دانلود کتاب، اطلس، پروتکل، هندبوک، مقاله فارسی/ پزشکی، بیولوژی، کشاورزی و...

 • geneprotocols@gmail.com

دانلود کتابهای پزشکی، ژنتیک، بیولوژی | قدرت گرفته از بیان

محتوای سایت

اصول و مبانی ژنتیک

سیتوژنتیک

 • استخراج و جداسازی
 • تشخیصی
 • الکتروفورز
 • PCR
 • میکروبیولوژی
ژنتیک کمی

ژنتیک جمعیت

اصلاح نژاد

 • دام و طیور
 • آبزیان
 • گیاهانبیو انفورماتیک

مهندسی ژنتیک

کتاب تخصصی

 • پایگاه های داده
 • نرم افزار و برنامه

 • فارسی
 • انگلیسیسایر مطالب