دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

  • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

فیزیولوژی و بیوشیمی باکتری ها Bacterial Physiology and Biochemistry

فیزیولوژی و بیوشیمی باکتری ها Bacterial Physiology and Biochemistry

همه دسته بندی های سایت

فهرست مطالب:

ABBREVIATIONS..............xi
FOREWORD .............xiii
CHAPTER 1. INTRODUCTION INTO BACTERIAL PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY ........... 1
1.1. Subject of study ............... 1
1.2. Bacteria in the phylogeny of living organisms and diversity of cell shapes ...............3
1.3. Bacterial evolution ..........7
1.4. Methods of studies of bacterial properties ........ 11
CHAPTER 2. BACTERIAL CHEMICAL COMPOSITION AND FUNCTIONAL CELL STRUCTURES ............23
2.1. Elemental composition ...........23
2.2. Compounds composition ........24
2.3. Bacterial nucleus ...........33
2.4. Cytoplasm .............36
2.5. Plasma membrane ..........44
2.6. Cell wall ...............50
2.7. Flagella, pilus, and fimbria ..............64
2.8. Bacterial capsule ............72
2.9. Endospores ...........77
2.10. Pigments ...............85
CHAPTER 3. BACTERIAL NUTRITION AND GROWTH ............91
3.1. Basic sources of nutrition........91
3.2. Sources of carbon ...........92
3.3. Sources of nitrogen.........94
3.4. Mineral nutrition.............95
3.5. Growth factors................98
3.6. Sources of energy ......... 108
3.7. Transport of compounds across the plasma membrane......110
3.8. Passive transport...........111
3.9. Active transport ............112
3.10. Transport of iron and its regulation.........116
3.11. Transport of proteins ............124
3.12. Group translocation ...............126
3.13. Bacterial growth and multiplication .......127
3.13.1. Growth under conditions of static cultivation.......130
3.13.2. Growth constants...............133
3.13.3. Deviations from normal growth curve .........136
3.14. Multiplication of microorganisms under conditions of continuous (
dynamic) cultivation........138
3.15. Synchronous multiplication ...........145
3.16. Bacterial cell cycle ................146
CHAPTER 4. PROCESSES OF CELL DIFFERENTIATION.........151
4.1. Characteristics of differentiation processes......151
4.2. Polar differentiation in species of
Caulobacter genus........153
4.3. Differentiation of photosynthetic membranes in facultative phototrophic bacteria.........156
4.4. Formation of heterocyst in cyanobacteria under bound nitrogen deficiency .............157
CHAPTER 5. BACTERIAL METABOLISM .......159
5.1. Energy of biochemical reactions .............160
5.2. Carriers of hydrogen..............163
5.3. Role of ATP and its formation in bacterial cells........166
5.4. Types of phosphorylation ..............173
5.5. Processes of catabolism.........176
5.5.1. Catabolism of carbon compounds and fermentation........177
5.5.1.1. Ethanol fermentation.....179
5.5.1.2. Lactic acid fermentation ........183
5.5.1.3. Pentose sugars fermentation ...........185
5.5.1.4. Propionic acid fermentation pathway ......188
5.5.1.5. Butyric acid fermentation and solvent formation ......190
5.5.1.6. Mixed acid fermentation pathway ...........195
5.5.1.7. Fermentation of sugars and polysaccharides ....198
5.5.2. Anaerobic respiration..........199
5.5.2.1. Nitrate reduction and denitrification ........199
5.5.2.2. Sulfate reduction (desulfurization) ..........202
5.5.2.3. Carbon (IV) oxide reduction to methane ..........208
5.5.3. Aerobic respiration in chemolithotrophic bacteria..210
5.5.3.1. Oxidation of ammonia ...........211
5.5.3.2. Oxidation of reduced sulfur compounds..213
5.5.3.3. Oxidation of iron compounds .........216
5.5.3.4. Oxidation of hydrogen ...........217
5.5.3.5. Oxidation of methane.............218
5.5.4. Aerobic respiration in chemoorganotrophic bacteria.......218
5.5.4.1. Incomplete oxidation of substrate...219
5.5.4.2. Complete oxidation of substrate .....220
5.5.4.3. Oxidation of saccharides and polysaccharides .225
5.5.4.4. Oxidation of lipids ........227
5.5.4.5. Oxidation of hydrocarbons ....229
5.5.5. Catabolism of nitrogenous compounds..........233
5.5.5.1. Dissimilation of proteins and amino acids........233
5.5.5.1.1. Anaerobic degradation (amino acid fermentation).......233
5.5.5.1.2. Aerobic (oxidative) catabolism of amino acids.......240
5.5.6. Catabolism of heterocyclic compounds .........246
5.5.6.1. Fermentation of heterocyclic compounds.........246
5.5.6.2. Oxidation of heterocyclic compounds .....249
5.6. Processes of anabolism (biosynthesis) .............251
5.6.1. Biosynthesis of saccharides..........251
5.6.2. Biosynthesis of lipids ..........259
5.6.3. Consumption of CO
2 by heterotrophic bacteria ......265
5.6.4. Fixation of molecular nitrogen.....268
5.6.5. Biosynthesis of amino acids.........269
5.6.6. Biosynthesis of nucleotides..........278
5.6.7. Biosynthesis of nucleic acids .......282
5.6.8. Biosynthesis of proteins ......285
5.7. Regulation of metabolism process ..........291
5.7.1. Regulation of enzyme synthesis............292
5.7.2. Regulation of enzymatic activity ..........297
5.7.3. Specifics of regulation mechanisms......298
5.7.4. Regulation of energetic metabolism......300

5.8. Metabolism of phototrophic bacteria ...... 301
5.8.1. Photolithotrophs ......... 301
5.8.2. Photoorganotrophs ..............305
CHAPTER 6. GROWTH OF MICROORGANISMS IN NATURE ........311
6.1. Microorganisms as part of the ecosystem ........311
6.2. Physiological role of microorganisms in ecosystems.........313
6.3. Intercellular and internal population interactions and quorum-sensing regulation of gene expression ...........315
6.4. Luminescent bacteria and bioluminescence.....319
CHAPTER 7. EFFECT OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON BACTERIAL CELLS ..............325
7.1. Effect of external factors on bacteria.......325
7.2. Mechanisms of the effect of environmental factors ...........328
7.2.1. Physical factors ..........328
7.2.2. Chemical factors.........335
7.2.3. Chemotherapeutics..............345
7.3. Antibiotics and their mechanisms of action .....348
7.3.1. Antibiotics inhibiting cell wall synthesis .......348
7.3.2. Antibiotics disrupting the plasma membrane..........353
7.3.3. Antibiotics disturbing the metabolism of nucleic acids ...354
7.3.4. Antibiotics inhibiting protein synthesis .........355
7.3.5. Antibiotics affecting phosphorylation process........358
RECOMMENDED REFERENCES ..............361
INDEX .............363
 

فهرست به فارسی (ترجمه ماشینی):

اختصارات..............xi
پیش گفتار .............xiii
فصل 1. مقدمه ای بر فیزیولوژی باکتری و بیوشیمی ........... 1
1.1. موضوع مطالعه ................. 1
1.2. باکتری ها در فیلوژنی موجودات زنده و تنوع اشکال سلولی ...............3
1.3. تکامل باکتری ..........7
1.4. روشهای بررسی خواص باکتریایی ........ ۱۱
فصل 2. ترکیب شیمیایی باکتریایی و ساختارهای سلولی عملکردی .............23
2.1. ترکیب عنصری ...........23
2.2. ترکیب ترکیبات ........24
2.3. هسته باکتری ...........33
2.4. سیتوپلاسم .............36
2.5. غشای پلاسمایی ..........44
2.6. دیواره سلولی ..............50
2.7. تاژک، پیلوس و فیمبریا ..............64
2.8. کپسول باکتری ...........72
2.9. اندوسپور ...........77
2.10. رنگدانه ها ..............85
فصل 3. تغذیه و رشد باکتریایی .............91
3.1. منابع پایه تغذیه.........91
3.2. منابع کربن ...........92
3.3. منابع نیتروژن.........94
3.4. تغذیه معدنی..........95
3.5. عوامل رشد................98
3.6. منابع انرژی ......... ۱۰۸
3.7. انتقال ترکیبات از غشای پلاسمایی......110
3.8. حمل و نقل غیرفعال..........111
3.9. حمل و نقل فعال ...........112
3.10. حمل و نقل آهن و تنظیم آن.........116
3.11. حمل و نقل پروتئین ها ..........124
3.12. جابجایی گروهی ..............126
3.13. رشد و تکثیر باکتری .......127
3.13.1. رشد در شرایط کشت ایستا.......130
3.13.2. ثابت های رشد..............133
3.13.3. انحراف از منحنی رشد نرمال .........136
3.14. تکثیر میکروارگانیسم ها در شرایط کشت مداوم (دینامیک) ........138
3.15. ضرب همزمان ...........145
3.16. چرخه سلولی باکتریایی ................146
فصل 4. فرآیندهای تمایز سلولی.........151
4.1. ویژگی های فرآیندهای تمایز......151
4.2. تمایز قطبی در گونه های سرده Caulobacter.........153
4.3. تمایز غشاهای فتوسنتزی در باکتری های فوتوتروف اختیاری.........156
4.4. تشکیل هتروسیست در سیانوباکتری ها تحت کمبود نیتروژن محدود .............157
فصل 5. متابولیسم باکتری .......159
5.1. انرژی واکنش های بیوشیمیایی .............160
5.2. حامل های هیدروژن..............163
5.3. نقش ATP و تشکیل آن در سلول های باکتریایی ........166
5.4. انواع فسفوریلاسیون ..............173
5.5. فرآیندهای کاتابولیسم.........176
5.5.1. کاتابولیسم ترکیبات کربن و تخمیر.........177
5.5.1.1. تخمیر اتانول.....179
5.5.1.2. تخمیر اسید لاکتیک ........183
5.5.1.3. تخمیر قندهای پنتوز ...........185
5.5.1.4. مسیر تخمیر اسید پروپیونیک ......188
5.5.1.5. تخمیر اسید بوتیریک و تشکیل حلال ......190
5.5.1.6. مسیر تخمیر اسیدی مخلوط ...........195
5.5.1.7. تخمیر قندها و پلی ساکاریدها ....198
5.5.2. تنفس بی هوازی..........199
5.5.2.1. احیای نیترات و نیترات زدایی ........199
5.5.2.2. احیای سولفات (گوگردزدایی) ..........202
5.5.2.3. احیای اکسید کربن (IV) به متان ..........208
5.5.3. تنفس هوازی در باکتری های کمولیتوتروف..210
5.5.3.1. اکسیداسیون آمونیاک ...........211
5.5.3.2. اکسیداسیون ترکیبات گوگرد احیا شده..213
5.5.3.3. اکسیداسیون ترکیبات آهن .........216
5.5.3.4. اکسیداسیون هیدروژن ...........217
5.5.3.5. اکسیداسیون متان..........218
5.5.4. تنفس هوازی در باکتری های کمو ارگانوتروف......218
5.5.4.1. اکسیداسیون ناقص بستر...219
5.5.4.2. اکسیداسیون کامل بستر .....220
5.5.4.3. اکسیداسیون ساکاریدها و پلی ساکاریدها 0.225
5.5.4.4. اکسیداسیون لیپیدها ........227
5.5.4.5. اکسیداسیون هیدروکربن ها ....229
5.5.5. کاتابولیسم ترکیبات نیتروژن دار..........233
5.5.5.1. تجزیه پروتئین ها و اسیدهای آمینه.........233
5.5.5.1.1. تجزیه بی هوازی (تخمیر اسید آمینه).......233
5.5.5.1.2. کاتابولیسم هوازی (اکسیداتیو) اسیدهای آمینه......240
5.5.6. کاتابولیسم ترکیبات هتروسیکلیک .........246
5.5.6.1. تخمیر ترکیبات هتروسیکلیک.........246
5.5.6.2. اکسیداسیون ترکیبات هتروسیکلیک .....249
5.6. فرآیندهای آنابولیسم (بیوسنتز) .............251
5.6.1. بیوسنتز ساکاریدها..........251
5.6.2. بیوسنتز لیپیدها ..........259
5.6.3. مصرف CO2 توسط باکتری های هتروتروف ......265
5.6.4. تثبیت نیتروژن مولکولی.....268
5.6.5. بیوسنتز اسیدهای آمینه.........269
5.6.6. بیوسنتز نوکلئوتیدها..........278
5.6.7. بیوسنتز اسیدهای نوکلئیک .......282
5.6.8. بیوسنتز پروتئین ها ......285
5.7. تنظیم فرآیند متابولیسم ..........291
5.7.1. تنظیم سنتز آنزیم............292
5.7.2. تنظیم فعالیت آنزیمی ..........297
5.7.3. مشخصات مکانیزم های تنظیم......298
5.7.4. تنظیم متابولیسم انرژی......300
5.8. متابولیسم باکتری های فوتوتروف ...... 301
5.8.1. فوتولیتوتروف ها ......... 301
5.8.2. فتوارگانوتروف ها..............305
فصل 6. رشد میکروارگانیسم ها در طبیعت ........311
6.1. میکروارگانیسم ها به عنوان بخشی از اکوسیستم ........311
6.2. نقش فیزیولوژیکی میکروارگانیسم ها در اکوسیستم ها.........313
6.3. تعاملات بین سلولی و جمعیت داخلی و تنظیم حد نصاب بیان ژن ..........315
6.4. باکتری های درخشان و بیولومینسانس.....319
فصل 7. اثر عوامل محیطی بر سلول های باکتریایی ..............325
7.1. اثر عوامل خارجی بر باکتری.......325
7.2. مکانیسم های تأثیر عوامل محیطی ...........328
7.2.1. عوامل فیزیکی ..........328
7.2.2. عوامل شیمیایی.........335
7.2.3. شیمی درمانی..............345
7.3. آنتی بیوتیک ها و مکانیسم اثر آنها .....348
7.3.1. آنتی بیوتیک های مهار کننده سنتز دیواره سلولی ......348
7.3.2. آنتی بیوتیک های مختل کننده غشای پلاسمایی..........353
7.3.3. آنتی بیوتیک های مختل کننده متابولیسم اسیدهای نوکلئیک ...354
7.3.4. آنتی بیوتیک های مهار کننده سنتز پروتئین .........355
7.3.5. آنتی بیوتیک های موثر بر فرآیند فسفوریلاسیون.........358
مراجع توصیه شده ..............361
INDEX .............363

 

مشخصات فایل

عنوان (Title): Bacterial Physiology and Biochemistry
نام فایل (File name): 1030-www.GeneProtocols.ir-Bacterial Physiology and Biochemistry-Academic Press (2023).pdf
عنوان فارسی (Title in Persian):
فیزیولوژی و بیوشیمی باکتری ها
ایجاد کننده: Ivan Kushkevych
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2023
شابک ISBN: 9780443187384
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 31.1 مگابایت
تعداد صفحات (Book length in pages): 382

پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود

درباره درگاه پرداخت نکست پی بیشتر بدانید

 

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

لطفاً با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، ما را یاری کنید
    تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">