دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

  • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

کاربردهای طیف سنجی جرمی در آنالیزهای بیومولکولی - روشها و پروتکل ها Applications of Mass Spectrometry in Biomolecular Analysis- Methods and Protocols

کاربردهای طیف سنجی جرمی در آنالیزهای بیومولکولی - روشها و پروتکل ها Applications of Mass Spectrometry in Biomolecular Analysis- Methods and Protocols

همه دسته بندی های سایت

 فهرست مطالب:

Dedication ......... . v
Preface ......... . . . . vii
Contributors......... xiii
1 Introduction to Mass Spectrometry for Bimolecular Analysis in a Clinical Laboratory ........ . . . . 1
2 System Performance Monitoring in Clinical Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) .....13
3 Tandem Mass Spectrometry for the Analysis of Plasma/Serum Acylcarnitines for the Diagnosis of Certain Organic Acidurias and Fatty Acid Oxidation Disorders ........ . . . . . 27
4 Quantification of Plasma S-adenosylmethionine and S-adenosylhomocysteine Using Liquid Chromatography-Electrospray-Tandem Mass Spectrometry . . . . . 35
5 Quantitation of Aldosterone in Serum or Plasma Using Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) ..45
6 Comprehensive Determination of Amino Acids for Diagnosis of Inborn Errors of Metabolism ...... . 55
7 Quantification of Branched-Chain Amino Acids in Plasma by High-Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) .....65
8 Quantitation of Butyrylcarnitine, Isobutyrylcarnitine, and Glutarylcarnitine in Urine Using Ultra-Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (UPLC-MS/MS) ..... . . . . 83
9 Quantification of Free and Total Carnitine in Serum Using Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry .... . . . . . 95
10 Sensitive and Robust LC-MS/MS Analysis of Salivary Cortisol in Negative Mode....... . . . . . . 105
11 Measurement of Urinary Free Cortisol and Cortisone by LC-MS/MS .119
12 Laboratory Diagnosis of Cerebral Creatine Deficiency Syndromes by Determining Creatine and Guanidinoacetate in Plasma and Urine .. 129
13 Quantitation of Estradiol and Testosterone in Serum Using LC-MS/MS . . . . . . 141
14 Quantitation of Fatty Acids in Serum/Plasma and Red Blood Cells by Gas Chromatography-Negative Chemical Ionization-Mass Spectrometry........ . . 149
15 Quantitation of γ-Aminobutyric Acid in Cerebrospinal Fluid Using Liquid Chromatography-Electrospray-Tandem Mass Spectrometry........ . . 165
16 A Simple, Fast, and Reliable LC-MS/MS Method for the Measurement of Homovanillic Acid and Vanillylmandelic Acid in Urine Specimens .. . 175
17 Quantitation of Neuroblastoma Markers Homovanillic Acid (HVA) and Vanillylmandelic Acid (VMA) in Urine by Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC/MS) ....... 185
18 Quantification of 5-Hydroxyindoleacetic Acid in Urine by Ultra-performance Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry ... . . . . . . 195
19 Quantitation of IgG Subclasses in Serum Using Liquid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry (LC–MS/MS)..205
20 Quantification of Insulin Analogs by Liquid Chromatography–HighResolution Mass Spectrometry ...... . . 217
21 Differentiation of Common IGF-1 Variants Using HRMS COM Determination with Follow-Up MS/MS Verification...227
22 Monitoring and Identifying Insulin-Like Growth Factor 1 Variants by Liquid Chromatography–High-Resolution Mass Spectrometry in a Clinical Laboratory....... . 239
23 Quantitation of Lactate in Cerebrospinal Fluid Using Liquid Chromatography–Electrospray-Tandem Mass Spectrometry... . 253
24 Multiplex Lysosomal Enzyme Activity Assay on Dried Blood Spots Using Tandem Mass Spectrometry ..... . 261
25 Plasma Lysosphingolipid Biomarker Measurement by Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry .... . . . . . 271
26 Detection of 13C-Mannitol and Other Saccharides Using Tandem Mass Spectrometry for Evaluation of Intestinal Permeability or Leaky Gut ........ . . 285
27 LC–MS/MS Method for High-Throughput Analysis of Methylmalonic Acid in Serum, Plasma, and Urine: Method for Analyzing Isomers Without Chromatographic Separation ..... . . . . 295
28 Quantitation of 5-Methyltetrahydrofolate in Cerebrospinal Fluid Using Liquid Chromatography-Electrospray-Tandem Mass Spectrometry........ . . 311
29 Screening of Organic Acidurias by Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC–MS) ....... 321
30 Identification of Urine Organic Acids for the Detection of Inborn Errors of Metabolism Using Urease and Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC/MS) ....... 335
31 Quantitative Organic Acids in Urine by Two-Dimensional Gas Chromatography-Time-of-Flight Mass Spectrometry (GCxGC-TOFMS)....... . . . . . 351
32 Quantification of Parathyroid Hormone and its Fragments in Serum by Liquid Chromatography–High-Resolution Mass Spectrometry .. . . . 365
33 High Sensitivity Measurement of Parathyroid Hormone–Related Protein (PTHrP) in Plasma by LC-MS/MS ....375
34 Quantitation of Phenylalanine in Dried Blood Spot Using Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry for Monitoring of Patients with Phenylketonuria (PKU) ..... . . 391
35 An Optimized Procedure for Proteomic Analysis of Extracellular Vesicles Using In-Stage Tip Digestion and DIA LC-MS/MS: Application to Liquid Biopsy in Cancer..... . . . 401
36 High-Throughput Plasma Proteomic Profiling .... . . . . 411
37 Quantitation of Purine in Urine by Ultra-Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry.... . . . . . 421
38 Quantitation of Pyrimidine in Urine by Ultra-Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry.... . . . . . 431
39 Quantitation of Renin Activity in Plasma Using Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) ..439
40 Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) Method for the Quantification of Steroids Androstenedione, Dehydroepiandrosterone, 11-Deoxycortisol, 17-Hydroxyprogesterone, and Testosterone ....... . . . . . . 451
41 A User-Friendly Sample Preparation Alternative for Manual and Automated LC-MS/MS Quantification of Testosterone ... 459
42 Quantitation of Thyroglobulin in Serum Using SISCAPA and Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) ..473
43 Quantitation of Free Thyroxine by Equilibrium Dialysis and Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry.... . . . . . 485
44 Quantification of Tryptophan, Indole, and Indoxyl Sulfate in Urine Using Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry ... 493
45 Very-Long-Chain Fatty Acids Quantification by Gas-Chromatography Mass Spectrometry....... . . . . . 501
46 Quantification of Very-Long-Chain and Branched-Chain Fatty Acids in Plasma by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry .. . . 509
47 High-Throughput Analysis of 25-OH-Vitamin D2 and D3 Using Multichannel Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry........ . . 523
48 Quantification of 25-Hydroxyvitamin D2 and D3 Using Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry.... . . . . . 539
Index ......... . . . . . 545 

     

فهرست به فارسی (ترجمه ماشینی):

تقدیم ......... . v
پیشگفتار ......... . . . . vii
مشارکت کنندگان......... xiii
1 مقدمه ای بر طیف سنجی جرمی برای آنالیز دو مولکولی در آزمایشگاه بالینی ........ . . . . 1
2 پایش عملکرد سیستم در کروماتوگرافی مایع بالینی - طیف سنجی جرمی پشت سر هم (LC-MS/MS) .....13
3 طیف سنجی جرمی پشت سر هم برای آنالیز آسیل کارنیتین های پلاسما/سرم برای تشخیص برخی از اسیدوریاهای آلی و اختلالات اکسیداسیون اسیدهای چرب ........ . . . . . 27
4 تعیین کمیت S-آدنوزیل متیونین و S-آدنوزیل هموسیستئین پلاسما با استفاده از کروماتوگرافی مایع-الکترواسپری-طیف سنجی جرمی پشت سر هم. . . . . 35
5 کمی سازی آلدوسترون در سرم یا پلاسما با استفاده از کروماتوگرافی مایع - طیف سنجی جرمی پشت سر هم (LC-MS/MS) ..45
6 تعیین جامع آمینو اسیدها برای تشخیص خطاهای ذاتی متابولیسم ...... . 55
7 تعیین کمیت آمینو اسیدهای زنجیره ای در پلاسما با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا- طیف سنجی جرمی پشت سر هم (LC-MS/MS) .....65
8 تعیین کمیت بوتیریل کارنیتین، ایزوبوتیریل کارنیتین و گلوتاریل کارنیتین در ادرار با استفاده از کروماتوگرافی مایع فوق العاده-طیف سنجی جرمی پشت سر هم (UPLC-MS/MS) ..... . . . . 83
9 تعیین کمیت کارنیتین آزاد و توتال در سرم با استفاده از کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی پشت سر هم .... . . . . . 95
10 تجزیه و تحلیل حساس و قوی LC-MS/MS کورتیزول بزاقی در حالت منفی....... . . . . . . 105
11 اندازه گیری کورتیزول و کورتیزون آزاد ادراری توسط LC-MS/MS 0.119
12 تشخیص آزمایشگاهی سندرم های کمبود کراتین مغزی با تعیین کراتین و گوانیدینواستات در پلاسما و ادرار .. 129
13 کمیت استرادیول و تستوسترون در سرم با استفاده از LC-MS/MS. . . . . . 141
14 کمیت اسیدهای چرب در سرم / پلاسما و گلبول های قرمز خون با کروماتوگرافی گازی-یونیزاسیون شیمیایی منفی- طیف سنجی جرمی......... . . 149
15 کمی سازی γ-آمینوبوتیریک اسید در مایع مغزی نخاعی با استفاده از کروماتوگرافی مایع-الکترواسپری-طیف سنجی جرمی پشت سر هم......... . . 165
16 یک روش ساده، سریع و قابل اعتماد LC-MS/MS برای اندازه گیری اسید هومووانیلیک و اسید وانیل ماندلیک در نمونه های ادرار .. . 175
17 تعیین کمیت نشانگرهای نوروبلاستوما هومووانیلیک اسید (HVA) و اسید وانیل ماندلیک (VMA) در ادرار با کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی (GC/MS) ....... 185
18 تعیین کمیت 5-هیدروکسی اندولاستیک اسید در ادرار با کروماتوگرافی مایع با عملکرد فوق العاده طیف سنجی جرمی ... . . . . . . 195
19 کمی سازی زیر کلاس های IgG در سرم با استفاده از کروماتوگرافی مایع-طیف سنجی جرمی پشت سر هم (LC-MS/MS)..205
20 کمی سازی آنالوگ های انسولین با کروماتوگرافی مایع– طیف سنجی جرمی با وضوح بالا ...... . . 217
21 تمایز انواع رایج IGF-1 با استفاده از تعیین HRMS COM با تأیید MS/MS پیگیری...227
22 پایش و شناسایی انواع فاکتور رشد انسولین مانند 1 با کروماتوگرافی مایع – طیف سنجی جرمی با وضوح بالا در یک آزمایشگاه بالینی....... . 239
23 کمی لاکتات در مایع مغزی نخاعی با استفاده از کروماتوگرافی مایع-الکترواسپری-طیف سنجی جرمی پشت سر هم... . 253
24 سنجش فعالیت آنزیم لیزوزومی مولتی پلکس بر روی لکه های خونی خشک شده با استفاده از طیف سنجی جرمی پشت سر هم ..... . 261

25 اندازه گیری بیومارکر لیزوسفنگولیپید پلاسما توسط طیف سنجی جرمی پشت سر هم کروماتوگرافی مایع .... . . . . . 271
26 تشخیص 13C-مانیتول و ساکاریدهای دیگر با استفاده از طیف سنجی جرمی پشت سر هم برای ارزیابی نفوذپذیری روده یا روده نشتی ........ . . 285
27 روش LC–MS/MS برای آنالیز با توان بالای متیل مالونیک اسید در سرم، پلاسما و ادرار: روشی برای آنالیز ایزومرهای بدون جداسازی کروماتوگرافی ..... . . . . 295
28 سنجش کمی 5-متیل تتراهیدروفولات در مایع مغزی نخاعی با استفاده از کروماتوگرافی مایع-الکترواسپری-طیف سنجی جرمی پشت سر هم......... . . 311
29 غربالگری اسیدوری های آلی با کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی (GC–MS) ....... 321
30 شناسایی اسیدهای آلی ادرار برای تشخیص خطاهای ذاتی متابولیسم با استفاده از اوره آز و کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی (GC/MS) ....... 335
31 اسیدهای آلی کمی در ادرار توسط کروماتوگرافی گازی دوبعدی-طیف سنجی جرمی زمان پرواز (GCxGC-TOFMS)....... . . . . . 351
32 تعیین کمیت هورمون پاراتیروئید و قطعات آن در سرم با کروماتوگرافی مایع – طیف سنجی جرمی با وضوح بالا .. . . . 365
33 اندازه گیری حساسیت بالا پروتئین مرتبط با هورمون پاراتیروئید (PTHrP) در پلاسما توسط LC-MS/MS ....375
34 کمی سازی فنیل آلانین در لکه خون خشک شده با استفاده از کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی پشت سر هم برای پایش بیماران مبتلا به فنیل کتونوری (PKU) ..... . . 391
35 یک روش بهینه برای آنالیز پروتئومی وزیکول های خارج سلولی با استفاده از هضم در مرحله و DIA LC-MS/MS: کاربرد در بیوپسی مایع در سرطان..... . . . 401
36 پروفایل پروتئومی پلاسما با توان بالا .... . . . . 411
37 کمی سازی پورین در ادرار با کروماتوگرافی مایع فوق العاده-طیف سنجی جرمی پشت سر هم.... . . . . . 421
38 کمیت پیریمیدین در ادرار با کروماتوگرافی مایع فوق العاده-طیف سنجی جرمی پشت سر هم.... . . . . . 431
39 کمی سازی فعالیت رنین در پلاسما با استفاده از کروماتوگرافی مایع-طیف سنجی جرمی پشت سر هم (LC-MS/MS) ..439
40 روش کروماتوگرافی مایع- طیف سنجی جرمی پشت سر هم (LC-MS/MS) برای تعیین کمیت استروئیدهای آندروستندیون، دهیدرواپی آندروسترون، 11-دئوکسی کورتیزول، 17-هیدروکسی پروژسترون و تستوسترون ....... . . . . . . 451
41 یک جایگزین آماده سازی نمونه کاربرپسند برای تعیین کمیت تستوسترون LC-MS/MS خودکار و دستی ... 459
42 کمی سازی تیروگلوبولین در سرم با استفاده از SISCAPA و کروماتوگرافی مایع- طیف سنجی جرمی پشت سر هم (LC-MS/MS) ..473
43 کمی سازی تیروکسین آزاد با دیالیز تعادلی و کروماتوگرافی مایع-طیف سنجی جرمی پشت سر هم.... . . . . . 485
44 تعیین کمیت تریپتوفان، ایندول و ایندوکسیل سولفات در ادرار با استفاده از کروماتوگرافی مایع- طیف سنجی جرمی پشت سر هم ... 493
45 کمی اسیدهای چرب با زنجیره بسیار بلند با طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی گازی....... . . . . . 501
46 کمی اسیدهای چرب با زنجیره بسیار بلند و شاخه دار در پلاسما با کروماتوگرافی مایع- طیف سنجی جرمی پشت سر هم .. . . 509
47 تجزیه و تحلیل پرتوان 25-OH-ویتامین D2 و D3 با استفاده از کروماتوگرافی مایع چند کانالی-طیف سنجی جرمی پشت سر هم......... . . 523
48 تعیین کمیت 25-هیدروکسی ویتامین D2 و D3 با استفاده از کروماتوگرافی مایع-طیف سنجی جرمی پشت سر هم.... . . . . . 539
فهرست مطالب ......... . . . . . 545

مشخصات فایل

عنوان (Title): Applications of Mass Spectrometry in Biomolecular Analysis- Methods and Protocols
نام فایل (File name): 1174-www.GeneProtocols.ir-Clinical Applications of Mass Spectrometry in Biomolecular Analysi.pdf
عنوان فارسی (Title in Persian):

کاربردهای طیف سنجی جرمی در آنالیزهای بیومولکولی - روشها و پروتکل ها

ایجاد کننده: Uttam Garg (editor)
زبان (Language): انگلیسی English
سال انتشار: 2022
شابک ISBN: 9781071625644
نوع سند (Doc. type): کتاب
فرمت (File extention): PDF
حجم فایل (File size): 16.3 مگابایت
تعداد صفحات (Book length in pages): 540

پس از پرداخت، دانلود فایل آغاز می شود

درباره درگاه پرداخت نکست پی بیشتر بدانید

 

تمامی درگاه های پرداخت ژنـ پروتکل توسط شرکت دانش بنیان نکست پی پشتیبانی می شود. نکست پی دارای مجوز رسمی پرداختیاری به شماره 1971/ص/98 ، از شرکت شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای نماد اعتماد در حوزه (متمرکزکنندگان پرداخت) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت است.

لطفاً با ارسال نظرات و پیشنهادات خود، ما را یاری کنید
    تمامی نظرات و پیشنهادات شما توسط مدیران و مسئول سایت بررسی و رسیدگی می شوند. بسیاری از اصلاحات انجام شده در سایت طبق نظرات و پیشنهادات شما مخاطبان عزیز صورت گرفته است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">