دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

  • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

علم و نوآوری برای تحول سیستم های غذایی Science and Innovations for Food Systems Transformation

علم و نوآوری برای تحول سیستم های غذایی Science and Innovations for Food Systems Transformation

همه دسته بندی های سایت

 فهرست مطالب:

Part I Food System Concept and Summarized Recommendations
Food Systems: Seven Priorities to End Hunger and Protect the Planet . . . . . . . . 3
Food System Concepts and Definitions for Science and Political Action . . . . . . . . 11
Part II Actions on Hunger and Healthy Diets
Healthy Diet: A Definition for the United Nations Food Systems Summit 2021 . . . . . . . 21
Ensuring Access to Safe and Nutritious Food for All Through the Transformation of Food Systems . . . 31
A Shift to Healthy and Sustainable Consumption Patterns . . . 59
Fruits and Vegetables for Healthy Diets: Priorities for Food System Research and Action . . . . . . . . . . 87
Modeling Actions for Transforming Agrifood Systems . . . . . . 105
Part III Actions for Equity and Resilience in Food Systems
Advance Equitable Livelihoods . . . . . . . . 135
A Review of Evidence on Gender Equality, Womens Empowerment, and Food Systems . . . . . . . . . . 165
The Future of Small Farms: Innovations for Inclusive Transformation . . . . . . . . . . . 191
Diversification for Enhanced Food Systems Resilience . . . . . . 207
Addressing Food Crises in Violent Conflicts . . . . . . 217
In Brief: The White/Wiphala Paper on Indigenous PeoplesFood Systems . . . . . 229
Marginal Areas and Indigenous People Priorities for Research and Action . . . . . . . 261
Priorities for Inclusive Urban Food System Transformations in the Global South . . . . . . . . . 281
Secondary Cities as Catalysts for Nutritious Diets in Lowand Middle-Income Countries . . . . . . . . 305
Part IV Actions for Sustainable Food Production and Resource Management
Boost Nature-Positive Production . . . . . . 319
Pathways to Advance Agroecology for a Successful Transformation to Sustainable Food Systems . . . . . . . . . . 341
A New Paradigm for Plant Nutrition . . . 361
Livestock and Sustainable Food Systems: Status, Trends, and Priority Actions . . . . . . . . 375
The Vital Roles of Blue Foods in the Global Food System . . . 401
Food System Innovations and Digital Technologies to Foster Productivity Growth and Rural Transformation . . 421
Leveraging Data, Models & Farming Innovation to Prevent, Prepare for & Manage Pest Incursions: Delivering a Pest Risk Service for Low-Income Countries . . . . . . . . . . . 439
Food Systems Innovation Hubs in Low- and Middle-Income Countries . . . . . . . . 455
A Whole Earth Approach to Nature-Positive Food: Biodiversity and Agriculture . . . . . . . . . . . 469
Water for Food Systems and Nutrition . . . . . . . . . . 497
Climate Change and Food Systems . . . . . 511
Delivering Climate Change Outcomes with Agroecology in Lowand Middle-Income Countries: Evidence and Actions Needed . . . . . . . . 531
Crop Diversity, Its Conservation and Use for Better Food Systems . . . . 54
Safeguarding and Using Fruit and Vegetable Biodiversity . . . 553
Reduction of Food Loss and Waste: The Challenges and Conclusions for Actions . . . . . . . 569
Part V Costs, Investment, Finance, and Trade Actions
The True Cost of Food: A Preliminary Assessment . . . . . . . . 581
The Cost and Affordability of Preparing a Basic Meal Around the World . . . . . . . . 603
The Global Cost of Reaching a World Without Hunger: Investment Costs and Policy Action Opportunities . . . . . . . . . 625
Financing SDG2 and Ending Hunger . . . 661
Trade and Sustainable Food Systems . . . 685
Part VI Regional Perspectives
Policy Options for Food System Transformation in Africa and the Role of Science, Technology and Innovation . . . . . . . 713
The Role of Science, Technology and Innovation for Transforming Food Systems in Latin America and the Caribbean . . . . . . . . 737
The Role of Science, Technology, and Innovation for Transforming Food Systems in Asia . . . . . . . 751
The Role of Science, Technology, and Innovation for Transforming Food Systems in Europe . . . . . 763
Transforming Chinese Food Systems for Both Human and Planetary Health . . . . . . . 779
Key Areas of the Agricultural Science Development in Russia in the Context of Global Trends and Challenges . . . 799
Food System in India. Challenges, Performance and Promise . 813
Part VII Strategic Perspectives and Governance
The Role of Science, Technology and Innovation in Transforming Food Systems Globally . . . . . . 831
The Bioeconomy and Food System Transformation . . . . . . . . 849
In the Age of Pandemics, Connecting Food Systems and Health: A Global One Health Approach . . . . . . . 869
How Could SciencePolicy Interfaces Boost Food System Transformation? . . . . . . . . . . 877
The Transition Steps Needed to Transform Our Food Systems . . . . . . . 893
Engaging Science in Food System Transformation: Toward Implementation of the Action Agenda of the United Nations Food Systems Summit . . . . . . 909
Science for Transformation of Food Systems: Opportunities for the UN Food Systems Summit . . . . . . 921

     

فهرست به فارسی (ترجمه ماشینی):

قسمت اول مفهوم سیستم غذایی و توصیه های خلاصه شده
سیستم های غذایی: هفت اولویت برای پایان دادن به گرسنگی و محافظت از سیاره . . . . . . . 3
مفاهیم و تعاریف سیستم غذایی برای علم و عمل سیاسی . . . . . . . . 11
بخش دوم اقدامات مربوط به گرسنگی و رژیم های غذایی سالم
رژیم غذایی سالم: تعریفی برای اجلاس سیستم های غذایی سازمان ملل 2021. . . . . . . 21
تضمین دسترسی به غذای ایمن و مغذی برای همه از طریق دگرگونی سیستم های غذایی. . . 31
تغییر به الگوهای مصرف سالم و پایدار. . . 59
میوه ها و سبزیجات برای رژیم های غذایی سالم: اولویت ها برای تحقیق و اقدام در سیستم غذایی. . . . . . . . . . 87
اقدامات مدل سازی برای تبدیل سیستم های کشاورزی کشاورزی. . . . . . 105
بخش سوم اقدامات برای برابری و انعطاف پذیری در سیستم های غذایی
پیشبرد معیشت عادلانه. . . . . . . . 135
مروری بر شواهد در مورد برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان، و سیستم های غذایی. . . . . . . . . . 165
آینده مزارع کوچک: نوآوری برای تحول فراگیر. . . . . . . . . . . 191
تنوع برای افزایش انعطاف پذیری سیستم های غذایی. . . . . . 207
رسیدگی به بحران های غذایی در درگیری های خشونت آمیز. . . . . . 217
به طور خلاصه: مقاله سفید/ویفالا در مورد سیستم های غذایی مردم بومی. . . . . 229
مناطق حاشیه‌ای و اولویت‌های مردم بومی برای تحقیق و اقدام. . . . . . . 261
اولویت‌ها برای تحولات سیستم غذایی شهری فراگیر در جنوب جهانی. . . . . . . . . 281
شهرهای ثانویه به عنوان کاتالیزور برای رژیم های غذایی مغذی در کشورهای کم درآمد متوسط. . . . . . . . 305
بخش چهارم اقدامات برای تولید پایدار مواد غذایی و مدیریت منابع
افزایش تولید مثبت در طبیعت . . . . . 319
مسیرهایی برای پیشبرد آگرواکولوژی برای تحول موفقیت آمیز به سیستم های غذایی پایدار. . . . . . . . . . 341
پارادایم جدید برای تغذیه گیاهان . . 361
دام و سیستم های غذایی پایدار: وضعیت، روندها و اقدامات اولویت دار. . . . . . . . 375
نقش حیاتی غذاهای آبی در سیستم غذایی جهانی . . 401
نوآوری های سیستم غذایی و فناوری های دیجیتال برای تقویت رشد بهره وری و تحول روستایی. . 421
استفاده از داده‌ها، مدل‌ها و نوآوری کشاورزی برای پیشگیری، آماده‌سازی و مدیریت حملات آفات: ارائه خدمات خطر آفات برای کشورهای کم‌درآمد. . . . . . . . . . . 439
مراکز نوآوری سیستم های غذایی در کشورهای با درآمد کم و متوسط. . . . . . . . 455
رویکرد کل زمین به غذای مثبت طبیعت: تنوع زیستی و کشاورزی. . . . . . . . . . . 469
آب برای سیستم های غذایی و تغذیه. . . . . . . . . . 497
تغییرات آب و هوا و سیستم های غذایی. . . . . 511
ارائه نتایج تغییرات آب و هوایی با کشاورزی بوم شناسی در کشورهای کم درآمد متوسط: شواهد و اقدامات مورد نیاز. . . . . . . . 531
تنوع محصول، حفاظت و استفاده از آن برای سیستم های غذایی بهتر. . . . 54
حفاظت و استفاده از تنوع زیستی میوه و سبزیجات. . . 553
کاهش تلفات و ضایعات مواد غذایی: چالش ها و نتیجه گیری برای اقدامات. . . . . . . 569
بخش پنجم هزینه ها، سرمایه گذاری، امور مالی و اقدامات تجاری
هزینه واقعی غذا: یک ارزیابی اولیه. . . . . . . . 581
هزینه و مقرون به صرفه بودن تهیه یک وعده غذایی اصلی در سراسر جهان. . . . . . . . 603
هزینه جهانی رسیدن به جهانی بدون گرسنگی: هزینه های سرمایه گذاری و فرصت های اقدام سیاستی. . . . . . . . . 625
تامین مالی SDG2 و پایان دادن به گرسنگی. . . 661
تجارت و سیستم های غذایی پایدار. . . 685
بخش ششم دیدگاه های منطقه ای
گزینه های سیاست برای تحول سیستم غذایی در آفریقا و نقش علم، فناوری و نوآوری. . . . . . . 713
نقش علم، فناوری و نوآوری برای تغییر سیستم های غذایی در آمریکای لاتین و کارائیب. . . . . . . . 737
نقش علم، فناوری و نوآوری برای تغییر سیستم های غذایی در آسیا. . . . . . . 751
نقش علم، فناوری و نوآوری برای تغییر سیستم های غذایی در اروپا. . . . . 763
تغییر سیستم های غذایی چین برای سلامت انسان و سیاره. . . . . . . 779
زمینه های کلیدی توسعه علوم کشاورزی در روسیه در زمینه روندها و چالش های جهانی. . . 799
سیستم غذایی در هند چالش ها، عملکرد و وعده. 813
بخش هفتم چشم انداز راهبردی و حکمرانی
نقش علم، فناوری و نوآوری در تغییر سیستم‌های غذایی در سطح جهانی. . . . . . 831
اقتصاد زیستی و تحول سیستم غذایی. . . . . . . . 849
در عصر همه‌گیری، اتصال سیستم‌های غذایی و سلامت: یک رویکرد بهداشت جهانی. . . . . . . 869
چگونه رابط های علم و سیاست می توانند تحول سیستم غذایی را تقویت کنند؟ . . . . . . . . . . 877
مراحل انتقال مورد نیاز برای تغییر سیستم های غذایی ما. . . . . . . 893
درگیر کردن علم در تحول سیستم غذایی: به سوی اجرای دستور کار اجلاس سیستم های غذایی سازمان ملل متحد. . . . . . 909
علم برای تحول سیستم های غذایی: فرصت ها برای نشست سیستم های غذایی سازمان ملل متحد. . . . . . 921

مشخصات فایل

عنوان (Title): Science and Innovations for Food Systems Transformation
نام فایل (File name): 1154-www.GeneProtocols.ir-Science and Innovations for Food Systems Transformation-Springer (2023).pdf
عنوان فارسی (Title in Persian):

علم و نوآوری برای تحول سیستم های غذایی

ایجاد کننده: Joachim von Braun, Kaosar Afsana, Louise O. Fresco, Mohamed Hag Ali Hassan
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2023
شابک ISBN: 9783031157028
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 14.4 مگابایت
تعداد صفحات (Book length in pages): 931

پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود

درباره درگاه پرداخت نکست پی بیشتر بدانید

 

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

لطفاً با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، ما را یاری کنید
    تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">