دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

  • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

راهنمای موردی برای غدد بالینی A Case-Based Guide to Clinical Endocrinology

راهنمای موردی برای غدد بالینی A Case-Based Guide to Clinical Endocrinology

همه دسته بندی های سایت

 فهرست مطالب:

Part I Pituitary Disorders
1 Preface: Pituitary Tumors Are More Frequent Than Previously Thought........ . . . . . 3
2 Pituitary Tumor Behavior and Disease Severity in Patients with Acromegaly........13
3 Abrupt Weight Gain, Hypertension, and Severe Hypokalemia in a Young Male....... . . . . 27
4 Dopamine Agonist-Induced Impulse Control Disorders.. . . 43
Part II Thyroid Overactivity
5 Introduction to Thyroid Overactivity.....57
6 Immunoglobulin G4 and Graves’ Orbitopathy.... 61
7 Subclinical Hyperthyroidism: Case Report and Review of the Literature........ . . . . . . . 67
8 A Case of Gestational Thyrotoxicosis.....75
Part III Thyroid Underactivity
9 Introduction........... . 83
10 Managing Hypothyroidism: Increasing Levothyroxine Requirements........... 87
11 Gastrointestinal Disease and Levothyroxine Absorption.. . 93
12 Drug-Induced Central Hypothyroidism.... . . . . . . 101
Part IV Thyroid Cancer
13 Introduction........... . 109
14 Papillary Thyroid Cancer........113
15 Anaplastic Thyroid Carcinoma...... . . . . 129
16 Medullary Thyroid Carcinoma...... . . . . 141
Part V Adrenal Disorders
17 Introduction........... . 155
18 Adrenal Incidentalomas and Autonomous Cortisol Secretion . . . . . . 157
19 Pheochromocytoma......... . . . . 167
20 Ectopic ACTH Syndrome........ 183
Part VI Primary Hyperparathyroidism
21 Primary Hyperparathyroidism...... . . . . 201
22 Cinacalcet Use in Primary Hyperparathyroidism.. . . . . . . . 211
23 A Case of Apparently Sporadic Primary Hyperparathyroidism Carrying a Germline Mutation of CDC73 Gene...217
24 Challenges in the Preoperative Localization of Hyperfunctioning Parathyroid Tissue in a Patient with Primary Hyperparathyroidism...... . . . . 223
Part VII Metabolic Bone Diseases
25 New Insights into Diagnosing Bone Diseases.... . . 231
26 Type 2 Diabetes and Bone.......235
27 Hypercalcemia and High Bone Mineral Density...243
28 Rare Presentation of Severe Pediatric Rickets.... . 251
Part VIII Endocrine Disorders in Men
29 Introduction to Endocrine Disorders in Men..... . 261
30 Adult Onset Hypogonadism....... . . . . . . 263
31 Congenital Hypogonadotropic Hypogonadism.... 275
32 Klinefelter Syndrome........ . . . 289
Part IX Endocrine Disorders in Pregnancy
33 Introduction to Endocrine Disorders in Pregnancy... . . . . . 303
34 Prolactinoma in Pregnancy...... . . . . . . . 307
35 Adrenal Insufficiency in Pregnancy...... 317
36 Pheochromocytoma in Pregnancy...... . . 325
37 Diagnosis and Management of Thyroid Cancer in Pregnant Women......... . . . . . . 341
Part X Type 2 Diabetes Mellitus
38 Introduction to Type 2 Diabetes Mellitus.... . . . . . 351
39 Initial Diagnosis and Management of Type 2 Diabetes Mellitus......... . . . . . . 353
40 Outpatient Management of Type 2 Diabetes Mellitus... . . . 369
41 Inpatient Management of Type 2 Diabetes Mellitus.. . . . . . 387
Part XI Lipid Abnormalities
42 Introduction to Lipid Abnormalities......401
43 A Case of Heterozygous Familial Hypercholesterolemia: Success of Long-Term Management...... 403
44 Familial Partial Lipodystrophy Presenting as Extreme Hypertriglyceridemia and Acute Pancreatitis.... . 413
45 Severe Combined Hyperlipidemia and Multiple Medication Sensitivities........ . 421
Part XII Obesity
46 Introduction........... . 439
47 Obesity Case Management: Bariatric Surgery.... 443
48 Obesity Assessment and Management Using an Illustrative Case in Severe Mental Illness....... . . . . . 451
49 Obesity Management and Use of Very Low-Energy Diets.. 461
Part XIII Polycystic Ovary Syndrome
50 Introduction to Polycystic Ovary Syndrome.... . . 471
51 PCOS and Hirsutism........ . . . 479
52 PCOS and Reproduction........ 483
53 PCOS and Insulin Resistance...... . . . . . 487
54 PCOS and the Metabolic Syndrome...... 491
Part XIV Transgender Medicine
55 Introduction to Transgender Medicine.... . . . . . . . 497
56 Transmasculine Therapy........ 501
57 Perioperative Estrogen Considerations for Transgender Women Undergoing Vaginoplasty........ 507
58 Feminizing Gender-Affirming Hormone Therapy: Special Considerations for Older Adults...... . . . 513
Part XV Endocrine Effects in Virus Infections
59 Introduction to Endocrine Effects in Virus Infections.. . . . 527
60 Endocrinopathies of SARS-CoV-2....... . 529
61 HIV Infection and Lipodystrophy....... . 537
62 Adrenal Function in HIV Infection...... . 543
Index............. . . . 553

     

فهرست به فارسی (ترجمه ماشینی):

قسمت اول اختلالات هیپوفیز
1 مقدمه: تومورهای هیپوفیز شایع تر از آنچه قبلاً تصور می شد ........ . . . . . 3
2 رفتار تومور هیپوفیز و شدت بیماری در بیماران مبتلا به آکرومگالی ........13
3 افزایش ناگهانی وزن، فشار خون بالا و هیپوکالمی شدید در یک مرد جوان....... . . . . 27
4 اختلالات کنترل تکانه ناشی از آگونیست دوپامین... . . 43
قسمت دوم پرکاری تیروئید
5 مقدمه ای بر پرکاری تیروئید.....57
6 ایمونوگلوبولین G4 و اربیتوپاتی گریوز .... 61
7 پرکاری تیروئید تحت بالینی: گزارش مورد و مرور ادبیات......... . . . . . . . 67
8 مورد تیروتوکسیکوز حاملگی.....75
قسمت سوم کم کاری تیروئید
9 مقدمه........... . 83
10 مدیریت کم کاری تیروئید: افزایش نیاز به لووتیروکسین........... 87
11 بیماری گوارشی و جذب لووتیروکسین.. . 93
12 کم کاری تیروئید مرکزی ناشی از دارو.... . . . . . . 101
قسمت چهارم سرطان تیروئید
13 مقدمه........... . 109
14 سرطان پاپیلاری تیروئید.........113
15 کارسینوم آناپلاستیک تیروئید...... . . . . 129
16 کارسینوم مدولاری تیروئید...... . . . . 141
قسمت پنجم اختلالات آدرنال
17 مقدمه........... . 155
18 انسدادالومای آدرنال و ترشح خودکار کورتیزول. . . . . . 157
19 فئوکروموسیتوم......... . . . . 167
20 سندرم ACTH نابجا......... 183
قسمت ششم هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه
21 هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه...... . . . . 201
22 مصرف سیناکلست در هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه... . . . . . . . 211
23 موردی از هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه ظاهراً پراکنده حامل جهش ژن CDC73...217
24 چالش در بومی سازی بافت پاراتیروئید پرکارکرد قبل از عمل در بیمار مبتلا به هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه...... . . . . 223
قسمت هفتم بیماری های متابولیک استخوان
25 بینش جدید در مورد تشخیص بیماری های استخوان .... . . 231
26 دیابت نوع 2 و استخوان.......235
27 هیپرکلسمی و تراکم معدنی استخوان بالا...243
28 تظاهر نادر راشیتیسم شدید کودکان .... . 251
قسمت هشتم اختلالات غدد درون ریز در مردان
29 مقدمه ای بر اختلالات غدد درون ریز در مردان..... . 261
30 هیپوگنادیسم با شروع بزرگسالان....... . . . . . . 263
31 هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک مادرزادی .... 275
32 سندرم کلاین فلتر......... . . . 289
بخش نهم اختلالات غدد درون ریز در بارداری
33 مقدمه ای بر اختلالات غدد درون ریز در بارداری... . . . . . 303
34 پرولاکتینوما در بارداری...... . . . . . . . 307
35 نارسایی آدرنال در بارداری...... 317
36 فئوکروموسیتوم در بارداری...... . . 325
37 تشخیص و مدیریت سرطان تیروئید در زنان باردار......... . . . . . . 341
قسمت X دیابت نوع 2
38 مقدمه ای بر دیابت نوع 2.... . . . . . 351
39 تشخیص اولیه و مدیریت دیابت نوع 2......... . . . . . . 353
40 درمان سرپایی دیابت نوع 2... . . . 369
41 مدیریت بستری دیابت نوع 2.. . . . . . 387
قسمت یازدهم ناهنجاری های لیپیدی
42 مقدمه ای بر ناهنجاری های لیپیدی......401
43 موردی از هیپرکلسترولمی خانوادگی هتروزیگوت: موفقیت در مدیریت طولانی مدت...... 403
44 لیپودیستروفی جزئی خانوادگی که به صورت هیپرتری گلیسیریدمی شدید و پانکراتیت حاد تظاهر می‌کند. 413
45 هیپرلیپیدمی شدید ترکیبی و حساسیت های چندگانه دارویی......... . 421
قسمت دوازدهم چاقی
46 مقدمه........... . 439
۴۷ مدیریت مورد چاقی: جراحی چاقی .... ۴۴۳
48 ارزیابی و مدیریت چاقی با استفاده از یک مورد گویا در بیماری های روانی شدید....... . . . . . 451
49 مدیریت چاقی و استفاده از رژیم های غذایی بسیار کم انرژی.. 461
قسمت سیزدهم سندرم تخمدان پلی کیستیک
50 مقدمه ای بر سندرم تخمدان پلی کیستیک.... . . 471
51 PCOS و هیرسوتیسم......... . . . 479
52 PCOS و تولید مثل......... 483
53 PCOS و مقاومت به انسولین...... . . . . . 487
54 PCOS و سندرم متابولیک...... 491
بخش چهاردهم پزشکی تراجنسیتی
55 مقدمه ای بر طب تراجنسیتی.... . . . . . . . 497
56 درمان ترانس مردانه......... 501
57 ملاحظات استروژن بعد از عمل برای زنان تراجنسیتی تحت عمل واژینوپلاستی......... 507
58 هورمون درمانی تأیید کننده جنسیت زنانه: ملاحظات ویژه برای بزرگسالان... . . . 513
قسمت پانزدهم اثرات غدد درون ریز در عفونت های ویروسی
59 مقدمه ای بر اثرات غدد درون ریز در عفونت های ویروسی.. . . . 527
60 غدد درون ریز SARS-CoV-2....... . 529
61 عفونت HIV و لیپودیستروفی....... . 537
62 عملکرد آدرنال در عفونت HIV...... . 543
فهرست مطالب............. . . . 553

مشخصات فایل

عنوان (Title): A Case-Based Guide to Clinical Endocrinology
نام فایل (File name): 1206-www.GeneProtocols.ir-A Case-Based Guide to Clinical Endocrinology-Springer (2022).pdf
عنوان فارسی (Title in Persian):

راهنمای موردی برای غدد بالینی

ایجاد کننده: Terry F. Davies
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2022
شابک ISBN: ISBN 978-3-030-84366-3
ISBN 978-3-030-84367-0 (eBook)
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 9.82 مگابایت
تعداد صفحات (Book length in pages): 528

پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود

درباره درگاه پرداخت نکست پی بیشتر بدانید

 

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

لطفاً با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، ما را یاری کنید
    تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">