . . . . . 325
28 Case 7: Right Retrosigmoid Craniotomy for Microvascular Decompression for Trigeminal Neuralgia (Endoscope-Assisted) . . 329
29 Case 8: Right Retrosigmoid Craniotomy for Microvascular Decompression of Hemifacial Spasm . . . . . . 335
30 Case 9: Left Retrosigmoid Craniotomy for Microvascular Decompression of Glossopharyngeal Neuralgia. . . . 339
31 Case 10: Anterior Transpetrosal Approach for Resection of Petroclival Meningioma . . . . . . . . . 345
32 Case 11: Vestibular Schwannoma Resection with Facial Nerve Displaced Dorsally . . . . . . . . . 351
33 Case 12: Right Retrosigmoid Craniotomy for Pontine Cavernous Malformation. . . . . . . . 355
34 Case 13: Lateral Transcondylar Craniotomy for PICA Aneurysm . . . . . . 361
35 Case 14: Left Retrosigmoid Approach in Large Vestibular Schwannoma in Patient with NF2 . . . . . . . . . 367
36 Case 15: Retrosigmoid Approach for a Left-Sided Trigeminal Schwannoma . . . . . . . . 371
37 Case 16: Retrosigmoid Approach to Right-Sided Epidermoid Cyst . . . . . 377
38 Case 17: Translabyrinthine Transtemporal Approach for Left Vestibular Schwannoma . . . . . . . . . . . 383
39 Case 18: Middle Cranial Fossa Craniotomy for a Left Petrous Apex Lesion . . . . . . . . . 389
40 Case 19: Extended Translabyrinthine Approach for Left-Sided Vestibular Schwannoma . . . . . . . . . . . 393
41 Case 20: Right-Sided Retrosigmoid Approach to Small Vestibular Schwannoma . . . . . . . . 399
42 Case 21: Transotic Approach to Left-Sided Jugular Paraganglioma/Glomus Tumor for Partial Debulking . . . . 403
Anatomic Dissection Appendix . . . . . . . . . 409
Index. . . . . . . . . . . . . 417  

     

فهرست به فارسی (ترجمه ماشینی):

بخش اول مبانی درمان
1 چشم انداز تاریخی . . . . . . . . . . . . 3
2 آناتومی میکروسرژیکی زاویه مخچه و رویکردهای رتروماستوئید ساب اکسیپیتال آن. . . . . . . . . 13
3 رادیولوژی . . . . . . . . . . 33
4 مغز و اعصاب. . . . . . . . . . . 51
بخش دوم رویکردهای جراحی
5 رویکرد به زاویه مخچه. . . . . . . . 61
6 روش ترکیبی جراحی. . . . . . . . . . . 71
7 جراحی عملکردی زاویه مخچه. . . . . . . 87
8 آندوسکوپی در زاویه مخچه. . . . . . . . 109
قسمت سوم شوانومای دهلیزی
9 زیست شناسی و ژنتیک شوانوم دهلیزی در تومورهای زاویه مخچه. . . . . . . . . . . . 121
10 گزینه درمانی برای نورومای آکوستیک، از جمله جراحی رادیویی استریوتاکتیک. . . . . . . . 133
11 رویکرد ترجمان . . . . . . . 145
12 توانبخشی شنوایی پس از جراحی نورومای آکوستیک . . . 157
13 جراحی نورومای آکوستیک: تکنیک های رتروسیگموئید. . . . 169
14 جراحی نورومای آکوستیک: رویکرد حفره میانی. . . . . 189
15 عوارض و توانبخشی اعصاب جمجمه . . . . . . . . 197
16 بازسازی صورت . . . . . . . . . 207
17 ملاحظات شنوایی و جراحی در نوروفیبروماتوز نوع 2 . . . . . 223
18 پیشگیری و مدیریت نشت مایع مغزی نخاعی پس از عمل. . . 231
قسمت چهارم ضایعات غیر شوانوماتوز CPA
19 نئوپلاسم استخوان تمپورال. . . . . . . . . 245
20 ضایعات استراحت مادرزادی و تومورهای نادر. . . . . . . . 269
21 ضایعات عروقی زاویه مخچه. . . . . . . . . 283
قسمت پنجم موارد و رویکردها (انیمیشن و ویدئو)
22 مورد 1: رویکرد رتروزیگموئید برای شوانومای دهلیزی. . . . 303
23 مورد 2: روش ترکیبی ترانس پتروزال با حفظ شنوایی برای برداشتن مننژیوم. . . . . . 307
24 مورد 3: رویکرد دور جانبی برای مننژیوم فورامن مگنوم. . . . 311
25 مورد 4: برداشتن یک شوانوم آکوستیک که با پوشش توموری شریان مخچه تحتانی قدامی با استفاده از روش ترانس لابیرنت پیچیده شده است. . . . . . 317
26 مورد 5: رویکرد ترانس کندیل برای آنوریسم غول پیکر با بای پس شریان مخچه تحتانی خلفی. . . . . . . . . . 321
27 مورد 6: رویکرد دور جانبی برای برش آنوریسم شریان مخچه تحتانی خلفی. . . . . . . . . 325
28 مورد 7: کرانیوتومی رتروزیگموئید راست برای رفع فشار میکروواسکولار برای نورالژی سه قلو (به کمک آندوسکوپ). . 329
29 مورد 8: کرانیوتومی رتروزیگموئید راست برای رفع فشار میکروواسکولار اسپاسم همی صورت. . . . . . 335
30 مورد 9: کرانیوتومی رتروزیگموئید چپ برای رفع فشار میکروواسکولار نورالژی گلوسوفارنکس. . . . 339
31 مورد 10: روش ترانس پتروزال قدامی برای برداشتن مننژیوم پتروکلیوال. . . . . . . . . 345
32 مورد 11: برداشتن شوانوم دهلیزی با عصب صورت جابجا شده از پشت. . . . . . . . . 351
33 مورد 12: کرانیوتومی رتروزیگموئید راست برای ناهنجاری حفره ای پونتین. . . . . . . . 355
34 مورد 13: کرانیوتومی ترانس کندیلار جانبی برای آنوریسم PICA. . . . . . 361
35 مورد 14: رویکرد رتروزیگموئید چپ در شوانومای دهلیزی بزرگ در بیمار مبتلا به NF2. . . . . . . . . 367
36 مورد 15: رویکرد رتروزیگموئید برای شوانومای سه قلو سمت چپ. . . . . . . . 371
37 مورد 16: رویکرد رتروزیگموئید به کیست اپیدرموئید سمت راست. . . . . 377
38 مورد 17: رهیافت فرازمانی فرا زمانی برای شوانومای دهلیزی چپ. . . . . . . . . . . 383
39 مورد 18: کرانیوتومی حفره میانی جمجمه برای ضایعه راس پتروس چپ. . . . . . . . . 389
40 مورد 19: رویکرد ترانس لابیرنتی توسعه یافته برای شوانومای دهلیزی سمت چپ. . . . . . . . . . . 393
41 مورد 20: رویکرد رتروزیگموئید سمت راست به شوانومای دهلیزی کوچک. . . . . . . . 399
42 مورد 21: رویکرد ترانسوزیک به پاراگانگلیوما ژوگولار/تومور گلوموس سمت چپ برای حجم زدایی جزئی. . . . 403
آپاندیس تشریح آناتومیک . . . . . . . . . 409
فهرست مطالب. . . . . . . . . . . . . 417

مشخصات فایل

عنوان (Title): Surgery of the Cerebellopontine Angle
نام فایل (File name): 1116-www.GeneProtocols.ir-Surgery of the Cerebellopontine Angle-Springer (2022).pdf
عنوان فارسی (Title in Persian):
جراحی زاویه مخچه و پل مغزی
ایجاد کننده: Nicholas C. Bambakidis, Cliff A. Megerian, Robert F. Spetzler
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2022
شابک ISBN: 9783031125065
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 42.7 مگابایت
تعداد صفحات (Book length in pages): 408

پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود

درباره درگاه پرداخت نکست پی بیشتر بدانید

 

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

لطفاً با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، ما را یاری کنید
    تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">