دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

  • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

پلاسمودسم - روشها و پروتکل ها Plasmodesmata_ Methods and Protocols

پلاسمودسم - روشها و پروتکل ها Plasmodesmata_ Methods and Protocols

همه دسته بندی های سایت

 فهرست مطالب:

Preface . . . . . . . . . . . . . . . v
Contributors. . . . . . . . . . . xi
PART I OVERVIEW ARTICLES
1 Plasmodesmata Structural Components and Their Role in Signaling and Plant Development. . . . . . . . 3
2 Function of Plasmodesmata in the Interaction of Plants with Microbes and Viruses . . . . . . . . . . . 23
PART II STRUCTURE AND DISTRIBUTION OF PLASMODESMATA
3 Plasmodesmata Ultrastructure Determination Using Electron Tomography . . . . . . . . . . . 57
4 Ultrastructural Analysis and Three-Dimensional Reconstruction of Plasmodesmata . . . . . . . . . . . . . 75
5 Serial Block Electron Microscopy to Study Plasmodesmata in the Vasculature of Arabidopsis thaliana Roots. . . . 95
6 Focused Ion Beam-Scanning Electron Microscopy for Investigating Plasmodesmal Densities. . . . . . . . 109
7 Measuring Plasmodesmata Density on Cell Interfaces of Monocot Leaves Using 3D Immunolocalization and Scanning Electron Microscopy. . . . . . . . . . . . . 125
8 Super-Resolution Imaging of Plasmodesmata Using 3D Structured Illumination Microscopy . . . . . . . 143
PART III COMPOSITIONAL ANALYSIS OF PLASMODESMATA
9 In Vivo Aniline Blue Staining and Semiautomated Quantification of Callose Deposition at Plasmodesmata . . . . . 151
10 Immunofluorescence Detection of Callose in Plant Tissue Sections . . . . . 167
11 Callose Detection and Quantification at Plasmodesmata in Bryophytes . . 177
12 Isolation of Plasmodesmata Membranes for Lipidomic and Proteomic Analysis. . . . . . . . . . 189
13 Methods for Detection of Protein Interactions with PlasmodesmataLocalized Reticulons . . . . . . . . . . 209
14 Studying Protein–Protein Interactions at Plasmodesmata by Measuring Fo¨rster Resonance Energy Transfer . . . . . . . . . 219
15 Quantifying the Organization and Dynamics of the Plant Plasma Membrane Across Scales Using Light Microscopy . . . . . . . . 233
16 Using Steady-State Fluorescence Anisotropy to Study Protein Clustering . . . . . . 253
PART IV FUNCTIONAL ANALYSIS OF PLASMODESMATA
17 Quantification of Cell-to-Cell Connectivity Using Particle Bombardment. . . . . . . . . . 263
18 Investigating Plasmodesmata Function in Arabidopsis Thaliana Using a Low-Pressure Bombardment System and GFP Movement Assay . . . . . . 273
19 Quantifying Plasmodesmatal Transport with an Improved GFP Movement Assay . . . . . . . . . . . . 285
20 An Arabidopsis Callus Grafting Method to Test Cell-to-Cell Mobility of Proteins . . . . . . . . . . . . . 299
21 Quantification of Plasmodesmata Permeability in Arabidopsis Leaves by Tracing the Movement of GFP . . . . . . . . . . 313
22 Tracking Intercellular Movement of Fluorescent Proteins in Bryophytes . 321
23 Virus Genome-Based Reporter for Analyzing Viral Movement Proteins and Plasmodesmata Permeability. . . . . . 333
24 Analysis of the Distribution of Symplasmic Tracers During Zygotic and Somatic Embryogenesis. . . . . . . . . . 351
25 Quantifying Intercellular Movement and Protein Stoichiometry for Computational Modeling. . . . . . . . . 367
26 Spatiotemporal Specific Blocking of Plasmodesmata by Callose Induction . . . . . . . . . . . . . . 383
27 A Forward Genetic Approach to Identify Plasmodesmal Trafficking Regulators Based on Trichome Rescue . . . . . . 393
PART V OTHER APPROACHES CONTRIBUTING TO PLASMODESMATA RESEARCH
28 In Vivo Visualization of Mobile mRNA Particles in Plants Using BglG . . 411
29 Multi-Angle In Vivo Imaging of the Arabidopsis thaliana Shoot Apical Meristem (SAM). . . . . . . . 427
30 More Insights from Ultrastructural and Functional Plasmodesmata Data Using PDinsight . . . . . . . . . 443
31 Measuring Intercellular Interface Area in Plant Tissues Using Quantitative 3D Image Analysis . . . . . . . . . . . . 457
Index . . . . . . . . . . 465

     

فهرست به فارسی (ترجمه ماشینی):

پیشگفتار . . . . . . . . . . . . . . . v
مشارکت کنندگان. . . . . . . . . . . xi
بخش اول بررسی اجمالی مقالات
1 اجزای ساختاری پلاسمودسماتا و نقش آنها در سیگنال دهی و توسعه کارخانه. . . . . . . . 3
2 عملکرد Plasmodesmata در تعامل گیاهان با میکروب ها و ویروس ها. . . . . . . . . . . 23
بخش دوم ساختار و توزیع پلاسمودسماتا
3 تعیین فراساختار پلاسمودسما با استفاده از توموگرافی الکترونی. . . . . . . . . . . 57
4 تجزیه و تحلیل فراساختاری و بازسازی سه بعدی Plasmodesmata. . . . . . . . . . . . . 75
5 میکروسکوپ الکترونی بلوکی سریال برای مطالعه پلاسمودسماتا در عروق ریشه های Arabidopsis thaliana. . . . 95
6 میکروسکوپ الکترونی روبشی پرتو یون متمرکز برای بررسی چگالی پلاسمودزمال. . . . . . . . 109
7 اندازه گیری تراکم پلاسمودسماتا بر روی رابط های سلولی برگ های تک لپه ای با استفاده از ایمونولوژیک سازی سه بعدی و میکروسکوپ الکترونی روبشی. . . . . . . . . . . . . 125
8 تصویربرداری با وضوح فوق العاده از پلاسمودسماتا با استفاده از میکروسکوپ روشنایی ساختار یافته سه بعدی. . . . . . . 143
بخش سوم آنالیز ترکیبی پلاسمودسماتا
9 رنگ آمیزی آبی آنیلین در داخل بدن و تعیین کمیت نیمه خودکار رسوب پینه در Plasmodesmata. . . . . 151
10 تشخیص ایمونوفلورسانس کالوز در بخش های بافت گیاهی. . . . . 167
11 تشخیص و تعیین کمیت پینه در پلاسمودسماتا در بریوفیت ها. . 177
12 جداسازی غشاء پلاسمودسماتا برای آنالیز لیپیدومی و پروتئومی. . . . . . . . . . 189
13 روش برای تشخیص فعل و انفعالات پروتئین با رتیکولون های موضعی پلاسمودسمات. . . . . . . . . . 209
14 مطالعه برهمکنش‌های پروتئین-پروتئین در پلاسمودسماتا با اندازه‌گیری انتقال انرژی تشدید فورستر. . . . . . . . . 219
15 کمی سازی سازمان و دینامیک غشای پلاسمایی گیاه در مقیاس با استفاده از میکروسکوپ نوری. . . . . . . . 233
16 استفاده از ناهمسانگردی فلورسانس حالت پایدار برای مطالعه خوشه بندی پروتئین. . . . . . 253
بخش چهارم آنالیز عملکردی پلاسمودسماتا
17 تعیین کمیت اتصال سلول به سلول با استفاده از بمباران ذرات. . . . . . . . . . 263
18 بررسی عملکرد Plasmodesmata در Arabidopsis Thaliana با استفاده از سیستم بمباران کم فشار و سنجش حرکت GFP. . . . . . 273
19 کمی سازی انتقال پلاسمودسماتال با سنجش حرکت GFP بهبودیافته. . . . . . . . . . . . 285
20 روش پیوند پینه آرابیدوپسیس برای آزمایش تحرک سلول به سلول پروتئین ها. . . . . . . . . . . . . 299
21 کمی نفوذپذیری پلاسمودسماتا در برگهای آرابیدوپسیس با ردیابی حرکت GFP. . . . . . . . . . 313
22 ردیابی حرکت بین سلولی پروتئین های فلورسنت در بریوفیت ها. 321
23 گزارشگر مبتنی بر ژنوم ویروس برای تجزیه و تحلیل پروتئین های حرکتی ویروسی و نفوذپذیری پلاسمودسماتا. . . . . . 333
24 تجزیه و تحلیل توزیع ردیاب های سمپلاسمی در طول جنین زایی زیگوتیک و سوماتیک. . . . . . . . . . 351
25 کمی سازی حرکت بین سلولی و استوکیومتری پروتئین برای مدل سازی محاسباتی. . . . . . . . . 367
26 انسداد خاص فضایی و زمانی پلاسمودسماتا توسط القای کالوز. . . . . . . . . . . . . . 383
27 یک رویکرد ژنتیکی پیشرو برای شناسایی تنظیم کننده های قاچاق پلاسمودزمال بر اساس نجات Trichome. . . . . . 393
بخش پنجم سایر رویکردهای کمک کننده به تحقیقات پلاسمودسماتا
28 تجسم In Vivo ذرات mRNA متحرک در گیاهان با استفاده از BglG. . 411
29 تصویربرداری چند زاویه ای در داخل بدن از Arabidopsis thaliana Shoot Apical Meristem (SAM). . . . . . . . 427
30 بینش بیشتر از داده های فراساختاری و عملکردی Plasmodesmata با استفاده از PDinsight. . . . . . . . . 443
31 اندازه گیری سطح رابط بین سلولی در بافت های گیاهی با استفاده از تحلیل کمی تصویر 3 بعدی. . . . . . . . . . . . 457
فهرست مطالب . . . . . . . . . . 465مشخصات فایل

عنوان (Title): Plasmodesmata_ Methods and Protocols
نام فایل (File name): 1197-www.GeneProtocols.ir-Plasmodesmata_ Methods and Protocols-Humana (2022).pdf
عنوان فارسی (Title in Persian):

پلاسمودسم - روشها و پروتکل ها

ایجاد کننده: Yoselin Benitez-Alfonso; Manfred Heinlein
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2022
شابک ISBN:

ISBN 978-1-0716-2131-8

ISBN 978-1-0716-2132-5

نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 14.5 مگابایت
تعداد صفحات (Book length in pages): 465

پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود

درباره درگاه پرداخت نکست پی بیشتر بدانید

 

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

لطفاً با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، ما را یاری کنید
    تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">