دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

  • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

روش های بیوانفورماتیک _ از اومیکس تا توالی یابی نسل بعد Bioinformatics Methods_ From Omics to Next Generation Sequencing

روش های بیوانفورماتیک _ از اومیکس تا توالی یابی نسل بعد Bioinformatics Methods_ From Omics to Next Generation Sequencing

همه دسته بندی های سایت

 فهرست مطالب:

Preface xiii
1 The Biology of a Living Organism 1
1.1 Cells . . . . . . . . . . 2
1.2 Genes, DNA and RNA . . . . . . . 5
1.3 Proteins . . . . . . . . . 9
1.4 The epigenome . . . . . 11
1.5 Metabolism . . . . . . . 12
1.6 Biological regulation and cancer . . 14
1.7 Data generating technologies . . . . 16
2 Protein-Protein Interactions 25
2.1 Data sets . . . . . . . . 25
2.2 Technologies and data types . . . . 26
2.3 Graph representations of protein-protein interaction data . . 29
2.4 Sampling issues in protein-protein interaction data . . . . . . 31
2.5 Systematic and stochastic measurement errors . 34
3 Protein-Protein Interaction Network Analyses 39
3.1 Node summaries in protein interaction graphs . 40
3.2 Graph models of protein interaction data . . . . 44
3.3 Module detection . . . 48
3.4 Software . . . . . . . . 52
3.5 Integration of protein interactions with other data types . . 53
4 Detection of Imprinting and Maternal Effects 55
4.1 Imprinting and maternal genotype effects { Two epigenetic factors . . . . . . . . . 55
4.2 Confounding between imprinting and maternal effects . . . . 58
4.3 Evolving study designs . . . . . . . 60
4.4 Methods for detecting imprinting and maternal effects using data from prospective studies . . . . 63
4.5 Methods for detecting imprinting and maternal effects using data from retrospective studies . . . 64
4.6 Case studies . . . . . . 71
4.7 Software . . . . . . . . 75
4.8 Concluding remarks . . . . . . . . . 76
5 Modeling and Analysis of Next-Generation Sequencing Data 77
5.1 Isolation, quality control and library preparation . . . . . . . 78
5.2 Validation, pooling and normalization . . . . . . 80
5.3 Sequencing . . . . . . . 81
5.4 Factors affecting NGS data accuracy . . . . . . . 89
5.4.1 At the library preparation stage . . . . . 89
5.4.2 At the sequencing stage . . . 90
5.5 Applications of RNA-Seq . . . . . . 90
5.6 RNA-Seq data preprocessing and analysis . . . . 93
6 Sequencing-Based DNA Methylation Data 119
6.1 DNA methylation . . . 120
6.2 Evolving technologies for measuring DNA methylation . . . 121
6.3 Methods for Detection of DMCs using BS-seq data . . . . . 123
6.4 Methods for detection of DMRs using BS-seq data . . . . . . 134
6.5 Methods for detection of DMRs using Cap-seq data . . . . . 136
6.6 Case studies . . . . . . 142
6.7 Software . . . . . . . . 144
6.8 Concluding remarks and statistical challenges . 144

7 Modeling and Analysis of Spatial Chromatin Interactions 147
7.1 3D chromosome organization and spatial regulation . . . . . 148
7.2 Evolving technologies for measuring long-range interaction . 149
7.3 Methods for recapitulating 3D structures using Hi-C type data 151
7.4 Methods for detecting long-range interactions using ChIA-PET type data . . . . . . . 156
7.5 Case studies . . . . . . 163

7.6 Software . . . . . . . . 167

7.7 Concluding remarks, and statistical and computational challenge . . . . . . . . 168
8 Digital Improvement of Single Cell Hi-C Data 169
8.1 Sparsity of single cell Hi-C data . . 170
8.2 Adaptation of scRNA imputation methods for improving scHi-C data quality . . . . . . . . . 172
8.3 Methods designed for improving Hi-C data quality . . . . . . 175
8.4 Self representation smoothing for imputation and structural zeros inference . . . . . 176
8.5 Bayesian modeling for identifying structural zeros and imputing dropouts . . . . . . . . 180
8.6 Case studies . . . . . . 182
8.7 Software . . . . . . . . 187
8.8 Concluding remarks, and statisitcal and computational challenges . . . . . . . . 189
9 Metabolomics Data Preprocessing 191
9.1 Introduction . . . . . . 191
9.2 Data sets . . . . . . . . 193
9.3 Technology platforms . . . . . . . . 194
9.4 Data formats . . . . . . 196
9.5 Peak identification and metabolite quantification for non-targeted data . . . 196
9.6 Normalization . . . . . 202
9.7 Experimental design . . . . . . . . . 208
10 Metabolomics Data Analysis 211
10.1 Per-metabolite analyses . . . . . . . 212
10.2 Multivariate approaches . . . . . . . 219
10.3 Pathway enrichment analyses . . . . 220
10.4 Network analyses . . . 222
10.5 Case studies on data integration . . 229
11 Appendix 233
11.1 Basics of probability . . . . . . . . . 233
11.2 Random variables and probability distributions . 245
11.3 Basics of stochastic processes . . . . 260
11.4 Hidden Markov models . . . . . . . 264
11.5 Frequentist statistical inference . . . 268
11.6 Bayesian inference . . . 274
Bibliography 283
Index 335

     

فهرست به فارسی (ترجمه ماشینی):

پیشگفتار xiii
1 زیست شناسی یک موجود زنده 1
1.1 سلول. . . . . . . . . . 2
1.2 ژن ها، DNA و RNA. . . . . . . 5
1.3 پروتئین . . . . . . . . 9
1.4 اپی ژنوم. . . . . 11
1.5 متابولیسم. . . . . . . 12
1.6 تنظیم بیولوژیکی و سرطان. . 14
1.7 فن آوری های تولید داده. . . . 16
2 فعل و انفعالات پروتئین و پروتئین 25
2.1 مجموعه داده ها . . . . . . . 25
2.2 فن آوری ها و انواع داده ها. . . . 26
2.3 نمایش نمودار داده های تعامل پروتئین-پروتئین. . 29
2.4 مسائل نمونه برداری در داده های تعامل پروتئین-پروتئین. . . . . . 31
2.5 خطاهای اندازه گیری سیستماتیک و تصادفی. 34
3 تجزیه و تحلیل شبکه تعامل پروتئین-پروتئین 39
3.1 خلاصه گره ها در نمودارهای تعامل پروتئین. 40
3.2 مدل های نموداری داده های برهمکنش پروتئین. . . . 44
3.3 تشخیص ماژول. . . 48
3.4 نرم افزار . . . . . . . 52
3.5 ادغام برهمکنش های پروتئین با انواع داده های دیگر. . 53
4 تشخیص نقش و اثرات مادری 55
4.1 نقش و اثر ژنوتیپ مادری { دو عامل اپی ژنتیک . . . . . . . . . 55
4.2 مخدوش شدن بین تأثیرات چاپی و مادری. . . . 58
4.3 طرح های مطالعاتی در حال تکامل. . . . . . . 60
4.4 روش‌هایی برای تشخیص تأثیرات چاپی و مادری با استفاده از داده‌های مطالعات آینده‌نگر. . . . 63
4.5 روش‌های تشخیص تأثیرات چاپی و مادری با استفاده از داده‌های مطالعات گذشته‌نگر. . . 64
4.6 مطالعات موردی. . . . . . 71
4.7 نرم افزار . . . . . . . 75
4.8 نکات پایانی. . . . . . . . . 76
5 مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های توالی یابی نسل بعدی 77
5.1 جداسازی، کنترل کیفیت و آماده سازی کتابخانه. . . . . . . 78
5.2 اعتبار سنجی، ادغام و عادی سازی. . . . . . 80
5.3 توالی یابی . . . . . . 81
5.4 عوامل مؤثر بر صحت داده های NGS. . . . . . . 89
5.4.1 در مرحله آماده سازی کتابخانه. . . . . 89
5.4.2 در مرحله توالی یابی. . . 90
5.5 کاربردهای RNA-Seq. . . . . . 90
5.6 پیش پردازش و تجزیه و تحلیل داده های RNA-Seq. . . . 93
6 داده متیلاسیون DNA مبتنی بر توالی 119
6.1 متیلاسیون DNA. . . 120
6.2 فن آوری های در حال تکامل برای اندازه گیری متیلاسیون DNA. . . 121
6.3 روش‌های تشخیص DMC با استفاده از داده‌های BS-seq. . . . . 123
6.4 روش های تشخیص DMR ها با استفاده از داده های BS-seq. . . . . . 134
6.5 روش‌های تشخیص DMR با استفاده از داده‌های Cap-seq. . . . . 136
6.6 مطالعات موردی. . . . . . 142
6.7 نرم افزار . . . . . . . 144
6.8 اظهارات پایانی و چالش های آماری. 144
7 مدلسازی و تحلیل برهمکنشهای کروماتین فضایی 147
7.1 سازماندهی کروموزوم سه بعدی و تنظیم فضایی. . . . . 148
7.2 فن آوری های در حال تکامل برای اندازه گیری تعامل دوربرد. 149
7.3 روش هایی برای خلاصه سازی ساختارهای سه بعدی با استفاده از داده های نوع Hi-C 151
7.4 روش های تشخیص تعاملات دوربرد با استفاده از داده های نوع ChIA-PET. . . . . . . 156
7.5 مطالعات موردی. . . . . . 163
7.6 نرم افزار . . . . . . . 167
7.7 اظهارات پایانی و چالش آماری و محاسباتی. . . . . . . . 168
8 بهبود دیجیتالی داده های Hi-C تک سلولی 169
8.1 پراکندگی داده های تک سلولی Hi-C. . 170
8.2 انطباق روش‌های انتساب scRNA برای بهبود کیفیت داده‌های scHi-C. . . . . . . . . 172
8.3 روش های طراحی شده برای بهبود کیفیت داده های Hi-C. . . . . . 175
8.4 هموارسازی نمایش خود برای استنتاج و استنتاج صفرهای ساختاری. . . . . 176
8.5 مدلسازی بیزی برای شناسایی صفرهای ساختاری و انتساب افت ها. . . . . . . . 180
8.6 مطالعات موردی. . . . . . 182
8.7 نرم افزار . . . . . . . 187
8.8 اظهارات پایانی، و چالش های آماری و محاسباتی. . . . . . . . 189
9 پیش پردازش داده های متابولومیک 191
9.1 مقدمه. . . . . . 191
9.2 مجموعه داده ها. . . . . . . . 193
9.3 پلت فرم های فناوری . . . . . . . 194
9.4 فرمت های داده . . . . . 196
9.5 شناسایی اوج و تعیین کمیت متابولیت برای داده های غیر هدفمند. . . 196
9.6 عادی سازی . . . . 202
9.7 طراحی آزمایشی. . . . . . . . . 208
10 تجزیه و تحلیل داده های متابولومیک 211
10.1 تجزیه و تحلیل هر متابولیت. . . . . . . 212
10.2 رویکردهای چند متغیره. . . . . . . 219
10.3 تحلیل های غنی سازی مسیر. . . . 220
10.4 تجزیه و تحلیل شبکه. . . 222
10.5 مطالعات موردی در مورد یکپارچه سازی داده ها. . 229
11 پیوست 233
11.1 مبانی احتمال . . . . . . . . . 233
11.2 متغیرهای تصادفی و توزیع احتمال. 245
11.3 مبانی فرآیندهای تصادفی. . . . 260
11.4 مدل های پنهان مارکوف . . . . . . . 264
11.5 استنتاج آماری مکرر. . . 268
11.6 استنتاج بیزی. . . 274
کتابشناسی 283
شاخص 335

مشخصات فایل

عنوان (Title): Bioinformatics Methods_ From Omics to Next Generation Sequencing
نام فایل (File name): 1168-www.GeneProtocols.ir-Bioinformatics Methods_ From Omics to Next Generation Seque.pdf
عنوان فارسی (Title in Persian):

روش های بیوانفورماتیک _ از اومیکس تا توالی یابی نسل بعد

ایجاد کننده: Shili Lin, Denise Scholtens, Sujay Datta
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2023
شابک ISBN: 9781498765152, 9781032341835, 9781315153728
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 11.1 مگابایت
تعداد صفحات (Book length in pages): 351

پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود

درباره درگاه پرداخت نکست پی بیشتر بدانید

 

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

لطفاً با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، ما را یاری کنید
    تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">