دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

  • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

پروتئومیکس سرم و پلاسما - روشها و پروتکل ها Serum_Plasma Proteomics_ Methods and Protocols

پروتئومیکس سرم و پلاسما - روشها و پروتکل ها Serum_Plasma Proteomics_ Methods and Protocols

همه دسته بندی های سایت

 فهرست مطالب:

Preface . . . . . . . . . . . . . . v
Contributors. . . . . . . . . . . . . . . xi
PART I BLOOD PROCESSING AND HANDLING STRATEGIES
1 Protocols for the Isolation of Platelets for Research and Contrast to Production of Platelet Concentrates for Transfusion . . . . . . . 3
2 Collection of Plasma Samples in Areas with Limited Healthcare Access . . . 19
3 Blood Collection Processing and Handling for Plasma and Serum Proteomics . . . . . . . . . 33
4 Preparation of Cryoprecipitate and Cryo-depleted Plasma for Proteomic Research Analysis . . . . . . . . . . 41
PART II DISCOVERY-BASED MASS SPECTROMETRY
5 High-Throughput Proteome Profiling of Plasma and Native Plasma Complexes Using Native Chromatography . . . . . . 53
6 High-Throughput and In-Depth Proteomic Profiling of 5 μL Plasma and Serum Using TMTpro 16-Plex . . . . . . . . . 81
7 An Optimized Data-Independent Acquisition Strategy for Comprehensive Analysis of Human Plasma Proteome . . . . . . . . 93
8 In-Depth Blood Proteome Profiling by Extensive Fractionation and Multiplexed Quantitative Mass Spectrometry . . . . . . . 109
9 Early Cancer Biomarker Discovery Using DIA-MS Proteomic Analysis of EVs from Peripheral Blood. . . . . . . 127
PART III DEVELOPMENTS IN TECHNOLOGIES FOR PLASMA PROTEOMICS
10 Strategies to Enrich, Identify, and Characterize Glycoproteome in Blood Plasma Using Liquid Chromatography High-Resolution Mass Spectrometry. . . . . . . . . 155
11 Proteome Analysis of Whole Blood Collected by Volumetric Absorptive Microsampling . . . . . . . . . . . . 173
12 Proteomic Applications and Considerations: From Research to Patient Care . . . . . . . . . . . . 181
PART IV ENRICHMENT & DETECTION STRATEGIES
13 Immunoaffinity Mass Spectrometry Diagnostic Tests for Multi-Biomarker Assays. . . . . . . . . . 195
14 Secretome Profile of Leukocyte-Platelet-Rich Fibrin (L-PRF) Membranes . . . . . . . . . . . . 207
15 Quantification of Proteins in Blood by Absorptive Microtiter Plate-Based Affinity Purification Coupled to Liquid Chromatography-Mass Spectrometry. . . . . . . . 221
16 Glycomics-Assisted Glycoproteomics Enables Deep and Unbiased N-Glycoproteome Profiling of Complex Biological Specimens . . . . . 235
17 The Small-Protein Enrichment Assay (SPEA) for Analysis of Low Abundance Peptide Hormones in Plasma . . . . . . . . . 265
PART V ANALYSIS OF EXTRACELLULAR VESICLES FROM BLOOD
18 In-Depth Proteomic Analysis of Blood Circulating Small Extracellular Vesicles . . . . . . . . . . . . 279
19 Protocol for Plasma Extracellular Vesicle and Particle Isolation and Mass Spectrometry-Based Proteomic Identification . . . . . 291
20 Analysis of Extracellular Vesicle and Contaminant Markers in Blood Derivatives Using Multiple Reaction Monitoring . . . . . . 301
21 Generation of Red Blood Cell Nanovesicles as a Delivery Tool . . . . . 321
PART VI TARGETED-BASED MASS SPECTROMETRY
22 Progress in Targeted Mass Spectrometry (Parallel Accumulation-Serial Fragmentation) and Its Application in Plasma/Serum Proteomics . . 339
23 Offline Peptide Fractionation and Parallel Reaction Monitoring MS for the Quantitation of Low-Abundance Plasma Proteins . . . . . . 353
24 Profiling Serum Intact N-Glycopeptides Using Data-Independent Acquisition Mass Spectrometry . . . . . . . . 365
PART VII ASSAY DEVELOPMENT IN BIOMARKER DISCOVERY AND TRANSLATIONAL PROTEOMICS
25 Semi-Automated Lectin Magnetic Bead Array (LeMBA) for Translational Serum Glycoprotein Biomarker Discovery and Validation. . . 395
26 Accessing Antibody Reactivities in Serum or Plasma to (Auto-)antigens Using Multiplexed Bead-Based Protein Immunoassays . . . . . . . 413
27 Absolute Quantitative Targeted Proteomics Assays for Plasma Proteins. . . 439
PART VIII PLASMA-BASED PEPTIDE, LIPID, AND METABOLITE ASSAYS
28 Rapid and Quantitative Enrichment of Peptides from Plasma for Mass Spectrometric Analysis . . . . . . . 477
29 Comprehensive Targeted Lipidomic Profiling for Research and Clinical Applications . . . . . . . . . . . . 489
30 Multiplexed Bead-Based Peptide Immunoassays for the Detection of Antibody Reactivities . . . . . . . . . . 505
31 Array-Based Multiplex and High-Throughput Serology Assays . . . . . 535
PART IX SOFTWARE AND BIOINFORMATICS FOR THE PLASMA PROTEOME
32 Bioinformatics Tools and Knowledgebases to Assist Generating Targeted Assays for Plasma Proteomics . . . . . . 557
33 Use of Longitudinal Serum Analysis and Machine Learning to Develop a Classifier for Cancer Early Detection. . . . . . . . . 579
Index . . . . . . . . . . . . . . . 593

     

فهرست به فارسی (ترجمه ماشینی):

پیشگفتار . . . . . . . . . . . . . . v
مشارکت کنندگان. . . . . . . . . . . . . . . xi
بخش اول: راهبردهای پردازش و مدیریت خون
1 پروتکل های جداسازی پلاکت ها برای تحقیق و تضاد با تولید کنسانتره پلاکت برای انتقال خون. . . . . . . 3
2 مجموعه ای از نمونه های پلاسما در مناطق با دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی. . . 19
3 جمع آوری خون و پردازش برای پلاسما و سرم پروتئومیکس. . . . . . . . . 33
4 آماده سازی Cryoprecipitate و پلاسمای منجمد شده برای تجزیه و تحلیل تحقیقات پروتئومی. . . . . . . . . . 41
بخش دوم طیف سنجی جرمی مبتنی بر کشف
5 پروفایل پروتئوم با توان بالا در پلاسما و مجتمع‌های پلاسمای بومی با استفاده از کروماتوگرافی بومی. . . . . . 53
6 پروفایل پروتئومی با توان عملیاتی بالا و عمقی 5 میکرولیتر پلاسما و سرم با استفاده از TMTpro 16-Plex. . . . . . . . . 81
7 یک استراتژی کسب مستقل از داده بهینه شده برای تجزیه و تحلیل جامع پروتئوم پلاسمای انسانی. . . . . . . . 93
8 پروفایل پروتئوم خون در عمق با شکنش گسترده و طیف سنجی جرمی کمی چندگانه. . . . . . . 109
9 کشف اولیه نشانگر زیستی سرطان با استفاده از تجزیه و تحلیل پروتئومی DIA-MS از EV ها از خون محیطی. . . . . . . 127
بخش سوم تحولات در فن آوری برای پروتئومیک پلاسما
10 استراتژی برای غنی سازی، شناسایی و مشخص کردن گلیکوپروتئوم در پلاسمای خون با استفاده از کروماتوگرافی مایع با طیف سنجی جرمی با وضوح بالا. . . . . . . . . 155
11 تجزیه و تحلیل پروتئوم خون کامل جمع آوری شده توسط میکرونمونه برداری جذبی حجمی. . . . . . . . . . . . 173
12 کاربردها و ملاحظات پروتئومی: از تحقیق تا مراقبت از بیمار. . . . . . . . . . . . 181
بخش چهارم استراتژی های غنی سازی و شناسایی
13 تست های تشخیصی طیف سنجی جرمی ایمونوافینیتی برای سنجش های چند بیومارکر. . . . . . . . . . 195
14 نمایه سکرتوم غشای فیبرین غنی از لکوسیت-پلاکت (L-PRF). . . . . . . . . . . . 207
15 تعیین کمیت پروتئین‌های خون با تصفیه میل ترکیبی مبتنی بر میکروتیتر جذبی همراه با کروماتوگرافی مایع - طیف‌سنجی جرمی. . . . . . . . 221
16 گلیکوپروتئومیکس به کمک گلیکومیک، پروفایل N-Glycoproteome عمیق و بی طرفانه نمونه های بیولوژیکی پیچیده را امکان پذیر می کند. . . . . 235
17 سنجش غنی‌سازی پروتئین کوچک (SPEA) برای تجزیه و تحلیل هورمون‌های پپتیدی کم فراوانی در پلاسما. . . . . . . . . 265
بخش پنجم تجزیه و تحلیل وزیکول های خارج سلولی از خون
18 تجزیه و تحلیل پروتئومی عمیق وزیکول های خارج سلولی کوچک در گردش خون. . . . . . . . . . . . 279
19 پروتکل برای جداسازی وزیکول و ذرات خارج سلولی پلاسما و شناسایی پروتئومی مبتنی بر طیف سنجی جرمی. . . . . 291
20 تجزیه و تحلیل وزیکول خارج سلولی و نشانگرهای آلاینده در مشتقات خون با استفاده از نظارت بر واکنش چندگانه. . . . . . 301
21 نسل از نانووزیکول های گلبول قرمز به عنوان یک ابزار تحویل. . . . . 321
بخش ششم طیف سنجی جرمی مبتنی بر هدف
22 پیشرفت در طیف سنجی جرمی هدفمند (انباشت موازی- تکه تکه شدن سریال) و کاربرد آن در پروتئومیکس پلاسما/سرم. . 339
23 شکنش آفلاین پپتید و نظارت بر واکنش موازی MS برای تعیین کمیت پروتئین‌های پلاسما با فراوانی کم. . . . . . 353
24 پروفایل سرم N-گلیکوپپتیدهای دست نخورده با استفاده از طیف سنجی جرمی اکتساب مستقل از داده. . . . . . . . 365
بخش هفتم توسعه سنجش در کشف بیومارکر و پروتئومیک ترجمه
25 آرایه مهره مغناطیسی لکتین نیمه خودکار (LeMBA) برای کشف و اعتبار سنجی بیومارکر گلیکوپروتئین سرم ترجمه. . . 395
26 دسترسی به واکنش‌های آنتی‌بادی در سرم یا پلاسما به آنتی‌ژن‌های (خودکار) با استفاده از روش‌های ایمنی سنجی پروتئینی مبتنی بر مهره چندگانه. . . . . . . 413
27 سنجش پروتئومیکس هدفمند کمی مطلق برای پروتئین های پلاسما. . . 439
بخش هشتم: سنجش پپتید، لیپید و متابولیت مبتنی بر پلاسما
28 غنی سازی سریع و کمی پپتیدهای پلاسما برای آنالیز طیف سنجی جرمی. . . . . . . 477
29 پروفایل لیپیدومی هدفمند جامع برای کاربردهای تحقیقاتی و بالینی. . . . . . . . . . . . 489
30 ایمونواسی پپتیدی مبتنی بر مهره مولتی پلکس برای تشخیص واکنش های آنتی بادی. . . . . . . . . . 505
31 مولتی پلکس مبتنی بر آرایه و سنجش سرولوژی با توان بالا. . . . . 535
بخش نهم نرم افزار و بیوانفورماتیک برای پروتئوم پلاسما
32 ابزار بیوانفورماتیک و پایگاه دانش برای کمک به تولید سنجش های هدفمند برای پروتئومیکس پلاسما. . . . . . 557
33 استفاده از تجزیه و تحلیل سرم طولی و یادگیری ماشینی برای ایجاد طبقه‌بندی برای تشخیص زودهنگام سرطان. . . . . . . . . 579
فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . 593

مشخصات فایل

عنوان (Title): Serum_Plasma Proteomics_ Methods and Protocols
نام فایل (File name): 1180-www.GeneProtocols.ir-Serum_Plasma Proteomics_ Methods and Protocols-Hu.pdf
عنوان فارسی (Title in Persian):

پروتئومیکس سرم و پلاسما - روشها و پروتکل ها

ایجاد کننده: David W. Greening, Richard J. Simpson
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2023
شابک ISBN: 9781071629772
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 14.9 مگابایت
تعداد صفحات (Book length in pages): 591

پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود

درباره درگاه پرداخت نکست پی بیشتر بدانید

 

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

لطفاً با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، ما را یاری کنید
    تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">