دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

  • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

راهنمای بالینی پزشکی اسکلتی عضلانی_ رویکرد چند رشته ای Clinical Guide to Musculoskeletal Medicine_ A Multidisciplinary Approach

راهنمای بالینی پزشکی اسکلتی عضلانی_ رویکرد چند رشته ای Clinical Guide to Musculoskeletal Medicine_ A Multidisciplinary Approach

همه دسته بندی های سایت

 فهرست مطالب:

Part I Head and Face
1 Sports-Related Facial Trauma..... . . 3
2 Concussion........ . 11
Part II Spine
3 Back Pain: Strain and Myofascial Pain.... . . 19
4 Back Pain: Discogenic....... 25
5 Back Pain: Facet Syndrome..... . . . . 33
6 Back Pain: Sacroiliac Joint Pain..... 39
7 Back Pain: Vertebrogenic...... . . . . . 45
8 Neck Pain: Whiplash and Cervicogenic Headache... . 51
9 Spinal Stenosis....... . . . . . . 59
10 Disk Herniation and Radiculopathy.... . . . . . 67
11 Failed Back Syndrome...... 83
12 Spinal Deformities: Kyphosis and Scoliosis... . . . . . . . 91
13 Spine Dislocations and Fractures.... . . . . . . 101
14 Minimally Invasive Spine Procedures.... . . . . 117
15 Endoscopic and Minimally Invasive Spine Surgery.... 127
16 Spine Surgeries...... . . . . . . 133
Part III Trunk and Pelvis
17 Chest Wall Disorders...... . 151
18 Pubalgia and Groin Pain in Athletes..... . . . . 167
19 Pelvic Fracture...... . . . . . . 177
20 Coccydynia........ . 179
Part IV Shoulder
21 Anterior and Lateral Shoulder Disorders.... 187
22 Posterior Shoulder Disorders...... . . 199
23 Shoulder Dislocations and Fractures.... . . . . 215
24 Shoulder Surgeries...... . . . 227
Part V Elbow
25 Anterior Elbow Disorders..... . . . . . 233
26 Posterior Elbow Disorders..... . . . . . 241
27 Lateral Elbow Disorders..... . . . . . . 247
28 Medial Elbow Disorders...... . . . . . . 255
29 Elbow Joint Dislocations and Fractures.... . . 263
30 Elbow Surgeries....... . . . . . 269
Part VI Wrist-Hand
31 Dorsal Wrist Disorders...... . . . . . . . 277
32 Ventral Wrist Disorders..... . . . . . . . 289
33 Radial-Side Wrist Disorders..... . . . 295
34 Ulnar-Sided Wrist Disorders..... . . . 307
35 Disorders of the Fingers..... . . . . . . . 323
36 Wrist and Hand Dislocations and Fractures... . . . . . . 335
37 Wrist and Hand Surgeries..... . . . . . 351
Part VII Hip
38 Anterior Hip Disorders...... . . . . . . . 359
39 Posterior Hip Disorders..... . . . . . . . 371
40 Lateral Hip Disorders....... 383
41 Hip Fractures and Dislocations..... . 393
42 Hip Surgeries....... . . . . . . . 403
Part VIII Knee
43 Knee Disorder: Intra-Articular...... 411
44 Knee Disorders: Extra-Articular..... . . . . . . . 419
45 Knee Dislocations and Fractures..... . . . . . . . 451
46 Surgical Intervention in the Knee.... . . . . . . . 459
Part IX Ankle-Foot
47 Anterior Ankle Disorders...... . . . . . 467
48 Posterior Ankle Disorders..... . . . . . 475
49 Lateral Ankle Disorders..... . . . . . . . 483
50 Medial Ankle Disorders..... . . . . . . . 491
51 Foot and Ankle Dislocations and Fractures... . . . . . . . 499
52 Surgical Interventions in the Foot and Ankle.... . . . . . 509
Part X MSK Topics
53 Osteoarthritis....... . . . . . . . 519
54 Osteoporosis........ 547
55 Rheumatic Disorders...... . 557
56 Entrapment Syndromes..... . . . . . . . 567
57 Plexopathies and Neuropathies..... . 583
58 Alternative Medicine: Musculoskeletal Applications.. . . . . . . . 615
59 Osteopathic Medicine: Musculoskeletal Applications.. . . . . . . . 629
60 Regenerative Medicine: Musculoskeletal Applications.. . . . . . . 637
61 Tendinopathy....... . . . . . . . 645
62 Autologous Orthobiologics..... . . . . . 651
Index......... . . 681  

     

فهرست به فارسی (ترجمه ماشینی):

قسمت اول سر و صورت
1 ترومای صورت مرتبط با ورزش..... . . 3
2 ضربه مغزی......... . 11
قسمت دوم ستون فقرات
3 کمر درد: فشار و درد میوفاشیال.... . . 19
4 کمردرد: دیسکوژنیک...... 25
5 کمر درد: سندرم فاست..... . . . . 33
6 کمر درد: درد مفصل ساکروایلیاک ..... 39
7 کمردرد: ورتبروژنیک...... . . . . . 45
8 گردن درد: شلاق و سردرد سرویکوژنیک... . 51
9 تنگی نخاعی....... . . . . . 59
10 فتق دیسک و رادیکولوپاتی .... . . . . . 67
11 سندرم کمر شکست خورده...... 83
12 ناهنجاری ستون فقرات: کیفوز و اسکولیوز... . . . . . . . 91
13 دررفتگی و شکستگی ستون فقرات .... . . . . . . 101
14 روش کم تهاجمی ستون فقرات .... . . . . 117
15 جراحی آندوسکوپی و کم تهاجمی ستون فقرات .... 127
16 جراحی ستون فقرات...... . . . . . . 133
قسمت سوم تنه و لگن
17 اختلال دیواره قفسه سینه...... . 151
18 پوبالژیا و درد کشاله ران در ورزشکاران..... . . . . 167
19 شکستگی لگن...... . . . . . . 177
20 کوکسیدینیا......... . 179
قسمت چهارم شانه
21 اختلالات قدامی و جانبی شانه .... 187
22 اختلالات خلفی شانه...... . . 199
23 دررفتگی و شکستگی شانه .... . . . . 215
24 جراحی شانه...... . . . 227
قسمت پنجم آرنج
25 اختلالات قدامی آرنج..... . . . . . 233
26 اختلالات خلفی آرنج..... . . . . . 241
27 اختلالات جانبی آرنج..... . . . . . . 247
28 اختلالات داخلی آرنج...... . . . . . . 255
29 دررفتگی و شکستگی مفصل آرنج.... . . 263
30 عمل جراحی آرنج....... . . . . . 269
قسمت ششم مچ دست
31 اختلالات پشتی مچ دست...... . . . . . . . 277
32 اختلالات شکمی مچ دست..... . . . . . . . 289
33 اختلالات شعاعی مچ دست..... . . . 295
34 اختلال مچ دست اولنار ..... . . . 307
35 اختلالات انگشتان ..... . . . . . . . 323
36 دررفتگی و شکستگی مچ و دست... . . . . . . 335
37 جراحی مچ دست و دست..... . . . . . 351
قسمت هفتم هیپ
38 اختلالات قدامی هیپ...... . . . . . . . 359
39 اختلالات لگن خلفی..... . . . . . . . 371
40 اختلالات جانبی هیپ....... 383
41 شکستگی و دررفتگی لگن..... . 393
42 جراحی هیپ....... . . . . . . . 403
قسمت هشتم زانو
43 اختلال زانو: داخل مفصلی...... 411
44 اختلالات زانو: خارج مفصلی..... . . . . . . . 419
45 دررفتگی و شکستگی زانو..... . . . . . . . 451
46 مداخله جراحی در زانو.... . . . . . . . 459
قسمت نهم مچ پا
47 اختلال قدامی مچ پا...... . . . . . 467
48 اختلالات خلفی مچ پا..... . . . . . 475
49 اختلالات جانبی مچ پا..... . . . . . . . 483
50 اختلال داخلی مچ پا..... . . . . . . . 491
51 دررفتگی و شکستگی پا و مچ پا... . . . . . . . 499
52 مداخله جراحی در پا و مچ پا.... . . . . . 509
قسمت دهم موضوعات MSK
53 آرتروز....... . . . . . . . 519
54 پوکی استخوان......... 547
55 اختلالات روماتیسمی...... . 557
56 سندرم گیر افتادن..... . . . . . . . 567
57 پلکسوپاتی و نوروپاتی..... . 583
58 طب جایگزین: کاربردهای اسکلتی عضلانی.. . . . . . . . 615
59 پزشکی استئوپاتی: کاربردهای اسکلتی عضلانی.. . . . . . . . 629
60 پزشکی احیا کننده: کاربردهای اسکلتی عضلانی.. . . . . . . 637
61 تاندونوپاتی....... . . . . . . . 645
62 ارتوبیولوژی اتولوگ..... . . . . . 651
فهرست مطالب......... . . 681

مشخصات فایل

عنوان (Title): Clinical Guide to Musculoskeletal Medicine_ A Multidisciplinary Approach
نام فایل (File name): 1216-www.GeneProtocols.ir-Clinical Guide to Musculoskeletal Medicine_ A Multidisciplinary Approach.pdf
عنوان فارسی (Title in Persian):
راهنمای بالینی پزشکی اسکلتی عضلانی_ رویکرد چند رشته ای
ایجاد کننده: S. Ali Mostoufi, Tony K. George, Alfred J. Tria Jr.
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2022
شابک ISBN: ISBN 978-3-030-92041-8
ISBN 978-3-030-92042-5 (eBook)
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 36.6 مگابایت
تعداد صفحات (Book length in pages): 682

پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود

درباره درگاه پرداخت نکست پی بیشتر بدانید

 

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

لطفاً با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، ما را یاری کنید
    تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">