دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

  • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

علوم غذایی مقدماتی Elementary food science

علوم غذایی مقدماتی Elementary food science

همه دسته بندی های سایت

 فهرست مطالب:

Part I Interrelated Food Science Topics
1 Why Food Science? . . . . . 3
1 Introduction . 3
2 Origins of Food Science and Food Technology. . . . . . 5
3 Entering the Twentieth Century. . 9
4 Food Technology and Society . . . 12
5 Food Science Education Outcomes . . . . . . . 16
2 Food-Largest of All Industries. . . . 29
1 Introduction . 29
2 The North American Food Industry. . . . . . . 30
3 Global Food Industry. . 39
3 Food Regulatory Agencies . . . . . . . 57
1 Introduction . 57
2 Other US Regulatory and Inspection Agencies . . . . . . 68
3 EU Food Regulatory Agencies . . 70
4 Food Regulation in China . . . . . . 73
5 International Food Standards. . . . 75
6 Conclusion . . 76
4 Food Labels . . . 81
1 Introduction . 81
2 Labeling Requirements . . . . . . . . 84
3 Specific Requirements . 89
4 Food Allergens. . . . . . . 90
5 Nutrition Labeling . . . . 92
6 Nutrient Content Claims . . . . . . . 100
7 Health Claims . . . . . . . 103
5 Quality and Sensory Evaluation of Food . . . 113
1 Introduction to Food Quality . . . . 113
2 Food Sensory Quality . 114
3 Sensory Evaluation . . . 117
4 Instrumental Sensory Analysis . . 120
5 Processed foods quality and health . . . . . . . 123
6 Consumer Food Literacy . . . . . . . . 127
1 Introduction . 127
2 Food Literacy and Cooking . . . . . 131
3 Food Literacy in Middle and High Schools. 133
4 Adult Food Literacy. . . 133
5 Food and Nutrition Education . . . 135
6 Debating Fresh and Processed Food-Not. . . 139
7 Conclusions . 142
Part II Food Safety and Sanitation
7 Food Microbes, Quality and Fermentation . 149
1 Introduction . 149
2 Growth of Microbes. . . 152
3 Factors Influencing Microbial Growth. . . . . 154
4 Effects of Microbes on Foods . . . 160
5 Food Fermentation. . . . 161
8 Microbial Foodborne Disease Outbreaks . . . 171
1 Introduction . 171
2 Foodborne Disease and Infections. . . . . . . . 176
3 Food Intoxications . . . . 184
4 Foodborne Parasitic Diseases . . . 188
9 Food Safety and Sanitation . . . . . . 197
1 Introduction . 197
2 Principles of Food Hygiene . . . . . 201
3 Retail Hygiene and Food Handling . . . . . . . 206
4 Foodservice Hygiene . . 209
10 Food Safety Management, GMP & HACCP . . . . . . . . 217
1 Good Manufacturing Practices . . 217
2 Good Agricultural Practices (GAP). . . . . . . 224
3 Sanitation Performance Standards. . . . . . . . 226
4 Other Hygiene Codes. . 227
5 Hazard Analysis Critical Control Point . . . . 228
6 Future of Food Safety Management . . . . . . 232
Part III Food Preservation and Processing
11 Basic Considerations for Food Processing . . 239
1 Introduction . 239
2 Types of Food Processing . . . . . . 241
3 Benefits and Downsides of Food Processing. . . . . . . . 244
4 Additional Consumer Benefits. . . 245
5 Ultra-Processed Foods . 245
6 Alternative Food and Health Relations . . . . 248
7 Conclusions . 250
12 Thermal Processing and Canning . 253
1 Introduction . 253
2 Commercial Sterilization or Canning . . . . . 255
3 The Conventional Heat-Processing . . . . . . . 261
4 Other Methods of Heat Processing . . . . . . . 263
5 Containers . . 267
6 Warehouse Storage of Canned Foods . . . . . 268
7 FDA Regulations and Safety . . . . 268
8 Basic Principles and Examples of Thermal Processing. . . . . . . . 269
9 Bacterial Death Kinetics . . . . . . . 275
10 Estimating Processing Times. . . . 280
13 Low-Temperature Preservation. . . 289
1 Introduction . 289
2 Cold Storage . . . . . . . . 292
3 Food Freezing and Frozen Foods. 298
4 Thawing or Defrosting. 311
14 Food Drying. . . 317
1 Introduction . 317
2 Pretreatment for Food Drying . . . 323
3 Radiative Drying Methods. . . . . . 325
4 Convective – Hot Air Driers . . . . 327
5 Other Drying Methods. 329
15 Quality of Dried Foods . . 335
1 Physical Quality of Dried Foods . 335
2 Chemical Changes and Quality of Dried Foods . . . . . 338
3 Rehydration of Dried Foods . . . . 342
4 Microbiology of Dried Foods . . . 344
5 Shelf Life of Dried Foods . . . . . . 346
Part IV Handling and Processing Food
16 Food Additives . 355
1 Introduction . 355
2 Additives Legislation. . 358
3 Sensory Additives . . . . 360
4 Nutrient Additives . . . . 364
5 Processing Aides . . . . . 366
6 Chemical Preservatives . . . . . . . . 369
17 Meat . 377
1 Introduction . 377
2 General Meat Processing . . . . . . . 383
3 Meat Products . . . . . . . 387
4 Cured Meat Products . . 389
5 Sausage Products . . . . . 391
18 Dairy Products. 399
1 Introduction . 399
2 Dairy Industry Oveview. . . . . . . . 400
3 Fluid Milk . . 403
4 Milk Hygine and Safety. . . . . . . . 405
5 Processing of Fluid Milk . . . . . . . 408
6 Other Dairy Products . . 411
19 Poultry and Eggs . . . . . . . 433
1 Introduction . 433
2 Poultry . . . . . 438
3 Poultry Processing . . . . 439
4 Eggs . . . . . . . 442
20 Fish and Shellfish . . . . . . 453
1 Introduction . 453
2 Commercial Species of Fish . . . . 457
3 Shellfish . . . . 468
4 Surimi . . . . . 474
5 Further Reading . . . . . . 475
21 Cereal Grains. . 481
1 Introduction . 481
2 Major Cereal Grains . . 487
3 Other Cereal Grains . . . 493
22 Bakery Products . . . . . . . 499
1 Introduction . 499
2 Bread, Rolls, and Buns . . . . . . . . 502
3 Bread Manufacture, Dough Handling . . . . . 507
4 Other Popular Cereal Products . . 509
5 Bakery Products and Health . . . . 510
6 Further Reading . . . . . . 511
23 Fruits and Vegetables . . . 513
1 Introduction . 513
2 Fruits . . . . . . 519
3 Vegetables . . 525
4 Minimally Processed Fruits and Vegetables . . . . . . . . 530
24 Sugar and Confectionery Products . . . . . . . . 537
1 Introduction . 537
2 Cane Sugar Manufacturing . . . . . 540
3 Beet Sugar Manufacturing. . . . . . 542
4 Other Sugar Sources . . 543
5 Sugar Confectionery . . 544
25 Foodservices. . . 551
1 Introduction . 551
2 Choosing Foodservice Systems . . 557
3 Institutional Foodservices . . . . . . 560
4 USDA Food Programs . 565
5 Food Safety & Hygiene for Foodservices . . 568
Index. . . . . 575  

     

فهرست به فارسی (ترجمه ماشینی):

بخش اول موضوعات مرتبط با علوم غذایی
1 چرا علوم غذایی؟ . . . . . 3
1. معرفی . 3
2 خاستگاه علوم غذایی و فناوری غذایی. . . . . . 5
3 ورود به قرن بیستم. . 9
4 فناوری غذایی و جامعه. . . 12
5 پیامدهای آموزش علوم غذایی. . . . . . . 16
2 غذا-بزرگترین صنایع. . . . 29
1. معرفی . 29
2 صنعت غذایی آمریکای شمالی. . . . . . . 30
3 صنعت جهانی غذا. . 39
3 سازمان های نظارتی مواد غذایی . . . . . . . 57
1. معرفی . 57
2 دیگر آژانس های نظارتی و بازرسی ایالات متحده . . . . . . 68
3 آژانس نظارت بر مواد غذایی اتحادیه اروپا . . 70
4 مقررات غذایی در چین. . . . . . 73
5 استاندارد بین المللی غذا . . . 75
6. نتیجه گیری . . 76
4 برچسب مواد غذایی . . 81
1. معرفی . 81
2 الزامات برچسب زدن . . . . . . . . 84
3 الزامات خاص 89
4 آلرژن های غذایی . . . . . . 90
5 برچسب گذاری تغذیه . . . . 92
6 ادعای محتوای مواد مغذی. . . . . . . 100
7 ادعای سلامت . . . . . . 103
5 ارزیابی کیفیت و حسی غذا . . . 113
1 مقدمه ای بر کیفیت غذا. . . . 113
2 کیفیت حسی غذا 114
3 ارزیابی حسی. . . 117
4 آنالیز حسی ابزاری . . 120
5 کیفیت و سلامت غذاهای فرآوری شده . . . . . . 123
6 سواد غذایی مصرف کننده . . . . . . . . 127
1. معرفی . 127
2 سواد غذایی و آشپزی . . . . . 131
3 سواد غذایی در مدارس راهنمایی و دبیرستان. 133
4 سواد غذایی بزرگسالان. . . 133
5 آموزش غذا و تغذیه . . . 135
6 بحث در مورد غذای تازه و فرآوری شده - نه. . . 139
7 نتیجه گیری 142
بخش دوم ایمنی و بهداشت مواد غذایی
7 میکروب های مواد غذایی، کیفیت و تخمیر. 149
1. معرفی . 149
2 رشد میکروب ها . . 152
3 عامل موثر بر رشد میکروبی. . . . . 154
4 اثر میکروب ها بر غذاها . . . 160
5 تخمیر مواد غذایی . . . 161
8 شیوع بیماری های ناشی از مواد غذایی میکروبی. . . 171
1. معرفی . 171
2 بیماری ها و عفونت های منتقله از غذا . . . . . . . 176
3 مسمومیت های غذایی . . . 184
4 بیماری انگلی ناشی از غذا. . . 188
9 ایمنی و بهداشت مواد غذایی. . . . . . 197
1. معرفی . 197
2 اصل بهداشت مواد غذایی . . . . . 201
3 بهداشت خرده فروشی و حمل و نقل مواد غذایی . . . . . . . 206
4 بهداشت خدمات غذایی . . 209
10 مدیریت ایمنی مواد غذایی، GMP و HACCP. . . . . . . . 217
1 شیوه های تولید خوب . 217
2 شیوه های خوب کشاورزی (GAP). . . . . . . 224
3 استانداردهای عملکرد بهداشتی. . . . . . . . 226
4 کدهای بهداشتی دیگر. . 227
5 تجزیه و تحلیل خطر نقطه کنترل بحرانی. . . . 228
6 آینده مدیریت ایمنی مواد غذایی. . . . . . 232
بخش سوم نگهداری و پردازش مواد غذایی
11 ملاحظات اساسی برای فرآوری مواد غذایی. . 239
1. معرفی . 239
2 انواع فرآوری مواد غذایی . . . . . 241
3 مزایا و معایب فرآوری مواد غذایی. . . . . . . . 244
4 مزایای مصرف کننده اضافی. . . 245
5 غذای فوق فرآوری شده 245
6 غذای جایگزین و روابط بهداشتی. . . . 248
7 نتیجه گیری 250
12 پردازش حرارتی و کنسرو. 253
1. معرفی . 253
2 عقیم سازی یا کنسرو کردن تجاری. . . . . 255
3 پردازش حرارتی مرسوم. . . . . . . 261
4 روش های دیگر پردازش حرارتی . . . . . . . 263
5 ظروف. . 267
6 انبار کنسرو. . . . . 268
7 مقررات و ایمنی FDA. . . . 268
8 اصل اساسی و نمونه هایی از پردازش حرارتی. . . . . . . . 269
9 سینتیک مرگ باکتریایی. . . . . . . 275
10 تخمین زمان پردازش . . . 280
13 حفظ دمای پایین. . . 289
1. معرفی . 289
2 انبار سرد . . . . . . . 292
3 مواد غذایی منجمد و منجمد. 298
4 ذوب یا یخ زدایی 311
14 خشک کردن مواد غذایی. . . 317
1. معرفی . 317
2 پیش تصفیه برای خشک کردن غذا . . 323
3 روش خشک کردن تابشی . . . . . 325
4 خشک کن هوای گرم همرفتی. . . . 327
5 روش های دیگر خشک کردن 329
15 کیفیت غذای خشک . . 335
1 کیفیت فیزیکی غذاهای خشک . 335
2 تغییرات شیمیایی و کیفیت مواد غذایی خشک . . . . . 338
3 آبرسانی مجدد به غذاهای خشک . . . 342
4 میکروبیولوژی غذاهای خشک . . . 344
5 ماندگاری مواد غذایی خشک . . . . . 346
بخش IV جابجایی و فرآوری غذا
16 افزودنی های غذایی 355
1. معرفی . 355
2 قانون افزودنی ها. . 358
3 افزودنی های حسی . . . 360
4 مواد افزودنی مغذی . . . 364
5 دستیاران پردازش . . . . 366
6 نگهدارنده های شیمیایی . . . . . . . 369
17 گوشت. 377
1. معرفی . 377
2 فرآوری عمومی گوشت. . . . . . . 383
3 فرآورده های گوشتی . . . . . . 387
4 فرآورده های گوشتی پخته شده . 389
5 فرآورده سوسیس و کالباس. . . . . 391
18 محصولات لبنی. 399
1. معرفی . 399
2 Oveview صنعت لبنیات. . . . . . . . 400
3 شیر مایع . 403
4 بهداشت و ایمنی شیر. . . . . . . . 405
5 فرآوری شیر مایع. . . . . . . 408
6 سایر محصولات لبنی. . 411
19 مرغ و تخم مرغ. . . . . . . 433
1. معرفی . 433
2 مرغ. . . . . 438
3 فرآوری طیور. . . . 439
4 تخم مرغ. . . . . . . 442
20 ماهی و صدف . . . . . . 453
1. معرفی . 453
2 گونه تجاری ماهی . . . . 457
3 صدف. . . . 468
4 سوریمی. . . . . 474
5 مطالعه بیشتر . . . . . 475
21 دانه غلات. . 481
1. معرفی . 481
2 غلات عمده
21 دانه غلات. . 481
1. معرفی . 481
2 غلات عمده. . 487
3 غلات دیگر . . 493
22 محصولات نانوایی . . . . . . . 499
1. معرفی . 499
2 نان، رول و نان. . . . . . . . 502
3 تولید نان، حمل خمیر. . . . . 507
4 دیگر محصولات محبوب غلات . . 509
5 محصولات نانوایی و سلامت . . . . 510
6 ادامه مطلب . . . . . 511
23 میوه ها و سبزیجات. . . 513
1. معرفی . 513
2 میوه ها . . . . . 519
3 سبزیجات. . 525
4 میوه و سبزیجات حداقل فرآوری شده . . . . . . . 530
24 محصولات شکر و شیرینی . . . . . . . . 537
1. معرفی . 537
2 تولید نیشکر . . . . . 540
3 تولید چغندر قند. . . . . . 542
4 سایر منابع قند. . 543
5 قنادی قندی . . 544
25 خدمات غذایی. . . 551
1. معرفی . 551
2 انتخاب سیستم های خدمات غذایی. . 557
3 خدمات غذایی سازمانی. . . . . . 560
4 برنامه غذایی USDA. 565
5 ایمنی و بهداشت مواد غذایی برای خدمات غذایی. . 568
فهرست مطالب. . . . . 575

مشخصات فایل

عنوان (Title): Elementary food science
نام فایل (File name): 1170-www.GeneProtocols.ir-Elementary food science (2023).pdf
عنوان فارسی (Title in Persian):

علوم غذایی مقدماتی

ایجاد کننده: Ernest R. Vieira; R. K. Owusu-Apenten
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2023
شابک ISBN: 9783030654337
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 15.1 مگابایت
تعداد صفحات (Book length in pages): 609

پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود

درباره درگاه پرداخت نکست پی بیشتر بدانید

 

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

لطفاً با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، ما را یاری کنید
    تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">