دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

  • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

پرستاری پزشکی-جراحی لوئیس_ ارزیابی و مدیریت مشکلات بالینی Lewis's Medical-Surgical Nursing_ Assessment and Management of Clinical Problems

پرستاری پزشکی-جراحی لوئیس_ ارزیابی و مدیریت مشکلات بالینی Lewis's Medical-Surgical Nursing_ Assessment and Management of Clinical Problems

همه دسته بندی های سایت

 فهرست مطالب:

SECTION 1 Concepts in Nursing Practice
1 Professional Nursing, 1
2 Social Determinants of Health, 19
3 Health History and Physical Examination, 36
4 Patient and Caregiver Teaching, 49
5 Chronic Illness and Older Adults, 63
6 Caring for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer or Questioning, and Gender Diverse Patients, 81
SECTION 2 Problems Related to Comfort and Coping
7 Stress Management, 93
8 Sleep and Sleep Disorders, 105
9 Pain, 119
10 Palliative and End-of-Life Care, 146
11 Substance Use Disorders in Acute Care, 162
SECTION 3 Problems Related to Homeostasis and Protection
12 Inflammation and Healing, 179
13 Genetics, 199
14 Immune Responses and Transplantation, 213
15 Infection, 237
16 Cancer, 265
17 Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Imbalances, 302
SECTION 4 Perioperative and Emergency Care
18 Preoperative Care, 335
19 Intraoperative Care, 350
20 Postoperative Care, 365
21 Emergency and Disaster Nursing, 385
SECTION 5 Problems Related to Altered Sensory Input
22 Assessment and Management: Visual Problems, 407
23 Assessment and Management: Auditory Problems, 436
24 Assessment: Integumentary System, 456
25 Integumentary Problems, 471
26 Burns, 494
SECTION 6 Problems of Oxygenation: Ventilation
27 Assessment: Respiratory System, 515
28 Supporting Ventilation, 539
29 Upper Respiratory Problems, 577
30 Lower Respiratory Problems, 596
31 Obstructive Pulmonary Diseases, 632
32 Acute Respiratory Failure and Acute Respiratory Distress Syndrome, 672
SECTION 7 Problems of Oxygenation: Transport
33 Assessment: Hematologic System, 693
34 Hematologic Problems, 715
SECTION 8 Problems of Oxygenation: Perfusion
35 Assessment: Cardiovascular System, 767
36 Hypertension, 797
37 Coronary Artery Disease and Acute Coronary Syndrome, 819
38 Heart Failure, 859
39 Dysrhythmias, 884
40 Inflammatory and Structural Heart Disorders, 909
41 Vascular Disorders, 932
42 Shock, Sepsis, and Multiple Organ Dysfunction Syndrome, 961
SECTION 9 Problems of Ingestion, Digestion, Absorption, and Elimination
43 Assessment: Gastrointestinal System, 987
44 Nutrition Problems, 1009
45 Obesity, 1030
46 Upper Gastrointestinal Problems, 1050
47 Lower Gastrointestinal Problems, 1088
48 Liver, Biliary Tract, and Pancreas Problems, 1135
SECTION 10 Problems of Urinary Function
49 Assessment: Urinary System, 1177
50 Renal and Urologic Problems, 1195
51 Acute Kidney Injury and Chronic Kidney Disease, 1232
SECTION 11 Problems Related to Regulatory and Reproductive Mechanisms
52 Assessment: Endocrine System, 1265
53 Diabetes, 1285
54 Endocrine Problems, 1322
55 Assessment: Reproductive System, 1352
56 Breast Problems, 1371
57 Sexually Transmitted Infections, 1395
58 Female Reproductive Problems, 1412
59 Male Reproductive Problems, 1434
SECTION 12 Problems Related to Movement and Coordination
60 Assessment: Nervous System, 1461
61 Acute Intracranial Problems, 1483
62 Stroke, 1515
63 Chronic Neurologic Problems, 1538
64 Dementia and Delirium, 1573
65 Spinal Cord and Peripheral Nerve Problems, 1594
66 Assessment: Musculoskeletal System, 1622
67 Musculoskeletal Trauma and Orthopedic Surgery, 1638
68 Musculoskeletal Problems, 1674
69 Arthritis and Connective Tissue Diseases, 1696
APPENDIXES
A Basic Life Support for Health Care Providers, 1732
B Clinical Problems With Definitions, 1735
C Laboratory Reference Intervals, 1737
Index, I-1
 

     

فهرست به فارسی (ترجمه ماشینی):

بخش 1 مفاهیم در عمل پرستاری
1 پرستاری حرفه ای، 1
2 عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت، 19
3 تاریخچه سلامت و معاینه فیزیکی، 36
4 آموزش بیمار و مراقب، 49
5 بیماری مزمن و بزرگسالان مسن، 63
6 مراقبت از بیماران لزبین، همجنس گرا، دوجنسه، تراجنسیتی، کوئیر یا پرسشگر، و بیماران مختلف جنسیتی، 81
بخش 2 مشکلات مربوط به راحتی و مقابله
7 مدیریت استرس، 93
8 خواب و اختلالات خواب، 105
9 درد، 119
10 مراقبت تسکینی و پایان زندگی، 146
11 اختلالات مصرف مواد در مراقبت های حاد، 162
بخش 3 مشکلات مربوط به هموستاز و حفاظت
12 التهاب و شفا، 179
13 ژنتیک، 199
14 پاسخ ایمنی و پیوند، 213
15 عفونت، 237
16 سرطان، 265
17 عدم تعادل مایع، الکترولیت و اسید-باز، 302
بخش 4 مراقبت های بعد از عمل و اورژانس
18 مراقبت قبل از عمل، 335
19 مراقبت حین عمل، 350
20 مراقبت پس از عمل، 365
21 پرستاری اورژانس و بلایا، 385
بخش 5 مشکلات مربوط به ورودی حسی تغییر یافته
22 ارزیابی و مدیریت: مشکلات بصری، 407
23 ارزیابی و مدیریت: مشکلات شنوایی، 436
24 Assessment: Integumentary System, 456
25 مسائل درونی، 471
26 سوختگی، 494
بخش 6 مشکلات اکسیژن رسانی: تهویه
27 ارزیابی: سیستم تنفسی، 515
28 تهویه پشتیبانی، 539
29 مشکلات تنفسی فوقانی، 577
30 مشکلات تنفسی تحتانی، 596
31 بیماری های انسدادی ریه، 632
32 نارسایی حاد تنفسی و سندرم دیسترس تنفسی حاد، 672
بخش 7 مشکلات اکسیژن رسانی: حمل و نقل
33 ارزیابی: سیستم هماتولوژیک، 693
34 مشکلات هماتولوژیک، 715
بخش 8 مشکلات اکسیژن رسانی: پرفیوژن
35 ارزیابی: سیستم قلبی عروقی، 767
36 فشار خون بالا، 797
37 بیماری عروق کرونر و سندرم حاد کرونری، 819
38 نارسایی قلبی، 859
39 دیس ریتمی، 884
40 اختلالات التهابی و ساختاری قلب، 909
41 اختلالات عروقی، 932
42 شوک، سپسیس، و سندرم اختلال عملکرد چند اندام، 961
بخش 9 مشکلات بلع، هضم، جذب و دفع
43 ارزیابی: دستگاه گوارش، 987
44 مشکلات تغذیه، 1009
45 چاقی، 1030
46 مشکلات دستگاه گوارش فوقانی، 1050
47 مشکلات دستگاه گوارش تحتانی، 1088
48 مشکلات کبد، مجاری صفراوی و پانکراس، 1135
بخش 10 مشکلات عملکرد ادرار
49 ارزیابی: دستگاه ادراری، 1177
50 مشکلات کلیوی و اورولوژیک، 1195
51 آسیب حاد کلیه و بیماری مزمن کلیه، 1232
بخش 11 مشکلات مربوط به مکانیسم های نظارتی و تولید مثل
52 ارزیابی: سیستم غدد درون ریز، 1265
53 دیابت، 1285
54 مشکلات غدد درون ریز، 1322
55 ارزیابی: دستگاه تولید مثل، 1352
56 مشکلات پستان، 1371
57 عفونت های مقاربتی، 1395
58 مشکلات باروری زنان، 1412
59 مشکلات تولید مثل مردان، 1434
بخش 12 مشکلات مربوط به حرکت و هماهنگی
60 ارزیابی: سیستم عصبی، 1461
61 مشکلات حاد داخل جمجمه، 1483
62 سکته مغزی، 1515
63 مشکلات عصبی مزمن، 1538
64 زوال عقل و دلیریوم، 1573
65 مشکلات نخاع و اعصاب محیطی، 1594
66 ارزیابی: سیستم اسکلتی عضلانی، 1622
67 تروما اسکلتی عضلانی و جراحی ارتوپدی، 1638
68 مشکلات اسکلتی عضلانی، 1674
69 آرتریت و بیماری های بافت همبند، 1696
ضمیمه ها
یک حمایت اساسی از زندگی برای ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی، 1732
B مشکلات بالینی با تعاریف، 1735
C Laboratory Reference Intervals، 1737
فهرست، I-1

مشخصات فایل

عنوان (Title): Lewis's Medical-Surgical Nursing_ Assessment and Management of Clinical Problems
نام فایل (File name): 1139-www.GeneProtocols.ir-Lewis's Medical-Surgical Nursing_ Assessment and Management of Clinical Problems (2023).pdf
عنوان فارسی (Title in Persian):
پرستاری پزشکی-جراحی لوئیس_ ارزیابی و مدیریت مشکلات بالینی
ایجاد کننده: Mariann Harding, Jeffrey Kwong, Debra Hagler
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2023
شابک ISBN: 9780323789615, 9780323792363, 9780323792370
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 153 مگابایت
تعداد صفحات (Book length in pages): 1829

پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود

درباره درگاه پرداخت نکست پی بیشتر بدانید

 

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

لطفاً با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، ما را یاری کنید
    تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">