دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

  • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

مطالعات موردی بدخیمی های خونی در سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی Hematologic Malignancies Case Studies in Cytogenetic and Molecular Genetics

مطالعات موردی بدخیمی های خونی در سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی Hematologic Malignancies Case Studies in Cytogenetic and Molecular Genetics

همه دسته بندی های سایت

فهرست مطالب:

1 Techniques in Cytogenetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Techniques in Molecular Hematology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1 Polymerase Chain Reaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Part I Case Studies in Myeloid Malignancies
3 Acute Myeloid Leukemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.1 Case Study 3.1: Acute Myeloid Leukemia
with t(8;21)(q22;q22.1);RUNX1-RUNX1T1
and KIT Gene Mutation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2 Case Study 3.2: Acute Myeloid Leukemia
with a Variant Three-Way Translocation t(8;17;21)
(q22;q23;22.1);RUNX1-RUNX1T1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.3 Case Study 3.3: Acute Myeloid Leukemia,
t(8;21)(q22;q22) with Rare Duplication of der (21) . . . . . . . 42
3.4 Case Study 3.4: AML with inv(16)
(p13;q22)/t(16;16)p(13;q22);CBFB–MYH11 . . . . . . . . . . . . 44
3.5 Case Study 3.5: Acute Myeloid Leukemia
with t(9;11)(p21;q23.3)(KMT2A-MLL3)
with Trisomies of Chromosomes 8 and 21 . . . . . . . . . . . . . . 46
3.6 Case Study 3.6: Acute Promyelocytic
Leukemia with PML-RARA, t(15;17)
with Mutated FLT3-TKD (D835) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.7 Case Study 3.7: Acute Promyelocytic Leukemia
with Variant (11;17)(q23;q21.1)(PLZF/RARA) . . . . . . . . . . 49
3.8 Case Study 3.8: Acute Promyelocytic Leukemia
with t(15;17) and t(9;22) Translocations, Trisomy 8
and Multiple Molecular Abnormalities . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.9 Case Study 3.9: Acute Promyelocytic Leukemia
with PML-RARA t(15;17) with Mutated FLT3-ITD. . . . . . . 52
3.10 Case Study 3.10: Acute Myeloid Leukemia
with Normal Karyotype, Mutated NPM1 and FLT3-ITD . . . 54
3.11 Case Study 3.11: Acute Myeloid Leukemia
with normal Karyotype and NPM 1 Gene Mutation . . . . . . . 56
3.12 Case Study 3.12: Acute Myeloid Leukemia
with Normal Karyotype and FL3-ITD Gene Mutation . . . . . 58
3.13 Case Study 3.13: Acute Myeloid Leukemia
with t(11;19) and FLT3-ITD Mutation . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.14 Case Study 3.14: t-Acute Myeloid Leukemia with
Myelodysplasia-Related Changes (AML-MRC)
with Monosomy 7 Transformed from Aplastic Anemia . . . . 60
3.15 Case Study 3.15: Acute Myeloid Leukemia
with Myelodysplasia-Related Changes
with Monosomy 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.16 Case Study 3.16: Acute Myeloid Leukemia
with Myelodysplasia-Related Changes
with Monosomal Karyotype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.17 Case Study 3.17: Acute Myeloid Leukemia
(s-AML) from (MDS-EB2) with
Myelodysplasia-Related Changes
with Complex Karyotype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.18 Case Study 3.18: Acute Myeloid Leukemia
(t-AML) with Myelodysplasia-Related Changes
with Monosomy 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.19 Case Study 3.19: Acute Myeloid Leukemia
with Myelodysplasia-Related Changes
with Complex Karyotype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.20 Case Study 3.20: Acute Myeloid Leukemia
with Myelodysplasia-Related Changes
(MDS-EB1) with Complex Karyotype . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.21 Case Study 3.21: Acute Myeloid Leukemia
(t-AML) with t(11;19)(q23;p13.1)(KMT2A-ELL) . . . . . . . . 73
3.22 Case Study 3.22: Therapy-Related Acute
Myeloid Leukemia (t-AML)
with Hypodiploid Complex Karyotype . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.23 Case Study 3.23: s-AML with Monocytic
Differentiation with der(1) t(1;15)(q11;q13)
Evolving from Polycythemia Vera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.24 Case Study 3.24: Acute Myeloid Leukemia
(s-AML) from Primary Myelofibrosis
with Complex Karyotype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.25 Case Study 3.25: Acute Megakaryoblastic
Leukemia with Isolated Deletion 9q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.26 Case Study 3.26: Acute Myeloid Leukemia,
NOS, with Isolated Trisomy 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.27 Case Study 3.27: Acute Myeloid Leukemia,
NOS with Isolated Trisomy 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.28 Case Study 3.28: Acute Myeloid Leukemia,
NOS with Sole Abnormality of Trisomy 8 . . . . . . . . . . . . . . 86
3.29 Case Study 3.29: Acute Myeloid Leukemia:
AML-M7 (NOS) with Complex Karyotype . . . . . . . . . . . . . 88
3.30 Case Study 3.30: Acute Myeloid Leukemia
with Lineage Switch from ALL with TP53
alterations and Complex Karyotype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.31 Case Study 3.31: Acute Myeloid Leukemia
with Normal Karyotype and NPM1 Mutation
on (RT-PCR) with NPM1 and FLT3-ITD
Mutation on NGS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.32 Case Study 3.32: Acute Myeloid Leukemia
with t(8;21) and RUNX1-RUNX1T1 Gene
Rearrangement on RT-PCR and NGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.33 Case Study 3.33: Acute Myeloid Leukemia
with Normal Karyotype and NPM1 Mutation
on RT-PCR and NGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Annexure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
References. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4 Myelodysplastic Syndrome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.1 Case Study 4.1: Myelodysplastic Syndrome
(MDS-EB2) with Rare Interstitial Deletion
of the Long Arm of Chromosome 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.2 Case Study 4.2: Myelodysplastic Syndrome
with Excess Blasts (MDS-EB2) and Trisomy 8. . . . . . . . . . . 102
4.3 Case Study 4.3: Myelodysplastic Syndrome
with Multilineage Dysplasia (MDS-MLD)
with Monosomal Karyotype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.4 Case Study 4.4: Myelodysplastic Syndrome
with Multilineage Dysplasia (MDS-MLD)
with Deletion 13q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.5 Case Study 4.5: Therapy Related Myelodysplastic
Syndrome with Complex Karyotype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.6 Case Study 4.6: Myelodysplastic Syndrome
with Excess Blasts (MDS-EB-2) with Dicentric
Chromosome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.7 Case Study 4.7: Myelodysplastic Syndrome
with Excess Blasts-EB1 (MDS-EB-1)
with Composite Karyotype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.8 Case Study 4.8: Myelodysplastic Syndrome
(MDS-EB-2) with Monosomal Karyotype . . . . . . . . . . . . . . 114
4.9 Case Study 4.9: Myelodyaplastic Syndrome
with Isolated 5q Deletion (5q-Syndrome) . . . . . . . . . . . . . . . 116
Annexure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
References. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5 Myelodysplastic/Myeloproliferative
Neoplasms (MDS/MPN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
5.1 Case Study 5.1: Myelodysplastic Syndrome:
Myeloproliferative Neoplasm (CMML-1-RS). . . . . . . . . . . . 119
5.2 Case Study 5.2: Myelodysplastic Syndrome/
Myeloproliferative Neoplasm (CMML-2) with del (20q) . . . 122
5.3 Case Study 5.3: Myelodysplastic: Myeloproliferative
Neoplasm MDS-MPN-CMML-O with Rare t(2;11) . . . . . . . 124
5.4 Case Study 5.4: Myelodysplastic Syndrome:
Myeloproliferative Neoplasm CMML-1
with Isolated Trisomy 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
5.5 Case Study 5.5: Myelodysplastic Syndrome:
Myeloproliferative Neoplasm Atypical CML
(a CML) with i(17q). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5.6 Case Study 5.6: Myelodysplastic Syndrome
Myeloproliferative Neoplasm (CMML-1)
with t(1;15) with Derivative Chromosome 15 . . . . . . . . . . . . 130
Annexure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
References. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
6 Myeloproliferative Neoplasms (MPNs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
6.1 Case Study 6.1: Myeloproliferative Neoplasm:
Primary Myelofibrosis with Trisomy 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
6.2 Case Study 6.2: Myeloproliferative Neoplasm:
Polycythemia Vera with JAK 2 Mutation. . . . . . . . . . . . . . . . 135
6.3 Case Study 6.3: Myeloproliferative Neoplasm:
Primary Myelofibrosis with JAK2 Mutation . . . . . . . . . . . . . 135
6.4 Case Study 6.4: Myeloproliferative Neoplasm:
Essential Thrombocythemia with CALR Mutation . . . . . . . . 136
6.5 Case Study 6.5: Myeloproliferative Neoplasm:
Essential Thrombocythemia with JAK2 Mutation. . . . . . . . . 137
Annexure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
References. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
7 Chronic Myeloid Leukemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
7.1 Case Study 7.1: Chronic Myeloid Leukemia
with Lymphoid Blast Crisis with Rare dic (7;9) . . . . . . . . . . 139
7.2 Case Study 7.2: Chronic Myeloid Leukemia
in Myeloid Blast Crisis with Hyperdiploid
Complex Karyotype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
7.3 Case Study 7.3: Chronic Myeloid Leukemia
in Myeloid Blast Crisis with t(9;22) and inv(16). . . . . . . . . . 143
7.4 Case Study 7.4: Chronic Myeloid Leukemia
in Myeloid Blast Crisis with a Novel dic(16;17)
and TP53 Gene Deletion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Annexure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
References. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
8 Next Generation Sequencing for Diagnostics
of Myeloid Malignancies for Routine Clinical Use:
Pitfalls and Advantages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Part: II Case Studies in Lymphoid Malignancies
9 Acute Lymphoblastic Leukemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
9.1 Case Study 9.1: Acute Lymphoblastic Leukemia
with High Hyperdiploidy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
9.2 Case Study 9.2: Acute Lymphoblastic Leukemia
with Complex Karyotype with t(12;21) (ETV6/RUNX1) . . . 152
9.3 Case Study 9.3: Philadelphia Chromosome
Positive Acute Lymphoblastic Leukemia
with Hypodiploidy, Monosomy 7, and der 6 t(2;6) . . . . . . . . 154
9.4 Case Study 9.4 Acute Lymphoblastic Leukemia
with normal Karyotype with t(12;21) on FISH . . . . . . . . . . . 156
9.5 Case Study 9.5: Acute Lymphoblastic Leukemia
with t (1;19) (q23;p13.3) and i(1)(q10) . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
9.6 Case Study 9.6: Acute Lymphoblastic Leukemia
with del(9p) and dup (1q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
9.7 Case Study 9.7: Relapsed Precursor B Acute
Lymphoblastic Leukemia with t(12;17)(p13;q11.2) . . . . . . . 161
9.8 Case Study 9.8: Philadelphia Chromosome
Positive Acute Lymphoblastic Leukemia
with High Hypodiploidy with Monosomy 7 . . . . . . . . . . . . . 163
9.9 Case Study 9.9: Therapy Related Acute
Lymphoblastic Leukemia with Complex Karyotype . . . . . . . 164
9.10 Case Study 9.10: Early T Cell Precursor
Acute Lymphoblastic Leukemia (ETP-ALL)
with Normal Karyotype and FLT3-ITD
Mutation Positive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
9.11 Case Study 9.11: Acute Lymphoblastic Leukemia
with del (9p). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
9.12 Case Study 9.12: Acute Lymphoblastic Leukemia
with High Hyperdiploidy with Complex Karyotype
and TP53 Gene Deletion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
9.13 Case Study 9.13: Acute Lymphoblastic Leukemia
with Complex Karyotype with t(4;11) (q21;q23) . . . . . . . . . 171
9.14 Case Study 9.14: Acute Lymphoblastic Leukemia
with both Hyperdiploid and Hypodiploid Clones . . . . . . . . . 173
9.15 Case Study 9.15: Philadelphia Chromosome
Positive Acute Lymphoblastic Leukemia
with additional Cytogenetic Abnormalities . . . . . . . . . . . . . . 175
9.16 Case Study 9.16: Acute Lymphoblastic Leukemia
with Masked t(9;22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
9.17 Case Study 9.17: Philadelphia Chromosome
Positive Acute Lymphoblastic Leukemia. . . . . . . . . . . . . . . . 179
9.18 Case Study 9.18: Acute Lymphoblastic Leukemia
with der 19 t(1;19) (q23;p13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
9.19 Case Study 9.19: Acute Lymphoblastic Leukemia
with Philadelphia Chromosome t(9;22)(q34;q11.2)
with i(8)(q10)and der (5) t (5;8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
9.20 Case Study 9.20: Acute Lymphoblastic
Leukemia/Non-Hodgkin’s Lymphoma
with a Variant t(8;22), MYC/IGL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
9.21 Case Study 9.21: Relapsed Philadelphia
Chromosome Positive Acute Lymphoblastic
Leukemia with Composite Karyotype and del(7p) . . . . . . . . 186
9.22 Case Study 9.22: Acute Lymphoblastic Leukemia
with Complex Karyotype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
9.23 Case Study 9.23: Acute Lymphoblastic Leukemia
with Eosinophilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Annexure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
References. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
10 Chronic Lymphocytic Leukemia
and Non-Hodgkin’s Lymphomas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
10.1 Case Study 10.1: Chronic Lymphocytic Leukemia
with ATM Gene (11q22) Gene Deletion
and Trisomy 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
10.2 Case Study 10.2: Chronic Lymphocytic
Leukemia with Isolated Trisomy 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
10.3 Case Study 10.3: Chronic Lymphocytic
Leukemia with TP53 (17p13) and RB 1
(13q14) Gene Deletions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
10.4 Case Study 10.4: Chronic Lymphocytic
Leukemia with ATM (11q22) and RB 1
(13q14) Gene Deletions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
10.5 Case Study 10.5: Chronic Lymphocytic Leukemia
with IgH and Gene Rearrangement and Trisomy 12 . . . . . . 202
10.6 Case Study 10.6: Chronic Lymphocytic
Leukemia with Isolated RB 1 Gene Deletion (13q14). . . . . 204
10.7 Case Study 10.7: Chronic Lymphocytic
Leukemia with Partial deletion of IgH (14q32)
Gene Rearrangement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
10.8 Case Study 10.8: Chronic Lymphocytic Leukemia
with Biallelic and Monoallelic RB 1 Gene
Deletion (13q14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
10.9 Case Study 10.9: Chronic Lymphocytic Leukemia
with Sole Abnormality of ATM Gene
Deletion (11q22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
10.10 Case Study 10.10: Leukemic Mantle Cell
Lymphoma with Rearranged IgH gene, t(11;14)
and Trisomy 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
10.11 Case Study 10.11: Chronic Lymphocytic
Leukemia with Trisomy 12 and RB1 (13q14)
Gene Deletion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
10.12 Case Study 10.12: Non-Hodgkin’s lymphoma
(Follicular Lymphoma)—Double-Hit Extra
Copy Lymphoma (Atypical Double-Hit Lymphoma) . . . . . 211
10.13 Case Study 10.13: Non-Hodgkin’s
Lymphoma—Double-Hit Diffuse Large
B Cell Lymphoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
10.14 Case Study 10.14: Non-Hodgkin’s
Lymphoma—Splenic Marginal Zone Lymphoma
with Extra Copies of MYC gene (NOS) . . . . . . . . . . . . . . . 216
10.15 Case Study 10.15: Non-Hodgkin’s
Lymphoma—Anaplastic Large Cells Lymphoma . . . . . . . . 218
10.16 Case Study 10.16: Non-Hodgkin’s
Lymphoma—Mantle Cell Lymphoma with t(11;14) . . . . . . 219
10.17 Case Study 10.17: Non-Hodgkin’s
Lymphoma—High-Grade B Cell Lymphoma
(NOS) with BCL-2 Extra Copies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Annexure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
References. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Part III Case Studies in Multiple Myeloma
11 Multiple Myeloma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
11.1 Case Study 11.1: Multiple Myeloma with IgH Gene
Rearrangement, t(11;14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
11.2 Case Study 11.2: Multiple Myeloma
with Partial Deletion of IgH Gene Rearrangement,
Monosomy Chromosome 13, Trisomy
Chromosome 11 and Gain of Chromosome 1q . . . . . . . . . . 228
11.3 Case Study 11.3: Multiple Myeloma with IgH Gene
Rearrangement with t(14;16) and Monosomies
of Chromosomes 13 and 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
11.4 Case Study 11.4: Multiple Myeloma
with Biallelic IgH Gene Rearrangement, t(4;14). . . . . . . . . 231
11.5 Case Study 11.5: Multiple Myeloma
with del(17) (p13.1) and Trisomy of Chromosome 11 . . . . 233
11.6 Case Study 11.6: Multiple Myeloma
with Trisomy Chromosome 17 and 1q Amplification . . . . . 234
11.7 Case Study 11.7: Multiple Myeloma
(Plasmablastic) with TP53 Gene Deletion
and Tetrasomies of Chromosomes 4, 11, 13, 14, and 1 . . . . 235
11.8 Case Study 11.8: Double-Hit Multiple
Myeloma with TP53 Gene Deletion,
Monosomy 13 and Gain of 1 q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
11.9 Case Study 11.9: Triple-Hit Multiple
Myeloma with TP53 Gene Deletion, t(4;14)
with Gain of 1q and Deletion 1p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
11.10 Case Study 11.10: Triple-Hit Multiple
Myeloma with IgH Gene Rearrangement t(4;14),
TP53 Gene Deletion and Monosomy Chromosome 17,
Monosomy 13 and Gain of 1q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Annexure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
References. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

مشخصات فایل

عنوان (Title): Hematologic Malignancies Case Studies in Cytogenetic and Molecular Genetics
نام فایل (File name): 609-www.GeneProtocols.ir-Hematologic Malignancies Case Studies in Cytogenetic and Molecular Genetics (2021).pdf
عنوان فارسی (Title in Persian): مطالعات موردی بدخیمی های خونی در سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی
ایجاد کننده:   Manorama Bhargava
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2021
شابک ISBN: 9789813347984, 9789813347991
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 16/7
تعداد صفحات (Book length in pages): 261

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

لطفاً با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، ما را یاری کنید
    تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">